MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wil helderheid over toegang Wlz voor ggz-cliŽnten
29 mei 2015

Het Landelijk Platform GGz gaat samen met GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang in gesprek met het ministerie van VWS. De inzet is zo snel mogelijk helderheid krijgen over toegang tot de Wlz voor ggz-cliŽnten die zeer langdurend of blijvend 24 uurs-zorg in de buurt nodig hebben.

Een felle lobby van het LPGGz heeft er vorig jaar toe geleid dat de Tweede Kamer een motie aannam waardoor ook cliŽnten uit de ggz toegang kunnen krijgen tot de wet langdurende zorg (Wlz). Het gaat om cliŽnten die langdurig of blijvend 24 uurs nabije zorg nodig hebben. De uitvoering van die motie neemt echter veel tijd in beslag.

De inhoudelijke criteria voor toegang tot de Wlz, vastgelegd in het afwegingskader, zouden dit voorjaar gereed zijn. Het Zorginstituut gaf echter volkomen onverwacht aan dat het concept afwegingskader nog niet voor de doelgroep ggz geldt. Daarvoor zou meer onderzoek nodig zijn.

Het LPGGz heeft verontwaardigd gereageerd. Staatssecretaris Van Rijn had uitdrukkelijk gevraagd om de ggz in het afwegingskader mee te nemen. Dat het Zorginstituut dit niet gedaan heeft, betekent dat met name cliŽnten van beschermd wonen nog langer in onzekerheid zullen verkeren. Zij zullen zich zeker niet voor januari 2017 bij het CIZ kunnen melden voor een Wlz-indicatie. Tot die tijd blijft hun zorg onder de WMO vallen. Staatssecretaris Van Rijn zal na het zomerreces in een zogenoemde wethoudersbrief de centrumgemeenten informeren en nadrukkelijk vragen om tot 2017 de continuÔteit van zorg goed te waarborgen.

Een nieuw advies van het Zorginstituut over Wlz-criteria voor de ggz-doelgroep zal nu naar verwachting in oktober gereed zijn.


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-8-2015 11:50