MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Zorgakkoord stap in goede richting voor ggz
25 april 2013

Landelijk Platform GGz gematigd positief over zorgakkoord

Het Landelijk Platform GGz is gematigd positief over het zorgakkoord dat het kabinet woensdag 24 april heeft gesloten met werkgevers en werknemers in de zorg. Er is sprake van
een duidelijke verbetering in vergelijking met het eerder gesloten regeerakkoord. Het is wel vreemd dat het akkoord gesloten is zonder betrokkenheid van cliŽnten-organisaties, terwijl het akkoord grote impact heeft op de rechtspositie van cliŽnten en de kwaliteit van de zorg. Daarnaast constateert het LPGGz dat een aantal belangrijke knelpunten bij de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg nog opgelost moeten worden.

Budget Jeugd-ggz geoormerkt
De bezuinigingen bij de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten worden deels teruggedraaid. Bovendien krijgen gemeenten een geoormerkt budget voor de uitvoering van
de jeugd-ggz. Dit is een positieve ontwikkeling in vergelijking met het regeerakkoord. Het
LPGGz vindt echter dat de overheveling van de jeugd-ggz geheel van tafel moet. En pleit
ervoor om de geneeskundige behandeling van kinderen en jongeren in het zorgdomein te
houden. Gemeenten kunnen verantwoordelijk worden voor de overige jeugdhulp en de regie
krijgen wanneer sprake is van gemengde problematiek. Zo wordt er niet getornd aan het
verzekerd recht van kinderen en jongeren. Ook ontstaan er geen nieuwe schotten en besparen
we veel tijd en geld dat ie nu met de stelselwijziging gemoeid.

Extramuralisering zzp 3 van de baan
Heel opgelucht zijn we over de nieuwe afspraken rond extramuralisering. De extramuralisering
van ggz-cliŽnten met een zzp 3 gaat niet door. Daarnaast blijft de zorg voor mensen met een
licht verstandelijke handicap en (zware) gedragsproblemen onder de kern-AWBZ vallen.
Daarmee is het mogelijk dat mensen die echt een beschermde woonomgeving nodig hebben daarop kunnen rekenen. Ten aanzien van de overheveling van alle langdurende verblijfszorg ggz naar de Zorgverzekeringswet blijft het LPGGz kritisch. Veel vragen zijn nog onbeantwoord:
Wat is het gevaar van risicoselectie door zorgverzekeraars? Hoe blijft de kwaliteit van bestaan voor de langdurige zorg gewaarborgd? Wat betekent dit voor dagbesteding en begeleiding van cliŽnten binnen instellingen? Vervalt de mogelijkheid van een pgb? Hoe gaat het verder met de medezeggenschap? Waar cliŽnten zeer langdurig aangewezen zijn op verblijf binnen een instelling ligt financiering via de AWBZ volgens het LPGGz vooralsnog het meest voor de hand. Zij hebben, net als andere groepen die in de kern-AWBZ blijven, primair behoefte aan een beschermde woonomgeving en ondersteuning bij kwaliteit van leven.

Dagbesteding en persoonlijke verzorging behouden
Een ander belangrijk positief punt in het zorgakkoord is dat in 2014 dagbesteding en persoonlijke verzorging in de AWBZ behouden blijven. Daarmee is een cruciale fout in het regeerakkoord rechtgezet. Het LPGGz maakt zich wel zorgen over de prijs die hiervoor betaald moet worden.
De tariefskorting op het pgb is ongewenst, de rek in die tarieven is eruit. Daarnaast is sprake
van een forse korting in de contracteerruimte voor zorg-in-natura. Er is nog grote onzekerheid
hoe die kortingen zullen worden ingevuld en welke pijn cliŽnten daarvan zullen ondervinden.

Het LPGGz zal komende weken en maanden de hier genoemde vragen en knelpunten inbrengen in het overleg over de verdere invulling van het zorgakkoord.


 

 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 7-5-2013 14:30