MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Schrappen zzp's vraagt meer tijd en zorgvuldigheid
2 juli 2012

Schrappen zzp's vraagt meer tijd en zorgvuldigheid

Dringende oproep LPGGz aan Tweede Kamer inzake AO Toekomst
AWBZ op 4 juli a.s.


Het Landelijk Platform GGz vreest dat als per 2013 de zorgzwaartepakketten 1 t/m 3 voor nieuwe cliŽnten worden geschrapt, mensen in onveilige situaties terecht komen en de zorgkosten alleen maar zullen stijgen. Ambulantisering is mogelijk en gewenst, maar dan wel zorgvuldig. Dat is te lezen in de brief
die Landelijk Platform GGz  aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief doet zij een dringend beroep deze maatregel niet
zonder degelijke voorbereiding in te laten gaan voor zzp’s 3 en
jongeren tot en met 22 jaar. Bij zzp 3 gaat het om cliŽnten met
ernstige psychische stoornissen die 24-uurs begeleiding en toezicht
nodig hebben (momenteel 16.000 cliŽnten).
 

 

Landelijk Platform GGz is voorstander van ambulantisering
Het Landelijk Platform GGz is groot voorstander van ambulante zorg maar verwacht
dat zonder adequate huisvesting en hulp deze twee groepen in onveilige situaties terecht
komen met grote kans op vereenzaming en verloedering. Een deel van hen zal terugvallen
en wacht, -al of niet gedwongen- opname in een ggz-instelling. Huisvesting kan een groot probleem zijn, vooral bij jongeren, want een woongarantie wordt niet gegeven. Hierdoor
dreigt een leven op straat of een alternatief waarbij een zwaar beroep gedaan wordt op familie.

De overhaaste wijze waarop het kabinet nu ambulantisering wil doorvoeren, is in strijd
met afspraken die in het bestuurlijk akkoord ggz over dit onderwerp gemaakt zijn. Het
Landelijk Platform GGz wil graag met de staatssecretaris en veldpartijen in gesprek over
hoe extramuralisering in de AWBZ verantwoord kan plaatsvinden. Daarbij gaan wij uit
van de volgende voorwaarden:

1. Eerst huisvesting, ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen goed regelen, 
    dan pas bedden afbouwen.
2. Een decentrale aanpak: aanbieders, zorgverzekeraars/zorgkantoren, gemeenten en
    cliŽntenorganisaties maken lokaal afspraken over inhoud en tempo van ambulantisering.
3. De mogelijkheid van een individuele, onafhankelijke toetsing wanneer twijfels bestaan
    of ambulante zorg wel een verantwoorde oplossing is.

Brief van het LPGGz inzake AO Toekomst AWBZ van 4 juli 2012 aan de Tweede Kamer

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-7-2012 17:19