MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Laat nieuwe Participatiewet straks 75.000 mensen in de kou staan?
17 oktober 2013

Laat nieuwe Participatiewet 75.000 mensen in de kou staan?

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland
en andere partijen vinden dat er in de nieuwe Participatiewet ruimte moet blijven voor mensen met weinig arbeidspotentie maar die wel willen
ťn kunnen werken. Individueel maatwerk en
inzet van ggz-expertise moeten gewaarborgd
en beschikbaar blijven. Maar door bezuinigingen (o.a. op re-integratiebudgetten, 
SW-bedrijven en
het UWV) en toekomstige gemeentelijke beleids-vrijheid staat de financiering daarvan ernstig onder druk. Alle reden om gezamenlijk onze zorgen  kenbaar te maken en kritische vragen
aan de Tweede Kamer te stellen voordat het voor meer dan 75.000 mensen te laat is.


Over wie gaat het?
Gemeenten worden bij de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie van een grote groep mensen met psychische stoornissen
die voor korte of langere tijd in behandeling zijn bij de ggz. Van de huidige doelgroep van de Wajong hebben 120.000 mensen (63% van het totaal) last van psychische stoornissen (bron: UWV 2009). Naast lichtere psychische stoornissen komt bij ongeveer 25% ernstige aandoen-ingen voor, zoals schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen (UWV 2008). De SW-bedrijven geven aan dat 30% van hun huidige populatie en 60% van mensen op
de wachtlijst, bestaat uit mensen met psychische stoornissen. Eťn derde van de mensen met psychische aandoeningen (ca. 75.000 mensen) wil en kan graag (betaald) werken. Het gaat om mensen die volgens de schattingsmethodiek van het UWV in staat zijn om 0-20% (duurzaam arbeidsongeschikt) en 20-60% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Om te slagen op
de arbeidsmarkt is echter een andere aanpak nodig dan die de reguliere arbeidsintegratie trajecten aanbieden.

Maatwerk en flexibiliteit 
Welke kansen en mogelijkheden hebben duurzaam arbeidsongeschikten straks nog? Kan 
Staatssecretaris Klijnsma garanderen dat maatwerk beschikbaar blijft voor deze kwetsbare
groep en dat de continuÔteit gewaarborgd blijft of laat zij ruim 75.000 mensen in de kou staan?
Ook de positie van Wajongeren ziet er in de nieuwe Participatiewet slecht uit. Het Landelijk Platform GGz en GGZ Nederland pleiten in een gezamenlijke brief onder andere voor behoud
van individueel maatwerk boven efficiency en voor flexibiliteit in de doorstroming vanuit de
WMO naar beschutte werkvormen. De Landelijke CliŽntenraad vraagt in haar brief of de
nieuwe Participatiewet wel compatibel is met het VN-verdrag inzake gelijke rechten van
mensen met een beperking.

Bezorgdheid
Ook de CG-Raad, Platform VG, VGN uiten in een door het Landelijk Platform GGz mede ondertekende brief grote bezorgdheid. Zo brengt de aanstaande herkeuring altijd grote toekomstonzekerheid bij kwetsbare mensen met zich mee. Partijen vragen zich af
of er voldoende samenhang is tussen de verschillende wetsvoorstellen zoals WMO, LIZ
(opvolger van de AWBZ) en het VN-verdrag. Ook moeten nieuwe schotten worden voorkomen. Bovendien zullen werkgevers geneigd zijn liever iemand met een beperking uit de eigen
gemeente aan te nemen; het bestaande ondersteuningsaanbod is dan immers bekend. 
Omdat ondersteuningsmogelijkheden per gemeente fors kunnen verschillen, worden 
werkzoekenden beperkt om buiten de eigen gemeente naar passend werk te zoeken
of te verhuizen naar een andere gemeente.

Adviesfase 
Het wetsvoorstel van de nieuwe Participatiewet ligt nu nog bij de Raad van State voor advies.
Het wetsvoorstel is eigenlijk een nota van wijzigingen op het oude wetsvoorstel Wet Werken
naar Vermogen. Zolang de Raad van State bezig is met het opstellen van het advies is er
nog niet veel bekend over de afgesproken quotumregeling, de herkeuring en de omvang van
de doelgroepen. In november gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Meer lezen?
Gezamenlijke brief van het Landelijk Platform GGz en GGZ Nederland aan de vaste kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.b.v. het AO Hoofdlijnen
Participatiewet op 10 oktober 2013.

Brief van de Landelijk CliŽntenraad van 3 oktober aan vaste kamercommissie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.b.v. het AO Hoofdlijnen Participatiewet op
10 oktober 2013.

Gezamenlijke brief van de CR-Raad, Platform VG, Vereniging Nederlandse Gemeenten
en het Landelijk Platform GGz aan de vaste kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.b.v. het AO Hoofdlijnen Participatiewet op 10 oktober 2013.

Positie Wajongeren slecht in nieuwe Participatiewet

Het Landelijk Platform GGz werkt aan het bevorderen van werktoeleiding voor mensen
met ggz-problematiek in het samenwerkingsproject 
'Open voor werk'.
 
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-10-2013 9:20