MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hoofdbehandelaarschap
12 juli 2013

Hoofdbehandelaarschap 

Op 4 juli jl. is er overeenstemming bereikt met
de ggz partijen en het ministerie van VWS over het hoofdbehandelaarschap voor de komende twee jaar. Het Landelijk Platform GGz staat positief tegenover het standpunt van de minister dat ze verwoordt in een brief die ze op 4 juli jl. naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Het Landelijk Platform GGz heeft in overleg met de achterban zowel schriftelijk als mondeling inbreng gehad bij de notitie die vrijdag 28 juni jl. door de ggz-sector aan het ministerie van VWS is gestuurd, en waarin gezamenlijke uitgangspunten stonden geformuleerd over het hoofdbehandelaarschap in de ggz. VWS heeft deze notitie grotendeels overgenomen.


Zorgvraag centraal
In het overleg met de ggz partijen hebben we eerst met elkaar het hoofdbehandelaarschap gedefinieerd. Daar zijn we met elkaar uitgekomen. We hebben hierbij nadrukkelijk ingebracht
dat diagnose, het vaststellen van een behandelplan en evaluatie samen met de patiŽnt en naastbetrokkenen moet gebeuren. Hierbij wordt ook verwezen naar de tweezijdige leveringsvoorwaarden (die per 1 januari 2012 van kracht zijn gegaan).

Het Landelijk Platform GGz heeft in de gesprekken met de ggz partijen er steeds op gewezen
dat het gaat om de zorgvraag van de patient. We hebben de volgende standpunten ingebracht:

1. De bepaling van het hoofdbehandelaarschap moet in lijn zijn met de richtlijn.
    Per diagnose kan het dus verschillen wie de hoofdbehandelaar moet zijn.

2. Het gaat hier niet om de belangen van professionals maar het doel is passende
    zorg voor de patiŽnt.

    We willen zorg op maat, geen over- of onderbehandeling. Advies van het IGz was dat alleen
    complexe zorgvragen in de gespecialiseerde ggz behandeld moeten worden en dat hierbij
    altijd sprake is van een multidisciplinaire setting waarbij uitsluitend psychiaters en klinisch
    psychologen hoofdbehandelaar konden zijn. Wij hebben dit advies niet gevolgd.
    a. omdat dit zou betekenen dat een groot deel van de patiŽnten naar de generalistische
        basis ggz verwezen zouden moeten worden (max 750 minuten, veelal geprotocolleerde
        behandeling). Een grote groep zorgvragen valt dan tussen wal en schip. 
    b. er wachtlijsten zouden gaan ontstaan omdat er in de specialistische ggz dan een
        tekort aan hoofdbehandelaren zouden zijn.

3. PatiŽnten moeten kunnen kiezen voor een behandelaar die gespecialiseerd
    is/kennis heeft van de betreffende aandoening
    Hoofdbehandelaarschap kan per diagnose verschillen. Zo gaven de Stichting Borderline en
    de ADF-stichting aan dat bij hun achterban de psychotherapeut vaak de hoofdbehandelaar
    was en dat zij vaak kiezen voor een vrijgevestigde therapeut. Deze keuze moet mogelijk blijven.
    Als de psychotherapeut geen hoofdbehandelaar meer zou kunnen zijn in de specialistische 
    ggz, dan zouden een heleboel zelfstandig gevestigde praktijken omvallen. Met als gevolg
    beperktere keuze voor een behandelaar. Dit is met dit voorstel voorkomen. PatiŽnten moeten
    altijd recht hebben op een goede diagnose door een daartoe goed opgeleide hulpverlener.
    M.b.t. het hoofdbehandelaarschap van sommige beroepsgroepen moet een voorbehoud
    worden gemaakt, dit hoofdbehandelaarschap kan slechts gelden voor een bepaalde
    categorie patiŽnten.

Veldnorm vaststellen
Het Landelijk Platform GGz heeft aangegeven dat er meer tijd nodig is om te komen tot een veldnorm over hoofdbehandelaarschap. We moeten beter in beeld krijgen welke patiŽnten in
welke echelons behandeld kunnen/moeten worden. Door de verzekeraars en het Landelijk Platform GGz is aangegeven dat er beter geregistreerd moet worden en dat het transparanter moet worden wie de hoofdbehandelaar is en wat hij precies doet. We zijn blij dat het ministerie van VWS dit advies heeft opgevolgd. In de brief van de minister wordt bepaald dat er in de declaratie inzichtelijk moet worden hoeveel minuten de hoofdbehandelaar besteed heeft aan
het stellen van de diagnose en aan de uitvoering van de behandeling. Door de registratie zullen veel gegevens beschikbaar komen die inzicht geven in de zorgvraag en de zorgzwaarte binnen
de verschillende echelons en hieraan gekoppeld het hoofdbehandelaarschap. Dit moet in de toekomst leiden tot een betere definitie van de echelons en het hoofdbehandelaarschap.

Winst
Wij zijn blij dat we hebben voorkomen dat grote groepen patiŽnten in de basis/generalistische
ggz terecht komen terwijl ze een gespecialiseerde en langdurige behandeling nodig hebben.
Ook hebben we twee jaar tijd gewonnen om het hoofdbehandelaarschap zorgvuldig en
verantwoord uit te werken in relatie tot richtlijnen en zorgzwaarte. Tevens hebben we voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan (door een tekort aan hoofdbehandelaren) en dat er keuzevrijheid
blijft bestaan voor vrijgevestigde psychotherapeuten.

Download hier de Kamerbrief over het Hoofdbehandelaarschap ggz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-7-2013 15:43