MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hervorming Langdurende Zorg: kern-AWBZ en Wmo
3 september 2013

Hervorming Langdurende Zorg

De trein van de hervorming langdurende
zorg raast in volle vaart verder. Het Landelijk Platform GGz werkt hard om bij te sturen
en trekt soms ook aan de noodrem. In de zomermaanden stonden de nieuwe concept-wet Wmo 2015 en de kern-AWBZ hoog op
de agenda. Welke punten brachten we in?Inbreng van het Landelijk Platform GGz
Het Ministerie van VWS heeft een vertrouwelijke consultatieronde gehouden naar aanleiding
van een concepttekst voor de Wmo 2015. Grootste verandering ten opzichte van de bestaande Wmo is dat gemeenten ook verantwoordelijk worden voor begeleiding en persoonlijke verzorging.
De inbreng van het Landelijk Platform GGz is vooral gericht op:

 • Behoud van compensatieplicht in de Wmo. Nu kwetsbaardere groepen afhankelijk
  worden van de Wmo moet de rechtspositie van cliŽnten minimaal gelijk blijven.
  De compensatieplicht houdt in dat gemeenten in ieder geval een resultaatverplichting hebben om burgers een goede oplossing te bieden bij beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid of participatie.
 • Het ggz-proof maken van de Wmo. Voor een belangrijk deel van de cliŽntpopulatie
  ggz geldt dat zij over een beperkt sociaal netwerk beschikken en dat zij uit zichzelf niet makkelijk om ondersteuning vragen. De Wmo zal ook op hen toegesneden moeten zijn. Gemeenten moeten de plicht krijgen om problemen actief te signaleren en zo nodig zelf
  op mensen af te stappen en ondersteuning aan te bieden.
 • Ruimte voor zelfinitiatieven. In de nieuwe Wmo zullen gemeenten zelfinitiatieven
  van cliŽnten en burgers moeten stimuleren. Deze initiatieven zijn een noodzakelijk alternatief waar enerzijds wordt bezuinigd op reguliere zorg en waar anderzijds
  individuele burgers en mantelzorgers steeds zwaarder worden belast. Juist ggz-cliŽnten-
  en familieorganisaties hebben op het gebied van zelfinitiatieven een rijke traditie.

Het wetsvoorstel Wmo 2015 ligt inmiddels bij de Raad van State. Nadat dit orgaan advies
heeft uitgebracht wordt het wetsvoorstel pas openbaar.

Is uitsluiting ggz uit kern AWBZ wel verenigbaar?
Het Landelijk Platform GGz heeft aan de noodrem getrokken in de discussie over de ggz
en de kern-AWBZ. Het kabinet wil een kern-AWBZ behouden voor mensen die echt niet
meer zelfstandig kunnen wonen. Het kabinet richt die kern-AWBZ in voor ouderen en voor
mensen met een verstandelijke beperking. Ggz-cliŽnten worden echter uitgesloten, terwijl
ook in de ggz wel degelijk sprake is van een (kleine) groepen mensen die zeer langdurig
of levenslang aangewezen is op verblijf binnen een beschermde instelling. De staatssecretaris
lijkt niet te vermurwen. Om die reden heeft het Landelijk Platform GGz nu gevraagd of de Raad van State een uitspraak wil doen: Is uitsluiting van de ggz uit de kern-AWBZ wel verenigbaar
met bestaande en komende wetgeving op het gebied van non-discriminatie en gelijke behandeling?

Recht op zorg moet gehandhaafd blijven
Tegelijk dwingt de politieke realiteit het Landelijk Platform GGz om er ook rekening mee te houden dat alle verblijfszorg naar de zorgverzekeringswet en Wmo wordt overgebracht. In dat geval formuleert het Landelijk Platform GGz momenteel strikte voorwaarden want het recht op zorg en kwaliteit van zorg moeten hoe dan ook in het nieuwe stelsel gehandhaafd blijven.

Lees ook: Grote zorgen om langdurige zorg  12-07-2103

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-9-2013 12:52