MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gezamenlijke actie over de Wmo van 7 cliŽntenkoepels
9 februari 2012

 

Informatie over wet Wmo
Op 16 februari a.s. dient de Kamercommissie voor VWS schriftelijke vragen in voor de behandeling van het concept-wetsvoorstel Wmo. In dit concept wetsvoorstel is de Wmo aangepast met uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hierbij informatie over de gezamenlijke lobby vanuit de cliŽntenkoepels.

Kamervragen
Namens 7 landelijke cliŽntenorganisaties (CSO, CG-Raad, LPGGz, NPCF, Per Saldo, Platform VG, Mezzo) zijn 23 vragen over de concept wetstekst aan de leden van de Kamercommissie gestuurd. Hier vindt u de ingestuurde vragen.

Deze vragen hebben betrekking op onderwerpen die o.i. onvoldoende of onduidelijk in de concept-wet zijn geregeld, zoals:
- De inhoud en de reikwijdte van de compensatieplicht, zoals het bijsturen van gedragsproblemen en risicovol gedrag als onderdeel van begeleiding, de wijze waarop de draaglast van mantelzorgers wordt geformuleerd, keuzevrijheid van burgers voor een PGB, concreet maken van de rechten van zorgvragers,etc.
- De rol van de Inspectie vs. gemeentelijk toezicht en handhaving op diverse aspecten van kwaliteit.
- De toegang tot de Wmo-begeleiding, bijv. de implementatie van het zgn. ‘keukentafelgesprek’ en het beoordelen van de ondersteuningsvraag, het inroepen van externe (medische) deskundigheid daarbij, de toegang tot kortdurend verblijf, de loketfunctie, etc.
- De samenhang en afstemming, bijv. samenhang met de Wet Werken naar Vermogen, afstemming in het geval van samenloop van begeleiding, onderwijs, werk en dagbesteding.
- FinanciŽle aspecten, zoals het monitoren van de besteding van middelen door gemeenten en de sanctiemogeljkheden vanuit het Rijk, het verbod op het stellen van inkomensdrempels etc.
- Overige onderwerpen, zoals het niet-uitzonderen van specifieke groepen, gegevensuitwisseling vanuit Bureaus Jeugdzorg (onduidelijkheid over indicaties van jeugdigen), de inloopfunctie ggz etc.

Vervolg van de besluitvorming
Na het indienden van de schriftelijke vragen vanuit de Kamercommissie, zal het enkele weken duren voordat de antwoorden ambtelijk zijn voorbereid. Daarna stuurt de minister het verslag naar de Tweede Kamer. Naar verwachting duurt het nog tot april voordat het wetsvoorstel daar zal worden behandeld.
Volgende week (16 februari) vindt bestuurlijk overleg met de VNG en de staatssecretaris plaats, onder andere over mogelijk uitstel van de invoeringsdatum (1 januari 2013 voor nieuwe cliŽnten). Het is nu al duidelijk dat de voorbereidingstijd die was overeengekomen in het bestuursakkoord tussen VWS en VNG, niet meer kan worden gehaald. Er was afgesproken dat de gemeenten minimaal een jaar voorbereidingstijd krijgen tussen de afronding van de wetgeving in Tweede en Eerste Kamer en de inwerkingtreding daarvan. Die termijn is al overschreden.
Wij houden u op de hoogte.

Vragen?
Voor vragen of verdere informatie, kunt u contact opnemen met ondergetekende via e-mail of via telefoon 030 – 23 63 765.


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-2-2012 17:37