MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Recht op zorg in nieuwe Jeugdwet gewaarborgd?
24 september 2012

LPGGz bereidt standpunt voor op concept-Jeugdwet

Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid
en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet
opengesteld voor consultatie. Tot 18 oktober kan iedereen
reageren op deze conceptwet. Het Landelijk Platform GGz
schrijft nu een inhoudelijke reactie en voert afstemmings-gesprekken met andere veldpartijen zoals NIP, NVvP, GGZ Nederland en Defence for Children.

 

Zorgen overheveling jeugd-ggz naar gemeenten
Een onderdeel van de stelselwijziging jeugd is de overheveling van de jeugd-ggz van
de Zorgverzekeringswet naar gemeenten. Als dit wordt ingevoerd, maakt het Landelijk
Platform GGz zich zorgen over de rechtspositie van jeugdigen en ouders, de beschikbaarheid
van gespecialiseerde jeugd-ggz, de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop. Het LPGGz
vreest dat als op deze punten geen landelijke wettelijke eisen gaan gelden dit kan leiden
tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tussen inwoners van verschillende gemeenten.

Nieuwe schotten
Het is bovendien de vraag of alle gemeenten voldoende kennis in huis zullen hebben
om met complexe ggz-problematiek om te gaan en te zorgen voor de inkoop van passende
zorg voor deze groep jeugdigen. Een overgang van de jeugd-ggz naar gemeenten zorgt
ook voor nieuwe schotten, bijvoorbeeld tussen jeugd-ggz en volwassenen-ggz of in gevallen
waar sprake is van een samenloop van somatische en psychiatrische problematiek.

Regierol gemeenten
Het concept wetsvoorstel Jeugd regelt de bestuurlijke en financiŽle decentralisatie van
alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van zorg voor jeugd naar gemeenten.
Gemeenten krijgen hiermee vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle zorg
voor jeugd. Zoals het wordt voorgesteld zijn gemeenten vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze stelselwijziging hoopt de regering op
meer preventie, eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen
en ouders, minder medicalisering van problemen, betere samenwerking rond gezinnen
en integrale hulp op maat.

Onduidelijkheden
Over een aantal onderwerpen is de besluitvorming nog niet op detailniveau afgerond en
blijft de conceptwet op die punten onduidelijk. Het gaat om de volgende onderwerpen:
• de wijze van inbedding van de jeugdbescherming en de jeugd-ggz;
• de overheveling van psychofarmaca;
• de vormgeving van een geÔntegreerd meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vervolgtraject ministeries
Na de consultatieronde gaat het aangepaste wetsvoorstel naar de Raad van State.
Na advies van de Raad van State gaat het wetsvoorstel vervolgens voor bespreking naar
de Tweede Kamer.

Meer weten?
Bent u benieuwd naar de nieuwe wet? De concept wettekst en memorie van toelichting
is voor iedereen te vinden via de open internetconsultatie. Hier kunt u zelf op reageren: http://www.internetconsultatie.nl/jeugdwet 
Lees hier de hoofdlijnen van de concept Jeugdwet opgesteld door het LPGGz.
De inhoudelijke reactie van het Landelijk Platform GGz is nu in samenspraak met haar
achterban in voorbereiding. Houd www.platformggz.nl in de gaten voor meer nieuws.

Reacties
Eventuele reacties kunt u sturen naar LPGGz-beleidsmedewerker Jeugd: Michelle Vogels


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-10-2012 14:24