MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


In Nieuwsuur: lange wachtlijsten voor jeugdpsychiatrie
12 juni 2015

Op zaterdag 13 juni is in Nieuwsuur een uitgebreide reportage uitgezonden over kinderen die (te) lang op de wachtlijst staan voor behandeling bij een gespecialiseerde GGZ-aanbieder. Het Landelijk Platform GGz, dat een bijdrage leverde aan de uitzending, maakt zich ernstig zorgen over de signalen die binnen komen over oplopende wachttijden en wachtlijsten voor de jeugd-ggz. Kinderen, jongeren en hun ouders hebben recht op snelle toegang tot passende zorg. Uit de verschillende signalen blijkt dat het vele maanden kan duren voordat ouders en kinderen met ernstige ggz problematiek passende zorg krijgen. Dit is in strijd met het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind waarin duidelijk beschreven staat dat ieder kind tijdig recht heeft op passende zorg.

Aanbevelingen van het LPGGz die in samenhang moeten worden opgepakt:

 

  1. Wij staan op het standpunt dat gemeenten de wachtlijst-problemen pro-actiever moeten aanpakken. Naast inzet op betere afstemming tussen instellingen en professionals kunnen zij hun regierol nemen door middel van wachtlijstbemiddeling, waar nodig aangevuld met de inzet van ‘troubleshooters’. Deze kunnen met doorzettingsmacht snel goede zorg regelen vanuit het belang van het kind met ggz-problematiek en hun ouders. Opties zijn het snel contracteren van extra zorg, of zoeken naar andere ggz-aanbieders die nog wel capaciteit beschikbaar hebben. Op deze manier voldoen gemeenten aan hun plicht tijdig passende zorg te regelen.
  2. Waar dat nog niet is gebeurd moet, als het gaat om specialistische ggz, de zorg worden opgeschaald naar regionaal niveau. Gemeenten delen zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het regelen van deze specialistische zorg en de bijbehorende kosten. Zo is deze zorg voor elk kind beschikbaar, ongeacht de gemeente waar iemand woont.
  3. Tenslotte dringen wij aan op de komst van een landelijk onafhankelijk toezichthoudend orgaan die periodiek rapporteert over het ontstaan van wachttijden en wachtlijsten, zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Binnen de Zorgverzekeringswet rapporteert de NZa over wachttijden en over overschrijding van de wachttijden: tot intake, en van intake tot behandeling. Zorgverzekeraars worden erop aangesproken als de Treeknormen worden overschreden (in verband met het wettelijk recht op zorg). Binnen de Jeugdwet zijn hierover op dit moment geen afspraken gemaakt. Wij stellen voor om in het vervolg de Treeknormen binnen de Jeugd-ggz te hanteren en afspraken te maken over de handhaving op naleving daarvan. Hierbij moeten zowel op regionaal niveau als voor de landelijk werkende instellingen sluitende afspraken worden gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie op de website van Nieuwsuur 
Uitzending nieuwsuur

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 17-6-2015 9:00