MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gezamenlijk statement ggz-partijen over jeugd-ggz
30 augustus 2013

Gezamenlijk statement ggz-partijen over jeugd-ggz

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de NVvP, NIP, ZN, NVVP
en de LVE hebben gezamenlijk een position paper gestuurd naar de vaste kamercommissie van VWS t.b.v. het rondetafelgesprek 5 september a.s.
over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Hierin vragen we aandacht voor de nadelige gevolgen
van deze decentralisatie voor patiŽnten en schetsen een alternatief. Het Landelijk Platform GGz heeft in een gesprek op 28 augustus jl. met staatssecretaris van Rijn haar zorgen geuit. Hij begrijpt onze zorgen en zal nadenken over een inhoudelijke discussie
.

Tweede Kamer negeert de ggz
Ondertussen organiseert de Tweede Kamer op 5 september a.s. een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel jeugd. Daarmee bereidt de Kamer zich voor op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Tijdens dit rondetafelgesprek is nauwelijks spreektijd gegeven aan vertegenwoor-digers uit de ggz-sector, terwijl jeugdigen met psychische problemen en hun ouders de grootste doelgroep is die deze transitie treft. Om toch onze stem te laten horen, hebben we als vertegen-woordigers van het brede ggz-veld daarom onze visie en zorgen over de gekozen stelselherziening opgeschreven in een gezamenlijk Position Paper. Daarin geven we ook alternatieven voor de Jeugdwet.

Jeugd-ggz is verzekerde zorg
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat decentralisatie naar gemeenten niet daadwerkelijk zal bijdragen aan betere, integrale en goedkopere ggz-zorg voor jeugd. In het huidige stelsel vinden al veel ontwikkelingen plaats die bijdragen aan de beoogde transformatie. Zo zijn in het Bestuurlijk Akkoord GGz afspraken gemaakt over zelfmanagement en versterking van de eerstelijn door de inzet van poh-ggz. Er is een opkomst van FACT-jeugdteams waarmee de samenwerking tussen de jeugdzorg en de ggz wordt versterkt. De voorgenomen overheveling
uit de Zorgverzekeringswet is daarvoor niet nodig. In plaats daarvan schept die overheveling nieuwe problemen zoals rechtsongelijkheid, rechtsonzekerheid, afstemmingsproblemen en nieuwe 'knippen' in de zorg, bijvoorbeeld tussen somatische en geestelijke zorg, en tussen
zorg voor 18- en 18+. Om die reden vinden wij dat de jeugd-ggz in de Zvw moet blijven.

Tijdspad wetsbehandeling
Op 1 juli is het wetsvoorstel Jeugd verzonden naar de Tweede Kamer. Wanneer de Tweede
Kamer over het wetsvoorstel gaat debatteren is nog onbekend. Vervolgens zal het wetsvoorstel
in de Eerste Kamer worden behandeld. Het Landelijk Platform GGz bereid met haar achterban
in september een officiŽle reactie voor op de jeugdwet. 

Meer weten?
-  Download hier de gezamenlijke position paper
-  Download hier de gezamenlijke aanbiedingsbrief
Wetstekst en de memorie van toelichting
Factsheet over de jeugdwet  
-  Het Transitiebureau Jeugd organiseert in september 2013 zes regionale
   voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe jeugdwet. Meer informatie en inschrijven
-  Wat doet het Landelijk Platform GGz nog meer? Themapagina Jeugd

Contact
Voor inhoudelijke vragen:   Michelle Vogels 
                                        senior beleidsmedewerker jeugd en maatschappelijke participatie
                                        030 - 236 37 65
                                       

Voor persvragen: 
               Mirjam Drost 
                                        woordvoerder 
                                        06-19 97 30 92 
                                       

Extra bericht
De KNMG heeft mede namens Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN),
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK), Nederlandse Vereniging
van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een brief geschreven aan de vaste kamercommissie.
waarin zij zich uitspreken tegen de transitie jeugd-ggz.

Extra bericht
Ook Defence for Children stuurde een persbericht uit waarin zij zich uitspreken tegen
de transitie jeugd-ggz.

Lees ook: Grote zorgen over transitie jeugd-ggz naar gemeenten
Lees ook: Een onverantwoord experiment
Lees ook: Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeente
Lees meer: Themapagina jeugd

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-9-2013 12:56