MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ggz-partijen ondertekenen verklaring crisiskaart
19 juli 2013

PERSBERICHT 
Landelijk Platform GGz, NVvP, V&VN SPV, GGZ Nederland

Gezamenlijke verklaring crisiskaart:

Meer zelfmanagement, ook bij crisis en crisispreventie


Partijen in de ggz willen zelfmanagement
en eigen regie van cliŽnten versterken, ook
in geval van crisis. Mede daarom hebben
zij een gezamenlijke verklaring ondertekend waarmee zij het gebruik van een crisiskaart
willen bevorderen. Een crisiskaart draagt
de cliŽnt bij zich en is een klein persoonlijk document waarop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen
als er een (psychische) crisis optreedt. Bijvoor-beeld bij een paniekaanval of een psychose.                 Marjan ter Avest ondertekent de  
Op dat moment kan een cliŽnt immers te zeer               gezamenlijke verklaring.
van streek zijn om duidelijke informatie te geven.
Door een juiste bejegening en medicatie kan een crisiskaart helpen erger te voorkůmen. Zo is het een instrument dat bijdraagt aan goede zorg wanneer zich toch een crisis voordoet.

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (V&VN SPV) ondertekenden op 19 juli 2013 de verklaring. Er staat in dat:

• Het basisdocument crisiskaart wordt gebruikt bij de ontwikkeling van relevante/nieuwe richtlijnen
  en normenkaders. In dit document staat: wat een crisisplan/crisiskaart is, wat de kenmerken
  van een crisisplan/crisiskaart zijn en voor wie een crisisplan/crisiskaart bedoeld is.
• Het wenselijk is om de doelgroep van een crisiskaart nader/preciezer te gaan omschrijven 
  (daar kunnen de richtlijnen bij helpen).
• Kwaliteitsbehoud en –ontwikkeling van (ervarings)deskundige consulenten crisiskaart belangrijk
  is. Deze consulenten staan cliŽnten bij in het opstellen van hun persoonlijke crisiskaart.
• Een adequate en structurele financiering van een crisiskaart wenselijk is. GGZ Nederland en
  ZN hopen uiterlijk per 2015 met een werkbare oplossing te komen.

Achtergrondinformatie crisiskaart
Een crisiskaart is een klein persoonlijk document op bankpasformaat. Op de kaart staat informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er moet gebeuren
als er een (psychische) crisis optreedt. Zo kan een crisiskaart bij een crisis voor naasten, omstanders en hulpverleners een 'gebruiks-aanwijzing' zijn. De tekst op de kaart is een samenvatting van een uitgebreider crisisplan. Daarin heeft de cliŽnt relevante informatie over
(de aanloop naar) een crisis opgenomen en afspraken gemaakt met derden over hoe te (be)handelen. Meer informatie: Project: crisiskaart

Totstandkoming Gezamenlijke Verklaring Crisiskaart
De gezamenlijke verklaring crisiskaart is een resultaat van de Multidisciplinaire Werkgroep Crisiskaart bestaande uit de NVvP, het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), V&VN,
SPV, GGZ NL en het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Het LPGGz heeft in november 2012
de trekkersrol overgenomen van Vereniging Geestdrift. De werkgroep heeft zich ingespannen
om te komen tot structurele financiering en implementatie van een crisiskaart. In het project Landelijke Crisiskaart Informatie en Ondersteuningspunt (LCIO) van Vereniging Geestdrift
zijn mogelijkheden voor structurele implementatie en financiering van een crisiskaart verkend.
Dit project liep tot oktober 2012.
_________________________________________________________________________________
Noot voor de redactie
Voor persvragen Mirjam Drost, persvoorlichter Landelijk Platform GGz: (030) 236 37 65
Meer informatie en een voorbeeld van de crisiskaart vindt u hier.

Persbericht 
Verklaring ondertekend door GGZ N, NVvP, V&VN, SPV en LPGGz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-9-2013 15:26