MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Specialistische ggz-zorg voor 0-18 jarigen niet gegarandeerd in nieuwe concept jeugdwet
16 oktober 2012

 

LPGGz maakt zich grote zorgen

Het Landelijk Platform GGz laat in haar brief aan de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie weten dat
zij zich grote zorgen maakt over de nieuwe concept Jeugdwet. Hierin is de beschikbaarheid en het recht op toegang tot de specialistische ggz niet gegarandeerd. Kinderen en ouders van kinderen met psychische problemen in de leeftijd van 0-18 jaar zullen hiervan de dupe worden. Het LPGGz stelt een alternatief voor dat de decentralisatie van jeugdhulp vereenvoudigt, maar wel het recht op specialistische ggz-zorg in tact laat.

 

Aanspraak op zorg niet gegarandeerd
Een onderdeel van de stelselwijziging jeugd is de overheveling van de jeugd-ggz naar
gemeenten. Toegang tot zorg is binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een verzekerd recht voor iedere burger, jong of oud.
Het is in de conceptwet onduidelijk op welke zorg een jeugdige met problemen aanspraak
kan maken en de gemeentelijke beleidsvrijheid daarin leidt tot onaanvaardbare rechtson-zekerheid, rechtsongelijkheid en (grote) gezondheidsrisico’s. Het kan niet zo zijn, dat
jeugdigen met psychische aandoeningen straks niet meer kunnen rekenen op de benodigde behandeling, zoals dat bij somatische klachten wel het geval is. Een kind dat (medische)
zorg nodig heeft wordt hierdoor afhankelijk van de beschikbare middelen bij de gemeenten.

Risico: psychische stoornissen worden te laat herkend
Als deze conceptwet wordt ingevoerd, maakt het Landelijk Platform GGz zich zorgen
of alle gemeenten voldoende kennis in huis zullen hebben om met complexe ggz-problematiek
om te gaan en te zorgen voor de inkoop van passende zorg voor deze groep jeugdigen. Met
het risico dat psychische en psychiatrische stoornissen niet tijdig worden herkend en dat het huidige hoge kwaliteitsniveau en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg in het gedrang komen.

Nieuwe schotten – geen samenhangend zorgaanbod
Een overgang van de jeugd-ggz naar gemeenten zorgt ook voor nieuwe schotten, bijvoorbeeld tussen de jeugd-ggz en volwassenen-ggz of in gevallen waar sprake is van een samenloop
van somatische en psychiatrische problematiek. Het idee van de stelselwijziging was dat ťťn financier samenhang zou brengen in alle zorg voor jeugdigen en hun ouders. Dat wordt met
deze conceptwet echter niet gerealiseerd aangezien een aantal onderdelen van de jeugd-ggz
niet wordt meegenomen in de voorgestelde overheveling naar gemeenten. Zoals de eerstelijns psychische zorg van de huisarts, gedwongen ggz-opnames en extramurale psychofarmaca (medicatie als onderdeel van ambulante zorg trajecten).

Beleidsvrijheid op gespannen voet met waarborgen voor jeugd
Een decentralisatie gaat gepaard met een grote mate van gemeentelijke beleidsvrijheid.
Ten aanzien van de zorg voor jeugdigen en ouders staat dit gegeven op gespannen voet
met het realiseren van noodzakelijke kwalitatief goede en passende ggz-zorg, die voor
alle jeugdigen toegankelijk en beschikbaar is. Met als resultaat, grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om kwaliteit van zorg, toezicht, toegang tot zorg, keuzevrijheid
voor een behandelaar en betaling van een eigen bijdrage voor jeugdhulp.

Rechtsongelijkheid
Deze rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid is onaanvaardbaar en vraagt juist om
uniformiteit ten aanzien van betreffende punten. Een wettelijke verplichting tot het opnemen
van eisen in een beleidsplan en/of gemeentelijke verordening biedt te weinig garanties
als het gaat om goede ggz-zorg. Deze spanning lost de oorspronkelijk geconstateerde
knelpunten in het jeugdsysteem niet op, maar creŽert nieuwe.

Alternatief
De oplossing hoeft volgens het LPGGz niet primair gezocht te worden in financiŽle en
bestuurlijke stelselwijzigingen. Het gaat immers vooral om betere samenwerking, heldere taakverdelingen tussen betrokken partijen en een scherpere definitie wie waarvoor verant-
woordelijk is. Wij denken dat de oplossing gezocht moet worden in het behoud (dan wel onderbrengen) van zorg in het gezondheidszorgsysteem en sociale voorzieningen in het gemeentelijke welzijnssysteem. In dit licht, ligt het voor de hand alle maatschappelijke participatie, ondersteuning en begeleiding onder te brengen bij gemeenten en de zorg te
bundelen in de zorgwetten (Zvw/AWBZ). Daarbij moeten zowel beleidsmakers als uitvoerders
in de zorg verplicht worden om beter samen te werken dan nu gebeurt. Hierbij kan worden voortgebouwd op de beweging die met het bestuurlijk akkoord ggz reeds is gang is gezet.

Voor persvragen: Mirjam Drost, persvoorlichter Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092

Meer weten?
Download hier de LPGGz brief aan de staatssecretarissen.
Download hier de LPGGz bijlage bij de brief, met daarin een analyse van zorgpunten
in de concept jeugdwet.

Gezamenlijke reacties
Download hier de gezamenlijke brief van het LPGGz, GGZ Nederland en NVvP
aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
Download hier de gezamenlijke brief van het LPGGz, GGZ Nederland en NVvP
aan staatssecretaris F. Teeven. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-10-2012 12:54