MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit
13 november 2013

Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit

De behandeling van de nieuwe Jeugdwet
door de Eerste Kamer wordt uitgesteld tot in
het voorjaar van 2014. Het Landelijk Platform GGz is blij met dit uitstel omdat het meer tijd biedt voor een zorgvuldig proces. Als het aan Tweede Kamer ligt worden alle gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor
de gehele jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz.
Op 17 oktober is het wetsvoorstel dat deze decentralisatie mogelijk moet maken, met
een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het Landelijk Platform GGz blijft het onbegrijpelijk vinden dat de politiek ervoor kiest om de jeugd-ggz uit
het systeem van de gezondheidszorg te halen.

Uitstel
Op 17 oktober stemde de Tweede Kamer met grote meerderheid in met de Jeugdwet die
regelt dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdzorg, inclusief
de jeugd-ggz. Naast de regeringspartijen VVD en PvdA stemden ook het CDA, D66, Groen
Links, ChristenUnie en de SGP voor de wet. SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren
stemden tegen. Voor december 2013 stond vervolgens de behandeling in de Eerste Kamer
op de agenda, zodat op 1 januari 2014 de wet gepubliceerd zou kunnen worden in de Staatscourant. Daar is nu geen sprake meer van. De reden van uitstel is onbekend.
Mogelijk spelen de bezwaren een rol die o.a. het Landelijk Platform GGz heeft geuit in 
haar brief van 4 oktober aan de Tweede Kamer over het onverantwoord hoge tempo de
vele onduidelijkheden rondom de transitie. 

Risico’s
Het Landelijk Platform GGz heeft samen met veldpartijen in de ggz veelvuldig gewezen
op de risico’s van de nieuwe Jeugdwet als een deel van de medisch specialistische zorg
uit het zorgverzekeringssysteem wordt gehaald en onder verantwoordelijkheid van gemeenten
valt. Ook hebben we oplossingen aangedragen. In de debatten in de Tweede Kamer over
de Jeugdwet uitten meerdere Kamerleden hun zorgen over de overheveling van de jeugd-ggz,
het hoge tempo en de vele onduidelijkheden. Er was helaas geen Kamermeerderheid
voor het amendement van D66 dat ervoor pleitte om de jeugd-ggz niet mee te nemen in de decentralisatie. Wel hebben de debatten geresulteerd in een aantal moties en toezeggingen
van de staatssecretaris die voor een betere positie van de jeugd-ggz in het nieuwe stelsel 
moeten zorgen.

Toezeggingen
Het Landelijk Platform GGz vindt de toezeggingen (een overzicht van relevante waarborgen
leest u hier)
 nog te mager maar staat er wel positief tegenover. In ieder geval wordt de onafhankelijkheid van de doorverwijzende huisarts, medisch specialist of jeugdarts gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarnaast ook toegezegd dat gemeenten niet op de stoel van verwijzers mogen gaan zitten en dat geld geen argument mag zijn om noodzakelijke zorg niet te leveren.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van D66 waarin wordt gepleit voor verantwoorde en zorgvuldige overheveling van de taken voor de jeugd-ggz. Bij de wetsevaluatie over drie jaar moet aandacht besteedt worden aan de positie van de jeugd-ggz. Daarnaast moeten gemeenten voor eind oktober 2013 met transitiearrangementen komen waarin zij duidelijk
moeten maken hoe ze de continuÔteit van zorg zullen waarborgen. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat gemeenten daarin ook duidelijk moeten maken hoe ze de overgang van de
jeugd-ggz gaan aanpakken.

Eindrapport
De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd heeft inmiddels als deze 41 Regionale
Transitiearrangementen beoordeeld. Uit het Eindrapport dat de voorzitter van de commissie, Leonard Geluk, op 12 november jl. presenteerde, bleek dat het merendeel van de gemeenten
niet klaar is voor deze grootste transitie. Wederom constateerde de commissie dat er nog
steeds veel onduidelijkheden zijn, o.a. over het beschikbare budget en de inkoop van de jeugd-ggz. Concrete afspraken met zorgverzekeraars ontbreken. Zodoende blijft de aansluiting van
de zorg tussen 18- en 18+ onduidelijk, maar ook hoe samenhangende zorg geboden wordt
indien kinderen naast ggz-zorg ook somatische zorg nodig hebben.

Te mager
Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld dat de Jeugdwet door de Tweede Kamer is aangenomen en dat een aantal belangrijke amendementen bij stemming zijn verworpen.
Zo hebben twee essentiŽle amendementen van de SP het niet gehaald. De SP verzocht
de Regering om het recht op zorg te borgen en gemeenten te verplichten een basispakket
voor specialistische zorg aan te bieden. Een gemiste kans volgens het Landelijk Platform
GGz. Juist deze amendementen hadden kinderen met psychische problemen meer zekerheid kunnen bieden dat zij daadwerkelijk de benodigde zorg kunnen krijgen, ongeacht de gemeente waarin ze wonen. Het Platform is er niet gerust op dat gemeenten per 1 januari 2015 in staat
zijn goede zorg voor kinderen met psychische problemen te bieden. Om die reden blijft het Platform van mening dat de jeugd-ggz niet overgeheveld moet worden naar gemeenten.

Proces
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet is de Eerste Kamer aan zet.
De Eerste Kamer zou de Jeugdwet nog dit jaar behandelen maar dat lijkt te worden 
verschoven naar begin 2014. De Eerste Kamer heeft op 12 november besloten op om
9 december eerst met deskundigen in gesprek te willen gaan over een aantal aspecten
van de Jeugdwet. Vervolgens zal zij 17 december schriftelijke vragen formuleren over het wetsontwerp en voorleggen aan de Staatssecretarissen. In de tussentijd blijft het Landelijk Platform GGz de zorgen rondom de overheveling van de jeugd-ggz onder de aandacht brengen.

Bijlage: Relevante toezeggingen, moties & amendementen  
Eindrapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)  - november 2013
Reactie van de Staatssecretarissen en VNG aan de Tweede Kamer - over de bevindingen van
de Transitiecommissie

Meer lezen

Grote bezwaren tegen transitie
Door werkelijk alle bij jeugd-ggz betrokken organisaties, meer dan 80, is bezwaar gemaakt
tegen de transitie. Daarnaast ondertekenden ruim 57.200 mensen een petitie, waaronder tienduizenden ouders, het merendeel van de medewerkers van de jeugd-ggz en meer dan
300 hoogleraren. Lees verder op het
Blog van Menno Oosterhof op Artsennet.nl

Kijk ook op de Themapagina Jeugd 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-11-2013 13:15