MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


CVZ adviseert minister over lage ziektelast: eerst gevolgen in kaart brengen
3 mei 2013

CVZ adviseert Schippers over ziektelast:
eerst gevolgen in kaart brengen 

Op verzoek van minister Schippers van VWS heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een overzicht gepubliceerd met aandoeningen, hun ziektelast en de kosten van de bijbehorende zorg. De minister wil deze rapportage mogelijk gebruiken om
te bezuinigen op het basispakket, door aandoeningen met een lage ziektelast niet langer te vergoeden. Het Landelijk Platform GGz, de CG-Raad, de NPCF en Platform VG vinden dat erg
onverstandig. Het CVZ heeft zelf ook zijn bedenkingen.


 

Lage ziektelast basis voor bezuinigingen?
Het rapport van CVZ is een volgende stap in een verkenning van VWS of het criterium 'lage ziektelast' een geschikte basis kan zijn voor het nemen van pakketmaatregelen. In de CVZ-rapportage zijn de kosten en de ziektelast in beeld gebracht van uiteenlopende ziektebeelden, zoals griep, longontsteking, (acute) urineweginfecties, ADHD en gehoorstoornissen. Het CVZ
zegt daarmee overigens niet dat behandeling van deze aandoeningen uit het basispakket
moet. Sterker nog, het CVZ adviseert de minister om eerst de maatschappelijke en medische consequenties van een eventuele pakketverkleining in kaart te laten brengen. 'Het is goed mogelijk dat zo’n nadere beoordeling leidt tot een advies om van een beperking van de
aanspraak af te zien', aldus het CVZ.

Overleg met veldpartijen
De minister is met ‘veldpartijen’, waaronder de bovengenoemde PG-organisaties in gesprek over de invulling van bezuinigingen op het basispakket per 1 januari 2015. Volgens het regeerakkoord moeten bezuinigingen op het pakket 1,5 miljard euro opleveren. De minister wil de voorstellen
van de veldpartijen uiterlijk 1 september te ontvangen. Op basis van die voorstellen en de rapporten van het CVZ zal zij in het voorjaar van 2014 een beslissing nemen over wijzigingen
in het basispakket. Daarom onthoudt zij zich op dit moment van een standpuntbepaling over bijgevoegde CVZ-rapportage.

Standpunt PG-organisaties
De PG-organisaties hebben in een eerste overleg met de minister benadrukt dat een bezuiniging van 1,5 miljard op het pakket de toegang en betaalbaarheid van zorg onder druk zet. Pakketvoorstellen pakken bovendien de werkelijke oorzaken van de kostenstijging in de zorg
niet aan. Meer dan nu het geval is zal gestuurd moeten worden op de kwaliteit van zorg en het terugdringen van ondoelmatigheden. Dit kan door uit te gaan van het principe van stepped care: goedkoop waar het kan, duur waar het moet.

Grote verschillen tussen zorgaanbieders
Ook zal kritisch gekeken moeten worden naar de grote verschillen die er bestaan tussen zorgaanbieders in het soort en aantal behandelingen en tarieven die hiervoor berekend worden. Meer nadruk op de eerstelijns zorg en de mogelijkheden om overaanbod in bepaalde sectoren terug te dringen zijn wat ons betreft een belangrijke inbreng in het gesprek met de minister.

Bedenkingen ziektelast-benadering
De PG-organisaties benadrukken dat pakketbeheer op basis van het beginsel 'ziektelast'
niet bijdraagt aan het realiseren van goed pakketbeheer. Wij verwachten dat de ziektelast- benadering binnen het pakket op termijn kan leiden tot een kostenverhogend effect door
uitgesteld medisch handelen of ‘upcoding’. Daarnaast zijn er vraagtekens te zetten bij de
methode van het bepalen van de ziektelast, met name voor mensen die meerdere aandoeningen hebben. Tenslotte: de betekenis van het begrip 'ziektelast' is zeer relatief wanneer maatschappelijke effecten, zoals bijvoorbeeld die op sociale contacten of arbeidsparticipatie,
niet mee worden gewogen.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-5-2013 11:19