MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie op brief Schippers 'verwarde personen'
8 september 2015

Het Landelijk Platform GGz is positief over het instellen van een aanjaagteam voor betere opvang en ondersteuning van ‘verwarde personen’. Het aanjaagteam is op 3 september geÔnstalleerd door de ministers Schippers en van der Steur en de VNG. De opdracht is dat alle gemeenten in de zomer van 2016 moeten beschikken over een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning. Het LPGGz is met name blij dat preventie en vroegsignalering nadrukkelijk in de opdracht van het aanjaagteam zijn opgenomen, evenals het verbeteren van de positie van familie en naastbetrokkenen. Een ander belangrijk element is het oplossen van de problematiek van onverzekerden. Het mag niet meer voorkomen dat mensen verstoken blijven van noodzakelijke hulp, omdat ze onverzekerd zijn.

Het LPGGz vindt het opvallend dat de kamerbrief waarin minister Schippers het aanjaagteam aankondigt een andere toon heeft dan de opdracht voor het aanjaagteam. In de kamerbrief komen preventie en vroegsignalering niet aan bod. De brief legt vooral nadruk op krachtig optreden van de overheid bij verward gedrag en/of overlast, maar slaat daar soms in door. Een passage als ‘In gevallen waarin personen verward op straat lopen wordt direct gecontroleerd of diegene verzekerd is, dan wel een detentiestatus heeft (en daarmee verzekerd is)’ is niet realistisch en doet stigmatiserend aan. Het gaat voorbij aan de vraag wat precies verward gedrag is en wanneer optreden Łberhaupt gewenst is.

Het LPGGz verwacht dat het aanjaagteam nuances aanbrengt in de discussie over ‘verwarde personen’, aandacht heeft voor het belang van anti-stigma en zich vooral richt op het voorkůmen dat mensen in crisissituaties terecht komen. Daarvoor is nodig dat voldoende (specialistische) zorg beschikbaar is. Dit betekent dat de wachtlijsten die er nu zijn snel moeten worden teruggedrongen en er voldoende time out voorzieningen beschikbaar moeten zijn. Daarnaast moet er naast de zorg ondersteuning zijn op het gebied van schuldenproblematiek, huisvesting, dagbesteding of werk. Uiteindelijk gaat het ook om de vraag of de samenleving bereid is om mensen die soms 'anders gedrag’ vertonen in haar midden op te nemen.

Meer informatie

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen (nieuwsbericht Ministerie VWS) 
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 8-9-2015 11:02