MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Knelpunten ambulantisering ggz vereisen urgente aandacht van politiek
2 november 2015

Het Landelijk Platform GGz wil dat de politiek urgente aandacht besteedt aan de ambulantisering in de ggz. Vorige week verscheen een tussenrapportage van het Trimbos-instituut over de stand van zaken van de ambulantisering. De resultaten zijn zorgwekkend. Ze geven de indruk dat er nog weinig verbeterd is sinds maart dit jaar, toen het platform de resultaten van de Meldactie Ambulantisering bekend maakte. Het LPGGz mist in de reactie van minister Schippers visie en gevoel van urgentie.

De belangrijkste bevindingen van het Trimbos-instituut zijn:

  • De afbouw van bedden in de ggz is in volle gang, maar de opbouw van intensieve zorg in de thuissituatie stagneert. Bij de meest intensieve trajecten voor ambulante ggz is zelfs sprake van een achteruitgang. Er vindt weliswaar vernieuwing plaats in de vorm van geÔntegreerde zorg thuis (met name FACT-teams) en ontwikkeling van herstel-faciliterende zorg met inzet van ervaringsdeskundigen. Maar, zo constateren de onderzoekers, deze vernieuwing gaat traag en zou een veel nadrukkelijker impuls zou moeten krijgen.
  • Over de zorg die naar gemeenten is gegaan is volgens het Trimbos-instituut kwantitatief nog niet heel veel te zeggen. Er zijn wel signalen dat steeds meer dagbestedingsvoorzieningen ggz vervangen worden door non-categorale voorzieningen. Gemeentelijk beleid is met name gericht op maatschappelijke opvang en beschermd wonen, veiligheid en verwarde personen. Ondersteuning bij persoonlijk en maatschappelijk herstel staat meestal minder op het vizier, al zijn er wel enkele gemeenten die hierin juist voorop lopen.
  • Door alle veranderingen in het zorgstelsel is een zeer complex speelveld ontstaan in de ggz met grote risico’s op fragmentatie en afwenteling. Slechts in een zeer beperkt aantal regio’s is sprake van structurele samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en cliŽntenorganisaties. Een meerderheid van de centrumgemeenten is ook niet van plan om een gezamenlijke regiegroep in te stellen.

Het LPGGz vindt de reactie van minister Schippers op het Trimbos-rapport teleurstellend. De minister verwijst voor de regionale samenwerking naar het plan van aanpak 'verwarde personen'. Het LPGGz kan zich in grote lijnen wel vinden in dat plan van aanpak, maar de achilleshiel in dat plan is juist dat er weinig middelen zijn om regionale samenwerking te forceren. De vraag wie een doorbraak kan forceren als in een regio de noodzakelijke intensivering en vernieuwing in de ambulante zorg niet tot stand komt, blijft nog steeds onbeantwoord.

Regionale prestatieafspraken

Het LPGGz vindt dat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn veel nadrukkelijker moeten sturen op de totstandkoming van regionale prestatieafspraken voor de langdurende ggz. Landelijk zou minimaal vastgelegd moeten worden dat regionale prestatieafspraken verplicht zijn; welke partijen bij die afspraken betrokken moeten worden (iig gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliŽnt- en familieorganisaties en woningcorporaties) en op welke thema’s de afspraken minimaal betrekking moeten hebben. Belangrijke thema's zijn onder andere de afbouw bedden en opbouw van integrale, ambulante zorg; aansluiting tussen ggz-teams en sociale wijkteams; 24/7-beschikbaarheid acute ggz en ontwikkeling van herstelacademies/zelfregiecentra.

Meer informatie

Kamerbrief over analyse opbouw ambulante zorg in de ggz 
Rapport Meldactie Ambulantisering maart 2015 toon HTML-versie van het document

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-11-2015 10:13