MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


NEE tegen bestuursakkoord VWS-gemeenten!
26 mei 2011

LPGGz en Platform VG roepen gemeenten op:
'Stem tegen het bestuursakkoord!
 

Platform VG en het LPGGz roepen alle gemeenten op om nadrukkelijk tegen het bestuursakkoord te stemmen dat tussen VWS en de NVG (Nederlandse Vereniging van Gemeenten) is gesloten. In het akkoord staat omschreven welke zorgtaken door  gemeenten moeten worden uitgevoerd. De randvoorwaarden en financiŽle verantwoordelijkheden zijn echter niet helder om-schreven. Bovendien krijgen gemeenten te maken met omvangrijke bezuinigingen.
Het uitvoeren van complexe zorgtaken met minder geld is vragen om moeilijkheden. 
Kwetsbare burgers zullen worden geplet tussen zorgbehoefte en de dreigende onmogelijkheid noodzakelijke zorg te krijgen. Op 8 juni wordt het bestuursakkoord in stemming gebracht bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 

Begeleiding en (jeugd)zorg
Het rijk legt de verantwoordelijkheid voor begeleiding en (jeugd)zorg geheel bij de gemeente en kort daarbij ook nog eens 5% op de middelen. Mensen met een verstandelijke beperking en/of matige of ernstige psychische problemen hebben begeleiding nodig. Niet alleen om hun zelfredzaamheid te behouden maar ook om toename van gedragsproblemen te voorkomen.
Door de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de WMO moeten gemeenten deze begeleiding voortaan zelf gaan inkopen en aanbieden. Maar de WMO kent geen recht op zorg. Bovendien missen gemeenten de expertise om met deze groepen zorgvragers om te gaan.
Zo zijn er wel meer punten van kritiek:

  • Er dreigt grote ongelijkheid: in de ene gemeente zijn bepaalde vormen van begeleiding mogelijk, in een andere niet.
  • Complexe, gemeenteoverstijgende inkooptaak: zorgvoorzieningen zijn veelal bovenregionaal of landelijk georganiseerd en op een andere schaalgrootte. Dit zal leiden tot samenwerkings-vraagstukken bij zorginkoop. 
  • Voor kleinere gemeenten is het bijna ondoenlijk om voldoende deskundigheid in huis te halen en toezicht op de uitvoering te houden. Dit geldt ook voor de zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de behandelcentra voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
  • Door drastische beperkingen in de sociale werkvoorziening wordt beschut werken voor toekomstige Wsw-ers bijna onmogelijk.
  • Wajongeren verliezen het recht op een jobcoach.
  • Veel Wajongeren zullen een lagere uitkering krijgen, vooral als ze thuis- of samenwonen.

Platform VG en LPGGz vrezen dat gemeenten de minimaal noodzakelijke kwaliteit van specialistische zorg niet kunnen leveren, noch waarborgen.

Brief LPGGz en Platform VG aan alle gemeenten

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-5-2011 14:38