MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie LPGGz, CG-Raad, NPCF, Per Saldo en Platform VG op advies CVZ
7 maart 2012

Het CvZ heeft een advies opgesteld over scheiden van wonen en zorg in de AWBZ. Opvallend is, dat het scheiden van wonen en zorg al vele jaren op de agenda staat, maar slechts moeizaam op gang komt. Medio februari vond een consultatieronde plaats en LPGGz heeft gezamenlijk met de CG/Raad, CSO, NPCF, Per Saldo en Platform VG schriftelijk gereageerd op het rapport.
Het CvZ geeft een analyse van belemmeringen in de woningmarkt en in de huurwetgeving. Financiering van bouwkundige aanpassingen in de AWBZ blijkt ook een lastig punt. Deze knelpunten maken duidelijk waarom scheiden van wonen en zorg niet gemakkelijk uitvoerbaar is.
In het rapport adviseert CvZ om de aanspraak op AWBZ zorg te veranderen. Alleen cliŽnten waarbij de zorg niet verantwoord of doelmatig los van de woonfunctie kan worden gegeven, krijgen recht op een integraal zorgpakket incl. verblijf. Ook als permanent toezicht of bescherming noodzakelijk is, dan geldt de aanspraak. Uitgangspunt voor de CvZ is dat de zorg in principe vanuit de Wmo en de eerste lijn wordt geboden en pas indien dit niet lukt, sprake kan zijn van een AWBZ-indicatie. De zorgverzekeraar zou dit moeten beoordelen.

Het CvZ adviseert om het scheiden van wonen en zorg geleidelijk door te voeren voor alle lage ZZP’s (VV1, VV2, VG1, LG1 en GGZ1C). Daarnaast moeten aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals het stimuleren van casemanagement, versterken van de eerste lijn en de Wmo, resultaatgerichte bekostiging en de AWBZ-functies verpleging en persoonlijke verzorging moeten naar de Zorgverzekeringswet.

CliŽntenorganisaties vinden dit de omgekeerde wereld. Eigen regie van de cliŽnt zou centraal moeten staan: eigen regie over hoe hij zijn leven wil inrichten, ook als daarbij zorg nodig is. Daarom pleiten we voor adequate zorg en ondersteuning vanuit welke wetten dan ook die het mogelijk maken om in de eigen woning te blijven. Dat vergt een integrale objectieve indicatiestelling. En er zijn voorwaarden nodig, zoals kwalitatief goede huisvesting tegen betaalbare huren, keuzemogelijkheden m.b.t. wonen, een tijdelijk onderkomen elders om de thuissituatie te ontlasten (respijtzorg), geen negatieve gevolgen voor de inkomenssituatie en duidelijke rechten m.b.t. AWBZ, Wmo en huurwet voor cliŽnten die huren van de zorginstelling. Hoewel scheiden van wonen en zorg kansen biedt, heeft CvZ onvoldoende oog voor de positie van cliŽnten. Lees de gehele brief hier.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-3-2012 12:13