MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Experiment met participatie zwaarste categorie ggz-patiŽnten
1 november 2013

PERSBERICHT -
Utrecht, 1 november 2013

Experiment met participatie zwaarste categorie ggz-patiŽnten

Landelijk Platform GGz en Per Saldo: hou zwaarste categorie ggz-patiŽnten in de AWBZ


Het Landelijk Platform GGz en Per Saldo vinden het onbegrijpelijk als zelfs mensen met zeer zware ggz-problematiek straks geen toegang meer krijgen tot de AWBZ. Maar als het aan het kabinet ligt, dreigt dit toch te gebeuren. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en Per Saldo een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Rijn om de intramurale ggz-zorg voor langdurig zieken in de AWBZ te houden. Mocht hij toch door willen zetten, zo staat er in de brief geschreven, is er een hele reeks voorwaarden nodig
om de zorg voor langdurig zieken goed te regelen. Het feit alleen al dat dat nodig
is geeft al aan dat om een onlogische maar ook onverantwoorde keuze gaat.

Mensen met zware ggz-problematiek die zwaardere zorg nodig hebben kunnen niet onder
de AWBZ blijven vallen, terwijl dit wel geldt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die zwaardere zorg nodig hebben. Het gaat om mensen met een psychiatrische beperking die continu intensieve begeleiding nodig hebben. Dat betekent dat ze altijd mensen
in hun nabijheid nodig hebben. Gemeenten kunnen deze zorg helemaal niet aan, ze hebben
geen idee hoe complex de zorg voor deze mensen is, wat het betekent voor de omgeving
van mensen; ze missen daarvoor de deskundigheid. En belangrijker nog, het ontbreekt de gemeenten aan kennis om te zien dat er Łberhaupt hulp nodig is, laat staan welke hulp, in
welke omvang en de specifieke deskundigheid van zorg die nodig is, aldus de organisaties.

Rechtspositie voor cliŽnt uitermate slecht, net als keuzevrijheid en toegankelijkheid
Het kabinet heeft aangekondigd alle intramurale ggz met behandeling naar de Zorgverzekerings-wet (Zvw) over te hevelen en alle intramurale zorg waar het accent ligt op begeleiding (beschermd wonen) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het Landelijk Platform GGz en
Per Saldo zien grote bezwaren, vooral bij de overheveling naar de Wmo. De rechtspositie van cliŽnten zal veel beter geregeld moeten worden dan nu in de Wmo het geval is. Het gaat vaak
om zeer kwetsbare personen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben. Ook moet de doelstelling van de Wmo in de wet aangepast worden. Het gaat bij intramurale zorg immers niet alleen om participatie, maar juist ook om het bieden van een veilige omgeving en ondersteuning bij kwaliteit van leven. Die aspecten moeten ook in de nieuwe zorgverzekeringswet gewaarborgd worden om
te voorkomen dat de zorg zich daar eenzijdig op behandeling richt. Toegankelijkheid en keuzevrijheid bij dagbesteding zullen in de Zvw ook goed geborgd moeten worden.

Focus ligt op participatie, maar dat is bij deze groep kwetsbare patiŽnten niet reŽel
Zowel in de Wmo als in de Zvw moet geregeld worden dat het zorgplan dat samen met zorgvrager en naastbetrokkenen is opgesteld als leidraad dient voor de te leveren zorg. Dat zorgplan zal alle levensgebieden moeten omvatten. Ook op die manier kan een eenzijdige focus op maatschappe-lijke participatie of medische behandeling voorkůmen worden. Voorzieningen moeten toegankelijk blijven – gevaar dreigt dat cliŽnten heen en weer worden geschoven tussen gemeente en zorgverzekeraar In de langdurende ggz zijn diverse gespecialiseerde kleinschalige voorzieningen, vaak opgezet door of samen met direct betrokkenen. Het Landelijk Platform GGz en Per Saldo willen dat deze voorzieningen in het nieuwe stelsel toegankelijk blijven door het invoeren van persoonsvolgende financiering. Als bijvoorbeeld zo’n wooninitiatief de beste plek is voor iemand, moet de gemeente daar ťťn op ťťn zorg kunnen inkopen. Daarnaast willen beide organisaties
dat zorgverzekeraars en gemeenten op regionaal niveau een gezamenlijk budget krijgen voor zorginkoop. Daarmee kan voorkůmen worden dat cliŽnten heen en weer geschoven worden
tussen gemeente en zorgverzekeraar.

De beste oplossing blijft dat de zwaarste groep patiŽnten een plek krijgt in de nieuwe AWBZ
ofwel de Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Het kabinet lijkt een andere keuze te maken,
maar het Landelijk Platform GGz en Per Saldo zullen alle moeite doen om de politiek hiervan
te overtuigen. Het is onbegrijpelijk dat alle ggz-cliŽnten worden uitgesloten in een wet die de
zorg regelt voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Gezamenlijke brief aan Staatssecretaris van Rijn
_____________________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Landelijk Platform GGz: Mirjam Drost, persvoorlichter: 06 - 19973092
Per Saldo: Stans Damen, afdeling communicatie: 06 - 46062803Lees ook:
Zorgkrant 'Experiment-met-participatie-zwaarste-categorie-ggz-patienten'

In de media

Hoe moet het straks met Jaap?  - PZC - 8 november 2013 
Houd zwaarste ggz-patiŽnt in AWBZ - Reformatorisch Dagblad - 8 november 2013 
Ggz-patiŽnt straks bij gemeente in de knel - PZC - 9 november 2013

Bovenstaande artikelen zijn overgenomen in diverse regionale media. 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-11-2013 15:24