MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Programma 'Aandacht voor iedereen'
15 maart 2012

Sommige mensen hebben zorg en begeleiding nodig om (weer) zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en maatschappelijk te participeren. Tot nu toe kreeg men dat uit de AWBZ gefinancierd
en op basis van een CIZ-indicatie via de zorgkantoren geleverd. Met ingang van 2013 wordt deze zogeheten extramurale AWBZ-begeleiding en kortdurend verblijf de beleidsverantwoordelijkheid van 418 gemeenten. Zorgvragers moeten hun zorg bij hun gemeente gaan aanvragen. Het gaat daarbij om individuele begeleiding, groepsbegeleiding, tijdelijk verblijf en de inloopfunctie ggz.

De met de begeleiding en het kortdurend verblijf te bereiken resultaten zullen onder de aan te passen compensatieplicht van de Wmo worden gebracht. Deze decentralisatie brengt grote uitdagingen met zich mee om kansen en risico’s te identificeren en die respectievelijk te benutten en te voorkomen. Een belangrijke voorwaarde voor het goed laten ‘landen’ van de begeleiding bij 418 gemeenten is dat er passend aansluiting wordt gezocht bij de ervaringen en behoeften van de betrokken cliŽnten en hun mantelzorgers. Het gaat om een heterogene groep kwetsbare burgers met wisselende behoeften aan zowel individuele- als groepsbegeleiding. Hoe kunnen de belangen van deze doelgroep op het regionale en lokale niveau zo goed mogelijk worden behartigd gedurende het transitieproces? En hoe kan er hierbij een goed samenspel ontstaan tussen gemeenten, regionale en lokale zorg- en welzijnsaanbieders, cliŽnten/burgers, Wmo raden en regionale en lokale belangenbehartigers? Lukt het gemeenten om in de vormgeving en uitvoering van de begeleiding in te spelen op de behoeften van de doelgroep? Hoe ervaren cliŽnten deze veranderingen?

Al deze vragen worden gesteld tegen de achtergrond van een veranderend lokaal WMO-landschap. Daarin zijn WMO-raden actief als lokale adviesraden naar de gemeente toe.
Zij zijn de aangewezen formele gesprekspartner voor de gemeente op het gebied van de WMO.
Ook gaat de WMO uit van de integrale benadering van de zorg voor burgers in het algemeen en kwetsbare burgers in het bijzonder. Uitgangspunt is de compensatie op tekortkomingen voor een volwaardige deelname aan de samenleving, niet zozeer de specifieke belangen van een specifieke cliŽntgroep. De WMO baseert zich dan ook op burgerparticipatie, de betrokkenheid van alle burgers bij hun lokale samenleving en hun invloed op de totstandkoming van WMO-beleid. Van alle burgers wordt betrokkenheid gevraagd; naar elkaar en naar de lokale samenleving. Het is in deze veranderende context dat de stem van 'nieuwe WMO-burgers', de gebruikers van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, tijdelijk verblijf en de inloopfunctie ggz, een hernieuwde plaats moet krijgen.

Het transitiebureau van VWS/VNG heeft de landelijke cliŽnten- en patiŽntenorganisaties verzocht om een goed en zo breed mogelijk gedragen programma te ontwikkelen voor de toerusting van Wmo-raden en regionale en lokale belangenbehartigers in het kader van de decentralisatie van de extramurale begeleiding. In het voorliggende plan van aanpak schetsten we eerst de contouren van dit programma. Vervolgens lichten we de opzet en inrichting van de programmaorganisatie toe. Tenslotte geven we een uitgebreide beschrijving van de programmalijnen en deelprogramma’s die voor de uitvoering nodig zijn.

Verkort Programmaplan 'Aandacht voor iedereen'
Persbericht

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 23-4-2012 15:25