MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Rechtspositie ggz-cliŽnt verbetert door Algemene Leveringsvoorwaarden
15 januari 2013

Rechtspositie cliŽnt verbetert door Algemene Leveringsvoorwaarden 

Met ingang van 1 januari 2013 verbetert de rechtspositie
van cliŽnten en familie in de ggz. De Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden worden dan van kracht voor de instellingen die zijn aangesloten bij GGZ Nederland. Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumenten-bond zijn in SER-verband tot dit akkoord gekomen. Met deze tweezijdige leveringsvoorwaarden worden wederzijdse rechten en plichten tussen cliŽnt, familie en zorgaanbieder duidelijker. Als afspraken niet worden nagekomen
kan dit via de geschillencommissie of de rechter worden afgedwongen.


 

Bindend
De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden voor alle zorginstellingen, ongeacht de
wijze waarop de zorg is gefinancierd, die aangesloten zijn bij GGZ Nederland, zowel bij kortdurende als bij langdurige zorgverlening. Het akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op voor zowel cliŽnten als voor familie.

Aandacht voor familie- en naastebetrokkenen
De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naast-
betrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg.
Ook hebben ze recht op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke
ondersteuning de familie/naasten zelf nodig hebben (bijvoorbeeld in de thuissituatie).

Verbeterde informatievoorziening
Door de informatievoorziening te faseren krijgt de cliŽnt begrijpelijke en relevante
informatie op het moment dat hij of zij dit nodig heeft. Naast mondelinge informatie
moet hier ook schriftelijke informatie worden gegeven, zoals folders en/of informatie
op de website.

Zorg op afstand
Nieuwe trend in de ggz is het verlenen van zorg op afstand, zoals therapie via internet.
De algemene voorwaarden regelen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de
cliŽnt over het contact tussen zorgverlener en cliŽnt, over informatie-uitwisseling en
over medicijngebruik.

Afspraken bij ketenzorg: wie is aanspreekpunt?
Als meerdere zorginstellingen of zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling,
moet voor de cliŽnt duidelijk zijn wie het eerste aanspreekpunt is bij de behandeling
en wie de coŲrdinatie heeft. Daarnaast is het essentieel dat zorgverleners onderling
goed op de hoogte zijn van het zorgtraject en tijdig relevante informatie uitwisselen.

Kwaliteit van zorg en veiligheid
De zorginstelling levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap. Denk
aan doeltreffende en doelmatig zorg, cliŽntgericht en afgestemd op de reŽle behoefte
van de cliŽnt. De zorg moet tegelijkertijd borg staan voor de veiligheid van cliŽnten
en zorgverleners. De zorginstelling heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg
waaronder een veiligheidsmanagement systeem en een systeem ter waarborging van
een veilig medicatiebeleid.

Geschillencommissie
De zorginstellingen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die
bindende uitspraken kan doen wanneer klachten van de cliŽnt niet of onvoldoende
worden opgelost door de zorginstelling. Hiervoor wordt aangesloten bij de Geschillen-
commissie in Den Haag. Indien een klacht over de zorgverlening niet naar de wens van
de cliŽnt of familie is opgelost door de aanbieder, kan deze naar de Geschillencommissie
voor een bindende uitspraak. Dit biedt een laagdrempelige en goedkope manier voor
de client om zijn recht te halen in plaats van een dure en tijdrovende gang naar de
rechter. De Geschillencommissie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie
Christien van der Hoeven:
Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-1-2013 15:26