MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gratis WMO-adviseurs voor beÔnvloeding transities
12 juli 2013

AVI-adviseurs Versterking WMO ondersteunen bij beleidsbeÔnvloeding

Doe een beroep op de adviseurs van AVI bij de voorbereiding op de
komende decentralisaties
!


Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met verschillende decentralisaties op het sociale domein.
Dit gaat veel betekenen voor burgers met en zonder beperkingen. De Adviseurs Versterking WMO van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ kunnen WMO-
raden, belangenbehartigers en gemeenten helpen
om zich gezamenlijk voor te bereiden op de decentralisaties - kosteloos. Een sterk lokaal veld is immers nodig om deze ingrijpende ontwikkelingen
te laten ‘landen’.

 

Breng lokale speelveld in kaart
De Adviseurs Versterking WMO van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) zijn er
om WMO-raden, cliŽntenraden, lokale en regionale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van lokale samenwerking, ontschotting en samenhang.
Door in kaart te brengen hoe het lokale speelveld er uit ziet en welke verbindingen er zijn.
En door vervolgens inzichtelijk te maken waar verbindingen nog noodzakelijk zijn en hoe
zij het proces van ontmoeten en afstemmen kunnen stimuleren en ondersteunen.

Bij het Landelijk Platform GGz kunt u een afspraak maken met de AVI-adviseur WMO
Rita van Maurik:


Zorg voor samenhang
De afgelopen tijd is over verschillende decentralisaties gedacht. Al die decentralisaties
hebben ťťn gemeenschappelijk kenmerk: ze gaan uit van het ‘eigen kracht principe'.
Het versterken van ‘eigen kracht’ is in de WMO gekoppeld aan bevorderen van burgerparticipatie en actief burgerschap. Het betekent dat de WMO moet zorgen voor betere participatie
van kwetsbare burgers. Ook worden alle burgers geacht te participeren in en samen te
werken aan hun eigen omgeving, wijk, gemeente. En als laatste kunnen burgers participeren
in de lokale beleidsontwikkeling van de WMO, door inspraak en medezeggenschap.

Voor wie?
WMO-raden, lokale en regionale belangenbehartigers, patiŽntenorganisaties, cliŽntenraden, actieve burgers, gemeenten: zij kunnen allemaal de hulp inroepen van een Adviseur Versterking WMO. Bijvoorbeeld als ze een betere verbinding willen met de WMO-raad. Samen onderzoeken ze dan hoe ze de samenwerking met de WMO-raad tot stand kunnen brengen en kunnen verbeteren. De AVI-adviseurs kunnen gemeenten bijvoorbeeld helpen bij het gezamenlijk optrekken van burgers, cliŽnten, patiŽnten en gemeente ten behoeve van informatiebijeenkomsten en visieontwikkeling. Of zij kunnen de adviseurs raadplegen om samen met hen na te denken
hoe de bestaande lokale participatiestructuren optimaal georganiseerd kunnen worden.
Adviseurs kunnen gemeenten ook ondersteunen bij het actief bereiken en betrekken van
diverse doelgroepen. 

Lees het hele document 'AVI-adviseurs ondersteunen bij WMO-beleidsbeÔnvloeding'

Waarom?
1.  Vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen van de WMO willen dat hun stem beter
     gehoord wordt door de WMO-raad. Hoe krijgen zij dat voor elkaar? De WMO-raad wil
     verbindingen leggen met alle doelgroepen. Hoe doet raad dat?
2.  De WMO-raad wil afstemmen met een cliŽntenraad? Hoe doet de WMO-raad dat?
3.  De WMO-raad wil weten welke doelgroepen er zijn. Hoe doet de WMO-raad dat?
4.  Hoe brengt de WMO-raad de wensen en behoeftes van de nieuwe doelgroepen in beeld?
5.  Het gehandicaptenplatform heeft verwachtingen richting de WMO-raad die niet uitkomen.
     Het platform heeft forse kritiek maar wil het samenspel met de raad verbeteren.
6.  De WMO-raad wil zich bezinnen op haar rol en taak. Hoe doet de Wmo-raad dat?  
7.  De WMO-raad wil haar beleid bepalen voor regionalisatie. Hoe doet de Wmo-raad dat?
8.  De WMO-raad heeft een overbelaste agenda en wil prioriteiten stellen. 
9.  Hoe krijgen we de gemeente en het maatschappelijke veld gekanteld?
10. De raad wil goed advies geven over het WMO-beleidsplan. Hoe pakt de raad dat aan?
11. De WMO-raad gaat haar adviestaak verbreden naar andere domeinen. Hoe doet de raad dat?
12. De WMO-raad heeft van de wethouder een concept beleidsnotitie ontvangen over zelfregie. 
      Wat zijn aandachtspunten vanuit burgerperspectief?
13. De WMO-raad wil verbindingen leggen met initiatieven van actieve burgers in de wijk.
14. Hoe kan de WMO-raad actieve burgers met een niet Nederlandse achtergrond betrekken?
15. Hoe kan de WMO-raad inspelen op wijkgericht werken? 
16. De wethouder vraagt zich af hoe om te gaan met de lappendeken aan lokale
      cliŽntenvertegenwoordigers.
17. De gemeente wil alleen zaken doen met de WMO-raad. Hoe gaan raad en
      belangenorganisaties hier mee om?
18. Hoe kunnen we de toegankelijkheid van informatie van gemeente, WMO-raad en andere 
      belanghebbenden verbeteren?
19. Hoe kan de WMO-raad vrijwilligers actief betrekken bij hun beleidsbeÔnvloeding?
20. Hoe kunnen cliŽntenraden en patiŽntenorganisaties het beste inspelen op de aankomende
      veranderingen? 
21. Vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen in de WMO willen hun wensen, behoeftes
      en belangen kenbaar maken bij de lokale politiek. Hoe kunnen ze dat doen?

Contact
Het programma Aandacht voor iedereen versterkt WMO-raden, cliŽntenraden en lokale en regionale belangenorganisaties. Zo zijn zij een stevige gesprekspartner voor gemeenten en
zorg- en welzijnsaanbieders.

Wilt u advies of ondersteuning? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van de
Adviseurs Versterking WMO? Neem dan contact op met het programmasecretariaat:     Tel: 030 291 66 22 
Overzicht van alle adviseurs: http://url4u.nl/adviesavi.


Programma Aandacht voor iedereen
Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel WMO-raden, Landelijk Platform GGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland.
Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het TransitieBureau van VNG en VWS.
Deze organisaties bundelen hun krachten omdat de ontwikkelingen die op het lokale speelveld afkomen zo ingrijpend zijn, dat samen optrekken rond de decentralisaties noodzakelijk is.
De Adviseurs Versterking WMO zijn daarom in dienst van het gezamenlijke programma en
treden op namens de betrokken organisaties.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-7-2013 13:32