MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ratificatie VN verdrag stap dichterbij
2 september 2013

Ratificatie VN-verdrag stap dichterbij

Nederland ratificeert (als alles doorgaat) binnenkort als een van de laatste landen ter wereld het Internationaal Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (CRPD). Ratificatie is een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van
een inclusieve samenleving, waarbij iedere burger gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien. Het Landelijk Platform is blij met de op stapel staande ratificatie. Die kan immers ook de maatschappelijke participatie van mensen met psychische problemen
stimuleren.

Meer bewustwording
Het is belangrijk dat er in de samenleving meer bewustwording wordt gecreŽerd ten aanzien
van mensen met een beperking. Het gaat om gelijke kansen op werk en onderwijs, goede  toegankelijkheid van gebouwen en vervoer en gelijkwaardigheid en respectvolle bejegening. 
Het Landelijk Platform GGz werkt al sinds 2012 samen de Stichting Samen Sterk tegen Stigma aan een landelijke anti-stigma campagne. Maar een nůg grotere en belangrijke 
sturende rol is weggelegd voor de overheid. Die behoort het goede voorbeeld te geven als
het gaat om inclusief denken.

Gemeenten moeten VN-verdrag incorporeren
Door de decentralisaties van zorg en ondersteuning naar de gemeente zijn gemeenten aan
zet om voor alle burgers te zorgen dat zij op alle levensterreinen mee kunnen doen, gedacht vanuit het VN-verdrag. Nieuwe voorzieningen en regelgeving moeten vanaf de tekentafel al uitgaan van dat 'inclusief denken': dus geschikt voor iedereen. Dat voorkomt onnodige (hoge) kosten van aanpassingen die later weer nodig blijken te zijn. Iedere burger krijgt het recht op individuele aanpassingen, mits de kosten redelijk en in verhouding tot de baten zijn.

Successen geboekt
Door de ratificatie van het VN Verdrag wordt de Wet gelijke behandeling straks uitgebreid met goederen en diensten zoals zorg, vervoer, openbare ruimtes en gebouwen waaronder horeca.
Ook de Kieswet wordt aangepast zodat het straks voor iedereen mogelijk wordt om (fysiek) te stemmen. Om de samenleving zover te krijgen dat zij automatisch 'inclusief denkt', is een robuust plan van aanpak nodig. 'Inclusief denken' is nog geen automatische gewoonte. Denk daarbij aan brancheorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland. 

Nieuwe wetten moeten 'VN-proof' zijn
Ook alle nieuwe wetsvoorstellen zoals de Jeugdwet, de Participatiewet, de nieuwe Wmo 
en de Wet verplichte ggz moeten worden afgestemd op het Verdrag. Nationale wetgeving
mag namelijk niet tegenstrijdig zijn aan internationale verdragen. Het Landelijk Platform
GGz zal hier dan ook nauwlettend op toe zien voor wat de ggz betreft!

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-9-2013 16:44