MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Betaling extreme zorgzwaarte moet gegarandeerd blijven
30 mei 2013

Betaling extreme zorgzwaarte moet gegarandeerd blijven

Ggz-instellingen moeten zelf de zorg blijven betalen voor mensen met een ernstige aandoening. Dat is de ‘bottom line’ van het
advies dat de NZa (Nederlandse Zorg-autoriteit)
aan het ministerie van VWS heeft uitgebracht. Maar het ministerie van VWS zal daarvoor
echter geen extra geld beschikbaar stellen;
het ontbrekende budget moet regionaal worden gevonden
.   


ContinuÔteit moet gewaarborgd blijven
De minister beslist erover in het najaar als ze gaat bepalen hoeveel budget er voor 2014 beschikbaar komt. Voor het Landelijk Platform GGz is de continuering van de betaling van
deze zogenaamde ‘extreme zorgzwaarte’ een belangrijk speerpunt. Bij het tot stand komen
van het advies van de NZa heeft het Landelijk Platform GGz gevraagd om rekening te
houden met de veranderingen die ophanden zijn in de hervorming van de langdurige zorg.
Er moet immers voldoende budget beschikbaar blijven, ongeacht of zorgverzekeraars of zorgkantoren de regeling uitvoeren. Voor cliŽnten en familie is het belangrijk dat het
zorgsysteem niet voortdurend wijzigt en dat continuÔteit gewaarborgd blijft.

Lees ook: Hou kern-AWBZ overeind voor zwaarste groep ggz-patiŽnten
Lees ook: Brief naar kamerleden voor AO-ggz op 5 juni 2013 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-6-2013 14:11