MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeenten
24 juni 2013

 

Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeenten

Het Landelijk Platform GGz trekt aan de bel. Voor
de tweede keer concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd dat het transitieproces van
de jeugdzorg niet goed gaat. Nog veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie van de jeugdzorg zijn niet tot stand gekomen. En alarmerend: de jeugd-ggz blijkt een witte vlek bij gemeenten. Het kan niet zo zijn dat kinderen en jongeren met psychische problemen en hun ouders vanaf 2015 geen goede zorg krijgen. Het Landelijk Platform GGz pleit voor een andere oplossing.

 

Moeizaam
Het Landelijk Platform GGz constateert dat het proces van stelselherziening jeugd tot nu
toe erg moeizaam verloopt. Wij maken ons ernstig zorgen over de voortgang, het tempo
van de transitie, de continuÔteit van de zorg en het behoud van ggz-expertise. Er is nog
weinig tijd tot 2015, de wettekst is nog niet gereed en de meeste gemeenten zijn nog niet
goed voorbereid. Krijgen kinderen, jongeren en gezinnen straks wel de zorg die ze nodig
hebben? Het Landelijk Platform GGz maakt zich hier zorgen over, temeer daar wij regelmatig signalen uit onze achterban krijgen dat gemeenten nog veel te weinig kennis hebben van
jeugd-ggz. Tot onze schrik wordt dit gebrek aan ggz-kennis nu door de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) ook bevestigd.

Jeugd-ggz een witte vlek
Op 20 juni is het 2e rapport van de TSJ aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport constateert de commissie dat nog veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie niet tot stand zijn gekomen. Het resterende tijdpad is krap. Het besef onder gemeenten over de omvang van de nieuwe taken blijkt wel groter te zijn geworden, maar dat betreft vooral de ‘provinciaal gefinancierde jeugdzorg’. Het zicht op jeugd-ggz is een witte
vlek voor gemeenten. Terwijl dit juist de grootste nieuwe doelgroep is die straks onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt. Dat baart het Landelijk Platform GGz grote
zorgen. Hoe kunnen gemeenten tijdig passende zorg inkopen voor jeugdigen als zij
onvoldoende kennis hebben van complexe ggz-problematiek? Met het risico dat psychische
en psychiatrische problemen niet tijdig worden herkend en het huidige hoge kwaliteitsniveau
en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg in het gedrang komen. Wij benadrukken de urgentie van de aanbeveling van de transitiecommissie dat gemeenten hun kennis en contacten met jeugd-ggz vergroten. Op 27 juni bespreekt de VWS-commissie van de
Tweede Kamer het rapport met de staatssecretarissen.

Houd jeugd-ggz in het basispakket
De beoogde stelselwijziging kost op deze manier veel tijd en geld die niet aan de zorg
aan jeugdigen en hun ouders besteed kan worden. Wij pleiten dan ook voor een andere
oplossing. Behoud de geneeskundige zorg in het zorgverzekeringssysteem, daar waar
het thuis hoort: in het basispakket. Breng de maatschappelijke participatie, ondersteuning
en begeleiding onder bij gemeenten en geef hen de regie wanneer sprake is van gemengde problematiek. Tevens moeten een aantal randvoorwaarden worden verplicht om afschuif-mechanismen te voorkomen en drempels weg te nemen in de uitvoering en financiering
van integrale zorg. Op deze manier wordt niet getornd aan de verzekerde rechten van kinderen
en jongeren, ontstaan geen nieuwe schotten ťn besparen we veel tijd en kosten die nu met
de stelselwijziging gemoeid zijn. De politiek maakt momenteel een andere keuze. Daarom
praat het LPGGz wťl mee over de stelselherziening jeugd maar vanuit een zeer kritische stellingname.

Petitie
Veel mensen in het veld maken zich zorgen over de overheveling. Inmiddels hebben circa 
22.000 mensen de petitie ‘zorg over de jeugd (ggz) zorg’ ondertekend, die in april is gestart
door drie betrokken professionals uit de praktijk. Het Landelijk Platform GGz steunt de
inhoud van deze petitie, die nog steeds ondertekend kan worden. Deze is te vinden op:  www.petities24.com/zorg_over_de_jeugdggzzorg

Door op de link te klikken kunt u de petitie ondertekenen als u de inhoud daarvan onderschrijft.

Nadere informatie
- Tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, juni 2013
- Kamerbrief over tweede rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, 20 juni 2013

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-6-2013 12:52