MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Familieraden

Nut en noodzaak van familieraden

Wat is een familieraad?

Een familieraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen de GGZ-instelling die de collectieve belangen van familie behartigt. De familieraad bestaat uit familieleden van cliŽnten die in de instelling onder behandeling zijn (klinisch of ambulant). De familieraad gaat met collectieve signalen aan de slag, de familievertrouwenspersoon pakt individuele signalen van familie op.

Wat doet de familieraad?

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie (en cliŽnten) en werkt aan de structurele oplossing daarvan. De familieraad zet zich in voor het verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliŽnten in een instelling. Ook het feit dat familie soms zelf ondersteuning nodig heeft, wordt daarbij onder de aandacht gebracht. Het uiteindelijke doel is altijd zo optimaal mogelijke zorg voor de cliŽnt. Die zorg wordt zo nodig ook aan de orde gesteld.

De familieraad stimuleert de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling. De Kamer Familieraad verstaat onder goed familiebeleid:

  • Richtlijnen voor de wijze waarop familie wordt bejegend, geÔnformeerd en betrokken bij de behandeling van de cliŽnt.
  • Een goed gefaciliteerde familieraad.
  • Een onafhankelijke familievertrouwenspersoon.
  • Een formele klachtenregeling voor familie.

De familieraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de CliŽntenraad, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die familie (en cliŽnten) aangaan. De bevoegdheden van een familieraad zijn vastgelegd in een overeenkomst met de Raad van Bestuur van de instelling.

Collectieve belangenbehartiging voor familie

De familieraad behartigt de collectieve belangen van familie. Als een familielid een probleem ervaart in de manier waarop hij bejegend wordt, als hij niet of niet goed geÔnformeerd wordt over of betrokken bij de behandeling van zijn naaste, dan is dit familielid mogelijk niet de enige. Als vragen, zorgen en (goede of slechte) ervaringen door anderen gedeeld worden, is de familieraad het aangewezen orgaan om deze aan de orde te stellen.

De familieraad kan binnen de instelling afspraken maken voor structurele verbeteringen, en bewaakt of deze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Op deze manier is er in een groot aantal instellingen al veel bereikt. Richtlijnen voor medewerkers over het bejegenen, informeren en betrekken van familie zijn hier een voorbeeld van.

Voor individuele klachten of problemen is de familievertrouwenspersoon de aangewezen persoon. Ook familie-organisaties maken zich sterk voor de belangen van naasten.

In contact komen met de familieraad

Veel GGZ-instellingen hebben een familieraad (soms naastbetrokkenenraad genoemd). Vaak is er informatie over de familieraad op de website van de instelling te vinden.

Familieleden zijn de oren en ogen van de familieraad. Om de belangen van familie goed te kunnen behartigen, heeft de familieraad voeding nodig vanuit de achterban. De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Op verschillende manieren kunt u actief worden voor de familieraad: naast deelname aan vergaderingen zijn er ook mensen nodig voor geven van informatie, het organiseren van bijeenkomsten voor familie, de uitgave van een nieuwsbrief of het becommentariŽren van beleidsstukken.

Overzicht aangesloten familieraden

De meeste familieraden zijn aangesloten bij de Kamer Familieraden. Op deze website vindt u een overzicht van de aangesloten familieraden met contactgegevens. Als er in de instelling waar uw naaste in zorg is nog geen familieraad is, dan kunnen wij u ondersteunen bij de oprichting daarvan.

  Familieraad Zeeuwse Gronden  
  GGZ Centraal Flevoland  
  Familie/betrokkenraad Reinier van Arkel  
  Familieplatform GGZ Noord-Holland Noord  
  Familieraad Altrecht  
  Familieraad Dijk en Duin  
Familieraad GGZ Centraal Gooi-en Vechtstreek  
Familieraad Emergis  
Familieraad GGZ Breburg Groep  
Familieraad GGNet   

Familieraad GGZ Friesland

 
Familieraad GGZ inGeest  
Familieraad GGZ Oost Brabant  
  Familieraad GGZ Westelijk Noord-Brabant  
  Familieraad Lentis  
  Familieraad GGZ Centraal-Veluwe en Veluwevallei  
  Familieraad Mondriaan  
   Familieraad Parnassia Regio Rijnmond  
  Familieraad Perspektief  
  Familieraad Pro Persona  
  Familieraad Rivierduinen  
 

Familieraad Vincent van Gogh                                                                                      

 
  Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe  
  Naastberokkenenraad Arkin   
  RIWIS Apeldoorn  


 

Laatst bewerkt op: 24-4-2017 13:34