MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuws over lichte zorgzwaartepakketten
12 oktober 2012

Geestelijke gezondheidszorg via de voordeur

De brief van VWS aan de Tweede Kamer over het extra-muraliseren van de ZZP’s is er. Extramuraliseren houdt in
dat de zorginstelling de zorg in de thuissituatie biedt en
dat de aanspraak op verblijf vervalt; de zorg gaat dus niet
naar de WMO. Wat zijn de maatregelen en wat faciliteert
VWS?

Maatregelen
Het komt neer op de volgende maatregelen:
• Nieuwe indicaties ggz-ZZP-1 en -2 gaan in per 1 januari 2013. 
  Het gaat naar schatting om 400 ggz-cliŽnten met ZZP-B en ca. 4.700 cliŽnten met ZZP-C.
• Nieuwe indicaties ggz-ZZP-3 per 1 januari 2015. 
  Het gaat naar schatting om ca. 1.200 ggz-B en 7.700 ggz-C cliŽnten.

VWS vindt dat een zorgvuldige voorbereiding nodig is. Ggz-ZZP-3 is een niet-homogene 
groep met uiteenlopende soorten problematiek. VWS wil met alle betrokken partijen een verantwoorde invoering uitwerken. Bovendien is het een omvangrijke groep; er bestaat dus 
een vergroot risico op leegstand van ggz-instellingen. Kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen
tot en met 22 jaar ťn LVG-1 en LVG-2 (voor jeugdig licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblematiek) worden meegenomen in de nieuwe Wet Zorg voor Jeugdigen.

Faciliteiten
In het verdere proces zorgt VWS voor een aantal faciliteiten:
• een digitale vraagbaak;
regionale bijeenkomsten voor partijen in het veld die op elkaar ingespeeld 
  moeten raken (vier in 2012, acht in 2013);
• een denktank voor vernieuwing van extramurale zorg;
• monitoring van de gevolgen op cliŽnten en zorginstellingen, op de effecten van 
  beleid op indicatiestelling;
• een innovatieprijs extramurale zorg.

Lobby geslaagd
Uiteraard moeten de Regeling Zorgaanspraken AWBZ, Beleidsregels Indicatiestelling
AWBZ en de (financiŽle) contracteerruimte voor de zorgkantoren (weer) worden aangepast.
Het LPGGz schreef eerder een brief aan het ministerie en heeft meegedacht in de klankbordgroep. Al met al ligt er nu een compromis waaruit blijkt dat die lobby vruchten
heeft afgeworpen. Uiteraard wil LPGGz verder betrokken zijn bij de uitwerking en aangeven
aan welke voorwaarden goede extramurale ggz-zorg moet voldoen. Het hele transitieproces
van intramurale zorgverlening naar meer extramurale zorgverlening is immers iets waarover regelmatig overleg nodig zal zijn.

Brief VWS aan Tweede Kamer: Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten

Meer informatie: Debora Korporaal

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-11-2012 13:13