MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz steunt petitie: 'Zorgen over de jeugd(ggz)zorg'
8 april 2013

Landelijk Platform Ggz steunt petitie:
'Zorg over de jeugd-(ggz)zorg'

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen
over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Het Landelijk Platform GGz steunt daarom de inhoud van de petitie 'Zorg over de (jeugd-GGZ)Zorg', die door professionals vanuit
de praktijk is gestart
.


                                                                                                 Ga hier direct naar de petitie

Gemeenten verantwoordelijk voor gezondheidszorg

Volgens het Regeerakkoord worden gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
alle jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz. Dit gaat met stevige budgetkortingen gepaard. Het Landelijk Platform GGz ziet kansen in de transitie, maar voorziet ook veel problemen bij de overheveling van de jeugd-ggz uit de AWBZ en Zorgverzekeringswet naar gemeenten.
Verzekerde zorg verdwijnt in het nieuwe jeugdstelsel, zonder dat jeugdigen en ouders in
het nieuwe stelsel duidelijkheid en zekerheid krijgen dat hun noodzakelijke (medische)
zorg en ondersteuning altijd toegankelijk, beschikbaar en van goede kwaliteit is. Het mag
niet zo zijn dat een jeugdige met een ggz-stoornis straks geen passende zorg krijgt omdat
bij gemeenten het geld op is, dat type zorg niet is ingekocht of leveringsplicht van gemeenten ontbreekt. Jeugd-ggz uit het systeem van de gezondheidszorg halen creŽert nieuwe schotten, bijvoorbeeld tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz of in gevallen waar sprake is van
een samenloop van somatische en psychiatrische problematiek. Ook worden hierdoor
kinderen met een psychiatrische aandoening ongelijk behandeld in vergelijking tot kinderen
met een lichamelijke ziekte.

Weinig tijd
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd maakt zich in haar eerste rapportage ook
zorgen. Die zorgen gaan over de voortgang en het tempo van de transitie, de continuÔteit van
de zorg en het behoud van specialistische expertise. Er is nog weinig tijd tot 2015, de meeste gemeenten bevinden zich nog in de voorbereidende fase en de wettekst is nog niet gereed. Hebben gemeenten op tijd voldoende ggz-zorg ingekocht? Zijn uitvoeringsinstanties straks gereed? Houden kinderen, jongeren en gezinnen wel toegang tot kwalitatief goede (ggz)zorg?
Het Landelijk Platform GGz maakt zich hier zorgen over, te meer daar wij regelmatig signalen
uit de achterban krijgen dat gemeenten nog veel te weinig kennis hebben van jeugd-ggz.
Het LPGGz heeft ervoor gepleit om de geneeskundige ggz gewoon in het zorgdomein te houden. Gemeenten kunnen dan verantwoordelijk worden voor de overige jeugdhulp en de regie krijgen wanneer sprake is van gemengde problematiek. Dan wordt er niet getornd aan de verzekerde rechten van kinderen en jongeren, ontstaan er geen nieuwe schotten en besparen we veel tijd
en kosten die nu met de stelselwijziging gemoeid zijn. De politiek maakt momenteel een andere keuze. Daarom praat het Landelijk Platform GGz wel mee over de stelselherziening jeugd, maar vanuit een zeer kritische stellingname.

De petitie
Drie betrokken zorgprofessionals zijn een petitie gestart omdat ook zij zich zorgen maken
over de overheveling van de jeugd-ggz. Het Landelijk Platform GGz steunt de inhoud dan deze petitie. De petitie is te vinden via http://www.petities24.com/zorg_over_de_jeugdggzzorg.
Door op de link te klikken kunt u de petitie ondertekenen als u de inhoud ervan onderschrijft.

Meer lezen?
- Eerste rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd - januari 2013
- Reactie Landelijk Platform GGz op Rapport Transitiecommissie - 21 maart 2013
Jeugd-ggz naar gemeenten is een brug te ver - 23 november 2012
Hoe pakken gemeenten decentralisaties aan? - 25 oktober 2012
Specialistische ggz-zorg 0-18 jarigen niet gegarandeerd - 16 oktober 2012 
- Reactie Landelijk Platform GGz op concept Jeugdwet  - 15 oktober 2012


 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-4-2013 16:08