MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Niet alleen intenties, maar concrete afspraken nodig voor verwarde mensen
18 mei 2015

Vandaag spreekt het Landelijk Platform GGz in een Ronde Tafel gesprek met Tweede Kamerleden over de oplossingen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen met mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen.

In de brief van minister Schippers 'Signalen toename verwarde personen' (27 maart 2015) kunnen we zien dat er intentieafspraken zijn gemaakt, convenanten zijn afgesloten en mooie initatieven zijn ondernomen, maar dat is niet genoeg om de zorg te garanderen voor mensen die nu al tussen wal en schip vallen.

Het Landelijk Platform GGz pleit voor:

  1. zorgvuldigheid in het debat over verwarde mensen. In het debat worden mensen met psychische problemen nog al eens in verband gebracht met mensen die een gevaar vormen voor de samenleving. Terwijl het overgrote deel van de mensen geen gevaar vormt, maar wel zorg en behandeling nodig heeft.
  2. intensivering van activiteiten om stigmatisering tegen te gaan: vooral op lokaal en regionaal niveau. Het is van belang dat de samenleving ruimte biedt voor mensen met psychische problematiek, zodat zij als volwaardig burger kunnen participeren.
  3. meer sturing en regie van de minister op regionale (prestatie-)afspraken over de beschikbaarheid van ambulante zorg en time out-voorzieningen. En helderheid over de middelen die het rijk hiervoor biedt.
  4. pro-actieve sturing op het terugdringen van de wachtlijsten in de specialistische ggz.
  5. een plan van aanpak voor de acute zorg om de knelpunten die in het SiRM-rapport over acute zorg staan, aan te pakken.
  6. spoedige besluitvorming en helderheid over de positie van de langdurende ggz in het zorgstelsel.

Meer informatie

Position paper Landelijk Platform GGz voor het Ronde Tafel Gesprek met de Tweede Kamer 
Meldactie Ambulantisering Landelijk Platform GGz toon HTML-versie van het document 
Kamerbrief Minister Schippers Signalen toename verwarde personen (27 maart 2015)

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-5-2015 12:12