MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ontwikkelingen rondom eigen bijdrage ggz
12 april 2012

LPGGz voert druk op tot afschaffing eigen bijdrage ggz

Het Landelijk Platform GGz heeft recent volop de publiciteit gezocht. Aanleiding was de uitslag van de meldactie over
de Eigen Bijdrage die via Meld je Zorg van het LPGGz was uitgezet. In amper twee weken tijd waren 500 reacties van verontrustte mensen binnengekomen. 17 procent van de cliŽnten besluit te stoppen met tweedelijns-ggz en 35 procent overweegt dat te doen. 46 procent van de cliŽnten die een advies
kregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op. 

Kamervragen
De publicaties en reacties in de media hebben tot verschillende kamervragen geleid.
De minister is een onderzoek gestart naar de gevolgen van de invoering van eigen
bijdrage voor kwetsbare patiŽntengroepen. De minister gaf in het Kamerdebat aan
dat zij het nog te vroeg vindt om de maatregel nu al bij te stellen. De resultaten van
het onderzoek worden in september 2012 verwacht.

CliŽnten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz
Op 13 februari is het LPGGz met een aantal ggz-cliŽnten en ggz-veldpartijen een
juridische procedure gestart. De rechter wordt gevraagd een oordeel te vellen over
de (on)rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de ggz. Als gevolg
van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers zullen mensen om financiŽle
redenen noodgedwongen afzien van zorg. Dat lijkt in strijd met het recht op zorg zoals
dat in de Zorgverzekeringwet is verankerd.

Dringende oproep
Het LPGGz doet opnieuw een dringende oproep: komt u in de problemen door
de invoering van de eigen bijdrage? Vul de enquÍte in op Meld je zorg!

Een korte terugblik
• De invoering van een eigen bijdrage-ggz werd al in het Regeerakkoord aangekondigd
en op 10 juni 2011 aan de Tweede Kamer meegedeeld. Vanuit LPGGz is stevig
geprotesteerd bij de minister. Er is een dringend beroep gedaan op politici in de 
Eerste- en Tweede Kamer om de invoering van eigen bijdrage te verwerpen.

• Op 29 juni organiseerde het LPGGz samen met diverse ggz-veldpartijen een
landelijke protestmanifestatie op het Malieveld in Den Haag. Meer dan 10.000 mensen
waren aanwezig. Minister Schippers ontving een petitie met ruim 47.000 handtekeningen. 

• Op ambtelijk niveau heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. Het LPGGz en andere
veldpartijen hebben alternatieven aangedragen om te bezuinigen zonder dat daarvoor
ingrijpende pakketmaatregelen of nieuwe eigen bijdragen nodig zijn. Bijvoorbeeld
vereenvoudiging van de financiering, versterking van eerstelijns-ggz en meer nadruk
op ambulantisering, e-mental health en preventie.

• Bij de kamerbehandeling van de Miljoenennota is opnieuw aan kamerleden gevraagd
om de eigen bijdrage maatregel op te schorten. Samen met GGZ Nederland en NVvP
is een advertentiecampagne gehouden in grote landelijke dagbladen.

• Het ministerie heeft voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage gťťn 
onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten. Daarom heeft het LPGGz in februari
2012 een landelijke oproep gedaan om knelpunten met de eigen bijdrage te melden.
De uitslagen waren zeer verontrustend.  

Wat is er bereikt?
Alle acties hebben slechts tot een bescheiden positief resultaat geleid:
• De minister stelde het bedrag van de eigen bijdrage naar beneden bij van € 425,- 
  naar € 200,-.
• De Tweede Kamer nam een motie aan: mensen voor wie bemoeizorg aanleiding
  is voor behandeling, hoeven de eigen bijdrage van € 200,- niet te betalen.
• Ook kondigde de minister een onderzoek aan naar de gevolgen van de maatregelen.
• Naar aanleiding van de uitkomsten van de inventarisatie vanuit LPGGz werden 
  kamervragen gesteld en werd een debat aangevraagd. De minister gaf aan dat
  zij het echter nog te vroeg vindt om de maatregel bij te stellen.

LPGGz blijft aandringen op afschaffing eigen bijdrage ggz
Het LPGGz blijft zich inzetten voor afschaffing van de eigen bijdrage ggz. Het gaat
namelijk om bedragen die veel mensen niet kunnen betalen. Daarnaast vindt het
LPGGz een ggz-specifieke eigen bijdrage discriminerend en stigmatiserend. 
Psychische ziekteverschijnselen zijn niet minder urgent dan somatische.
De eigen bijdrage ggz biedt geen oplossing voor de huidige financiŽle knelpunten
in de zorg. Bovendien is deze maatregel een fundamentele aantasting van de
toegankelijkheid van zorg voor mensen met een psychische aandoening.
De bezuinigingen hebben een drempelverhogend effect: mensen zullen afzien
van noodzakelijke  zorg. Dat zal grote consequenties hebben voor de kwaliteit van
leven voor zowel cliŽnt als zijn/haar directe omgeving. Crisis en overlast liggen
op de loer maar ook onacceptabele maatschappelijke consequenties zoals
arbeidsverzuim of gedwongen opname.

Meer over de eigen bijdrage

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-4-2012 14:10