MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Stevige discussie over jeugdzorg tijdens debat in Tweede Kamer dd. 19 december
20 december 2011

De commissie jeugdzorg voelde op 19 december tijdens het debat in de Tweede Kamer de staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuijzen van Zanten en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Teeven, stevig aan de tand over de decentralisatie van de jeugdzorg. Er werden 26 moties ingediend. Duidelijk blijkt dat de kamerleden de brieven van LPGGz hebben gehoord en begrepen.

Kamervragen
Eerder deze maand waren er al 198 schriftelijke vragen door de commissie Jeugdzorg gesteld en beantwoord. Tijdens het debat waren de oppositiepartijen kritisch over de volgende punten: toegang tot de gespecialiseerde ggz, voorkomen van wachtlijsten, lichte behandeling met medicatie om erger te voorkomen, het recht op zorg (ook bij complexe zorgvragen), wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg, hoe kwaliteitseisen worden vastgelegd, afstemming tussen jeugdzorg en volwassenenzorg, behoud van landelijk specialisme.

Aanvullende eisen
De regeringspartijen waren ook kritisch. Zij stelden vragen over hoe de toegang tot gespecialiseerde zorg wordt bewaakt, hoe de Centra voor Jeugd en Gezin kunnen uitvoeren wat de Bureaus Jeugdzorg niet is gelukt. Zij willen voorwaarden stellen aan de Centra voor Jeugd en Gezin: over de deskundigheid aan de poort en het minimaal basisaanbod. De gedoogpartner PVV wil rechtsongelijkheid tussen gemeenten voorkomen en ziet een rol weggelegd voor de Inspectie als het gaat om het toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Antwoorden van de staatssecretarissen
Een heikel discussiepunt was het voornemen om een eigen bijdrage te gaan heffen voor jeugdzorg. De staatssecretaris van VWS gaf aan dat er in april 2012 meer duidelijkheid zal komen. Zij verwees naar een aantal wetten die nog komen: de WCZ, de beginselenwet zorginstellingen en het kwaliteitsinstituut. Dit tot ergernis van de kamerleden. Zij gaf overigens ook aan dat er een ondubbelzinnige grens moet komen tussen gemeentelijke zorg en zorg gefinancierd uit de zorgverzekeringswet, waar de huisarts naar verwijst. Kinderpsychiatrische ziekenhuizen blijven in de zorgverzekeringswet.
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wees er nog eens op dat jeugdbescherming en jeugdreclassering bovenregionaal worden uitgevoerd.

Moties
De kamerleden dienden 26 moties in. De meest relevante moties gaan over:
• het vaststellen van een basiszorgaanbod voor CJG’s (PvdA)
• oormerken van middelen voor de decentralisatie van jeugdzorg (SP)
• bewaking van de kwaliteit van zorg door het kwalitseitsinstituut (D66)
• kwaliteit en toegankelijkheid bewaken door de Inspectie (PVV en GL)
• behoud va identiteitsgebonden jeugdzorg (CU)
• gerichte interventie voor KOPP/KVO (CDA)

Donderdag 22 december is de laatste vergadering van de Tweede Kamer voor het kerstreces en om die reden worden de ingediende moties schriftelijk beantwoord. 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-12-2011 15:54