MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Verslag 't Podium: 'Over leven met langdurige zorg'
12 juli 2013

Verslag van ’t Podium: 'Over leven met langdurige zorg'

d.d. 21 juni 2013

Op veel plaatsen in de langdurige ggz weten begeesterde werkers ggz-cliŽnten hun gevoel
van eigenwaarde terug te geven. Nu de toekomst
van de langdurige zorg beleidsmatig ter discussie
staat is het van groot belang om inspirerende
praktijken scherp in beeld te hebben, zodat zij
de basis kunnen vormen voor de langdurige
zorg nieuwe stijl. Dit was de aanleiding voor het
Landelijk Platform GGz om op vrijdag 21 juni 2013 ’t Podium Over leven met
langdurige zorg te organiseren. Dat dit onderwerp op grote belangstelling mocht
reken was duidelijk: de opkomst was 95%
.

33 Goede voorbeelden
De werkgroep langdurend intramuraal verblijf van het Provinciaal Platform GGZ Utrecht presenteerde in oktober 2012 het boekwerk “33 Goede voorbeelden in het leven van mensen die langdurig in een ggz-instelling verblijven”. De inzet was om duidelijk te maken dat de kwaliteit van bestaan voor iedereen verbeterd kan worden. Ook voor mensen die als ‘uitbehandeld’ worden bestempeld. Gezien de aanwezige inhoudelijke expertise en intense betrokken-heid bij de doelgroep heeft het Landelijk Platform GGz de werk-groep uitgenodigd om het programma van ’t Podium vorm en inhoud te geven. Ria Trinks, Gee de Wilde en Sjef Kemps hebben hier voluit werk van gemaakt. ’t Podium kende ruim 95 betrokken deelnemers: cliŽnten, familieleden, hulpverleners, managers en beleidsmedewerkers. Zij werden meegenomen in een programma waarin de achtergrond werd geschetst van de ontwikkelingen in en rondom de lang-durige zorg, concrete projecten werden gepresenteerd en gezamenlijk van gedachten werd gewisseld over de actuele en toekomstige uitdagingen.

Beleid en realiteit
De gespreksleider van de Podiumbijeenkomst, Gee de Wilde, memoreerde dat in Nederland reeds vanaf de jaren ’80 de afbouw van bedden in de ggz inzet was van beleid. Eerst onder de noemer van ‘deÔnstitutionalisering’; in de jaren ’90 heette het ‘extramuralisering’, vanaf 2000 ‘vermaat-schappelijking’ en vanaf 2010 ‘ambulantisering’. Ondanks Multifunctionele eenheden (MFE’s), Intensieve thuiszorg, FACT-teams, wijk- en buurtteams is de uiteindelijke uitkomst dat het aantal bedden van 30.000 toen naar 40.000 nu is gestegen. Vastgesteld kan worden dat er klaarblijkelijk een sterke zuigkracht van de ggz uitgaat en dat het geen sinecure is voor de ggz om mensen met een achtergrond van langdurige (ernstige) psychische problemen de gelegenheid te bieden om zinvolle activiteiten te ontplooien, om in de samenleving te participeren.

Investeer in de familie
De langdurige zorg wordt op dit moment herverkaveld. Vanuit het Landelijk Platform GGz wordt strijd geleverd om de 7x24-uurs zorg in de AWBZ te houden, om te voorkomen dat deze over
gaat naar de ZVW, evenals de delen van de huidige AWBZ-zorg waar behandeling voorop staat. Langdurige zorg waar begeleiding centraal staat gaat naar de WMO. In het kader van deze beleidsmatige transities is het vanzelfsprekend van het grootste belang dat de kwaliteit van de langdurige zorg, inclusief de verblijfszorg, geborgd is en blijft. Onder andere als gevolg van het ambulantiseringsstreven zal de rol van naastbetrokkenen/familie van de cliŽnt in vele gevallen groter worden. Het is belangrijk om hen hierbij te ondersteunen en adequaat toe te rusten.
Het gevaar van overbelasting is aanwezig!

Uitdagend, maar het kan wel!
Op ’t Podium werden meerdere initiatieven en werkvormen gepresenteerd en besproken die een hoopvol perspectief bieden aan cliŽnten in de langdurende zorg. Gee de Wilde vertelde over het veranderingsproces dat zich bij Lentis in Zuid-Laren had voltrokken na de komst van een nieuwe psychiater. Een mix van nieuwbouw, drastische afbouw van medicatie en een verscheidenheid van werkprojecten zorgde er voor dat 80% van de cliŽnten overdag actief werden. CliŽnten kregen weer een reden om op te staan en om ’s avonds naar bed te gaan. Slaapmedicatie was amper meer nodig, het gebruik van dwangmaat-regelen nam af evenals het aantal agressie-incidenten.
Een andere inrichting van de zorg, een andere attitude van de hulpverleners, doet klaarblijkelijk wonderen. Het kan dus echt.

Lees hier het hele verslag en maak kennis met:
- Triple C (Altrecht)
- DoeMaar
- VOF- De Loods - Porsches & psychiatrie
- FACT & familie

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-7-2013 15:13