Landelijk Platform GGz
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

Postbus 13223
3507 LE Utrecht
030-2363765


Landelijk Platform GGz - de cliŽnten- en familiekoepel in de ggz

 in de ggz

Heeft u een vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik van zorggeld?
U kunt dit melden bij Meld je zorg in de ggz. Serieuze vermoedens van fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld geven wij door aan toezichthoudende en opsporende organisaties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz).

Nieuws

Knelpunten in crisiszorgketen ggz in kaart gebracht
10-04-2014


Lees meer...

Brandbrief: bezuiniging eerste jaar niet op begeleiding
10-04-2014

Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met een beperking. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met een forse korting op de budgetten. Het Landelijk Platform GGz roept samen met vijf PG-organisaties de fractievoorzitters van de politieke partijen op om deze bezuinigingen in ieder geval in het eerste jaar niet door te voeren. Dat maakt het mogelijk om de bestaande vormen van begeleiding zoveel mogelijk te continueren.
Lees meer...

Uitkomsten Meldactie: zelfregie beste medicijn voor ggz-cliŽnten
09-04-2014

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliŽnten de belangrijkste voorwaarden om baas te zijn in eigen leven. Een goede relatie met de hulpverlener is voor velen daarbij een absolute noodzaak. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de meldactie van die wij in het kader van de Week van de Psychiatrie 2014 met als thema “Baas in eigen leven?!” organiseerden.
Lees meer...

Misstanden in de ggz?
08-04-2014

Het Landelijk Platform GGz is ernstig verontrust over de signalen die zij bij het meldpunt binnen krijgen dat de zorg die patiŽnten in instellingen krijgt, in hoog tempo verschraalt. De focus ligt op de medicamenteuze behandeling en er wordt fors bezuinigd op persoonlijke begeleiding en dagbesteding. Onze zorgen worden bevestigd door het programma van dinsdag 8 april “Altijd Wat” van de NCRV.
Lees meer...

GGZ partijen hebben vertrouwen in door staatssecretaris ingezette richting
25-03-2014

Vandaag heeft staatssecretaris Van Rijn de brief naar de Tweede Kamer verstuurd waarin hij aangeeft hoe hij de langdurige ggz wil positioneren in het zorgstelsel en hoe hij uitwerking wil geven aan de motie Keijzer/Bergkamp. Deze kamerbreed gesteunde motie creŽert ook voor langdurige ggz-cliŽnten een plaats in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en geeft gehoor aan een uitdrukkelijke wens van het ggz-veld.
Lees meer...

Landelijke Platform GGz: ernstige zorgen cliŽntondersteuning (o)ggz
24-03-2014

Op 25 februari jl. stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Tweede Kamer over de continuÔteit van cliŽntondersteuning voor mensen met een handicap. Het Landelijk Platform GGz vraagt naar aanleiding hiervan aandacht voor de cliŽntondersteuning ten behoeve van de doelgroepen van ggz en oggz.
Lees meer...

Voorstel Langdurende zorg nu al verouderd
17-03-2014

Staatssecretaris Van Rijn heeft het wetsvoorstel Langdurende Zorg (Wlz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet moet de Awbz vervangen en regelt de zorg voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en zeer langdurig 24-uurs nabije zorg nodig hebben. Het Landelijk Platform GGz constateert dat het wetsvoorstel bij aanbieding aan de Tweede Kamer al verouderd is.
Lees meer...

Week van de Psychiatrie: aanmelding Breingeindag (24-3) geopend
27-02-2014

Op maandag 24 maart 2014 begint de 'Week van de Psychiatrie' met de Breingeindag in Almere. Thema is dit jaar 'Baas in eigen leven' ofwel: betekenis geven aan ‘eigen regie’ en ‘eigen kracht’. De aanmelding is nu geopend. Verschillende perspectieven komen aan bod in presentaties, workshops, debat en een informatiemarkt.
Lees meer...

Zwarte dag in de ggz: kinderen verliezen recht op zorg
18-02-2014

Vandaag is er door de Eerste Kamer gestemd over de Jeugdwet en is deze wet aangenomen. Hiermee wordt de psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket gehaald
Lees meer...

LPGGz heeft een vacature voor een werkervaringsplaats
17-02-2014

Op het secretariaat van het Landelijk Platform GGz is een vacature voor een werkervaringsplaats. Ben je enthousiast, kan je tegen hectiek en heb je een dienstverlenende instelling? Dan ben jij wellicht geschikt voor deze veelzijdige werkervaringsplaats.
Lees meer...

LPGGz ontstemd over voorlopige stemming Eerste Kamer
12-02-2014

Het Landelijk Platform GGz is ontstemd dat na een intensief Eerste Kamerdebat op 11 februari de meerderheid van de leden op voorhand heeft aangegeven in te stemmen met de Jeugdwet in haar huidige vorm. De antwoorden van staatssecretaris Van Rijn waren politiek correct en overtuigend maar kloppen niet met de praktijk. En blijkbaar neemt de toezegging van staatssecretaris Van Rijn om een 'Transitie Autoriteit Jeugd' in te stellen veel zorgen weg. Voor ons is dit onaanvaardbaar.
Lees meer...

Kind met psychische aandoening verliest recht op zorg in nieuwe Jeugdwet
09-02-2014

Ggz-partijen starten advertentiecampagne voor behoud jeugd-ggz in verzekerd pakket. Zij roepen Eerste Kamerleden op om de rechtspositie van ruim 200.000 kinderen in Nederland die gebruik maken van psychische zorg (jeugd-ggz), veilig te stellen.
Lees meer...

Wat vinden cliŽnten van digitale zorg?
06-02-2014

Het project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’ is gestart om meer grip te krijgen op digitale zorg en hoe deze beter kan aansluiten op de wensen en behoeftes van mensen met psychische klachten en mensen in hun directe omgeving. Daarom vindt onderzoek plaats. Wij willen u vragen om de vragenlijst in te vullen of deze onder de aandacht te brengen bij mensen die psychische klachten hebben (gehad) of verkeren in de directe omgeving van iemand met psychische klachten.
Lees meer...

Persbericht: CliŽntenorganisaties roepen op zorgfraude te melden
05-02-2014

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude. Het ministerie van VWS ondersteunt deze samenwerking en heeft hiervoor financiering ter beschikking gesteld. De vijf cliŽntenorganisaties willen dat fraude, oneigenlijk gebruik van zorggeld of andere misstanden aangepakt of, liever nog, voorkomen worden.
Lees meer...

Teken de petitie
03-02-2014

Een groep van betrokkenen wil bereiken dat de overheid een ‘breed onderzoek naar de misstanden in de psychiatrie’ gaat doen. Als slachtoffers van misbruik, geweld en schendingen van hun rechten, gepleegd in psychiatrische instellingen, willen zij gerechtigheid en onderzoek. Het Landelijk Platform GGz steunt dit initiatief.
Lees meer...

 Alle berichten... geanimeerd plaatje met de tekst: een ggzpannel, want ik wil mijn stem laten horen, ja ik doe mee