MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Jeugdwet aangeboden aan Tweede Kamer
12 juli 2013

Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven
(Veiligheid en Justitie) hebben op 1 juli 2013 het voorstel
voor de nieuwe Jeugdwet naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het Landelijk Platform GGz bereidt gedurende de zomer-
periode een inhoudelijk standpunt voor als inbreng voor
de parlementaire behandeling. We hebben grote bezwaren
tegen de geplande overheveling van de jeugd-ggz naar
gemeenten.

De Jeugdwet
Het wetsvoorstel jeugd regelt dat gemeenten per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dat geldt dus ook voor de jeugd-ggz, die nu nog onder het zorgsysteem (AWBZ en ZVW) valt. Het idee hier achter is dat er ťťn regisseur is voor alle zorg voor jeugdigen
en dat gemeenten op die manier beter kunnen sturen op samenwerking op het brede terrein van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun ouders. Er komt meer nadruk op onder andere preventie, eigen kracht en demedicaliseren, allemaal met het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan,
1 regisseur’.

Grote bezwaren
Het Landelijk Platform GGz en vele andere partijen in het ggz veld maken zicht reeds langere
tijd zorgen over de overheveling van de jeugd-ggz. Zorgen over de toegang, kwaliteit, beschikbaarheid en continuÔteit van de zorg. Kort geleden heeft het LPGGz nog een brief geschreven aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het tweede rapport van de Transitie-commissie Stelselherziening Jeugd. Daaruit bleek dat nog veel noodzakelijke maatregelen
voor een verantwoorde decentralisatie van de jeugdzorg niet tot stand zijn gekomen en dat de jeugd-ggz nog een witte vlek is bij gemeenten. Dat rapport is tijdens het Algemeen Overleg
tussen de staatssecretarissen en de Tweede Kamer op 27 juni besproken. Er is tijdens dat
debat veel aandacht geweest voor de jeugd-ggz, mede dankzij de input die het LPGGz samen met anderen heeft geleverd.

Behoud medische zorg in zorgverzekeringssysteem
Wij zien ook de noodzaak van inhoudelijke veranderingen in de zorg, meer aandacht voor preventie, eerdere ondersteuning, dichter bij huis, een integrale aanpak met betere samenwerking rond jeugdigen en gezinnen en hulp op maat. In deze visie herkennen wij namelijk de beweging die in de ggz-sector reeds in gang is gezet door het Bestuurlijk Akkoord ggz 2013-2014.
Maar een stelselwijziging is overbodig, levert bureaucratische rompslomp op en is vooral principieel onjuist. Wij zijn van mening dat jeugd-ggz thuishoort in het zorgverzekeringssysteem. Net zoals de zorg voor jeugdigen met somatische klachten. Het gaat immers om medische
zorg aan kinderen en jongeren. Als kinderen en jongeren straks het recht op jeugd-ggz verliezen, krijgen zij te maken met rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid door de gemeentelijke verschillen in beleid.

Behandeling in de Tweede Kamer
De Jeugdwet ligt nu bij de Tweede Kamer. Die houdt begin september een hoorzitting over de
wet, vervolgens vindt daarna de parlementaire behandeling plaats. Ter voorbereiding op de parlementaire behandeling zal het LPGGz de komende weken gebruiken om de Jeugdwet
te analyseren en daarbij speciale aandacht besteden aan de vraag of deze wet voldoende kaders biedt om verantwoorde zorg voor kinderen met psychische en psychiatrische problemen te bieden. Via passende acties zullen wij ons standpunt onder de aandacht brengen.

Het Rijk heeft een factsheet gepubliceerd, waarin de kernelementen van het wetsvoorstel op
een rij zijn gezet’.

Tekst jeugdwet en de memorie van toelichting

Advies van de Raad van State

 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-7-2013 12:16