MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Snijden in PGB is kortzichtig
1 juni 2011Snijden in PGB is kortzichtig


Persbericht 1 juni 2011
Minister Schippers gaat het recht op een Persoons Gebonden Budget (PGB) drastisch inperken. In het zwartste scenario moet deze ingreep ertoe leiden dat nog slechts 10% van de aanvragers een PGB krijgt om zelf zorg in te kopen. Het Landelijk Platform GGz is van mening dat de minister hiermee het kind met het badwater weggooit. 


PGB aan succes ten onder
Iedereen is het er over eens dat de cliŽnt centraal moet staan. De invoering van het PGB enkele jaren geleden is daarvan het mooiste voorbeeld. CliŽnten en gezinnen met kinderen met ggz-problematiek kregen dankzij het PGB meer regie en keuzemogelijkheden bij het zoeken en vinden van noodzakelijke zorg. Maar het PGB dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan. De keuze om drastisch in het PGB te snijden is kiezen voor kortetermijnbeleid en het snel binnen te halen geld.

PGB houdt zorg flexibel
Veel kinderen hebben meerdere aandoeningen waarvoor helemaal geen zorg in natura beschikbaar is. Met een PGB slagen gezinnen erin om flexibel ťn zelfstandig zorg en ondersteuning op maat te krijgen. Zo kunnen kinderen met een complexe zorgvraag dankzij de combinatie PGB-mantelzorg thuis blijven wonen. Beter en goedkoper dan opname in een dure zorginstelling.

PGB is goedkoop
PGB-zorg is goedkope zorg. PGB-houders krijgen relatief minder geld voor het inkopen van zorg
en houden bovendien vaak nog geld over. Een deel van de mensen heeft voor het PGB gekozen
omdat de voor hen noodzakelijke zorg niet door de reguliere zorgaanbieders wordt geleverd. Als
het PGB wordt geschrapt, is er voor deze mensen geen alternatief.

Regeerakkoord onderuit
De plannen voor het PGB in het regeerakkoord waren veelbelovend. Eindelijk zou het recht op een PGB wettelijk verankerd worden. Maar valt er straks nog wel iets te verankeren als het PGB zo wordt uitgekleed? Het LPGGz roept bewindslieden en kamerleden op om wijsheid te betrachten bij de besluitvorming en het PGB overeind te houden.

Voor een toekomstbestendige gezondheidszorg is het stimuleren en faciliteren van eigen regie bij burgers een voorwaarde. Het Persoons Gebonden Budget en Persoons Volgend Budget zijn daarvoor middelen bij uitstek.

Lees ook het gezamelijk persbericht van 11 organisaties toon HTML-versie van het document, verenigd in de maatschappelijke alliantie 'Eigen Regie'.

Per Saldo voert estafette-acties uit met een slotmanifestatie op 23 juni a.s.
Actie-agenda van Per Saldo 

___________________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Persbericht; 'Snijden in PGB is kortzichtig'
Inhoudelijk contactpersoon: Wim Brunenberg:
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt

___________________________________________________________________________
Meer informatie over het PGB
1.
Het pgb blijft behouden voor mensen met een indicatie voor langdurig verblijf, mensen met een pgb in de vorm van een zorgzwaartepakket (zzp), mensen die anders opgenomen zouden moeten worden in een instelling. Hun budget wordt verhoogd met 5%.

2. Bestaande budgethouders, niet geÔndiceerd voor langdurig verblijf, verliezen hun pgb, maar kunnen onder bepaalde strikte voorwaarden hun huidige zorg behouden. Dat kan als de zorg die zij inkopen beoordeeld wordt als goedkopere zorg, als innovatief en geen zorg is die mensen sowieso aan elkaar geven. Hun zorgverleners worden gecontracteerd en betaald door het zorgkantoor.

3. Nieuwe budgethouders, die geen indicatie krijgen voor langdurig verblijf, krijgen geen pgb meer.

4. Per Saldo, de vereniging van budgethouders, heeft berekend dat de maatregel de kosten van
de AWBZ juist zal opdrijven omdat meer mensen een beroep moeten gaan doen op de veel duurdere zorg in natura. Volgens Per Saldo ligt die zorg straks met een jaarlijks gemiddelde van 16.500 euro per persoon ruim 4500 euro hoger dan wanneer mensen zťlf zorg inkopen met een pgb. Naar verwachting zal slechts 8% van de budgethouders afzien van AWBZ-zorg wanneer het pgb verdwijnt. Deze macrobesparing van circa 155 miljoen euro weegt niet op tegen de meerkosten van 537 miljoen euro bij de te verwachten stijging van de zorgvraag. Ook het  inkoopvoordeel van het pgb wordt teniet gedaan; volgens Per Saldo vloeit ca.15% van het pgb-budget terug naar de AWBZ. Alles bij elkaar leidt e.e.a. tot een kostenverhoging van 650 miljoen euro. Bij deze berekening is in beperkte mate rekening gehouden met toeslagen voor gespeciali-seerde vormen van zorg en is daarmee een uiterst conservatieve berekening.
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-6-2011 16:02