MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


AO 31 maart: Doorzettingsmacht Jeugdhulp gaat door
31 maart 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Jeugd van vandaag is positief gereageerd op het voorstel van het Landelijk Platform GGz voor een Doorzettingsmacht Jeugd. Tijdens de Nieuwsuur uitzending van 26 februari jl. gaven D66, PvdA, SP en CDA te kennen dit voorstel van het LPGGz dit een goed idee te vinden. Vandaag sloot ook de Christen unie aan.
Staatssecretaris van Rijn zegde tijdens het AO vandaag toe dit voorstel verder uit te werken met de veldpartijen.

Het Landelijk Platform GGz, dat het voorstel voor Doorzettingsmacht in samenspraak met cliŽntenorganisaties had voorbereid, is erg blij met dit resultaat. Als ouders vastlopen en niet op tijd de noodzakelijke hulp of complexe zorg voor hun kind krijgen, moeten ze kunnen bellen met een landelijk bekend telefoonnummer. De doorzettingsmacht wordt lokaal/regionaal georganiseerd.

Uitwerking inzet doorzettingsmacht 

De Kinderombudsman heeft in de ‘Handreiking complexe zorg’ het idee van de doorzettingsmacht uitgewerkt. We sluiten daar zoveel mogelijk op aan. Gezinnen, maar ook professionals kunnen een zaak waarin ze vastgelopen zijn aan de functionaris met doorzettingsmacht voorleggen. Deze neemt een zaak in behandeling wanneer aan volgende criteria is voldaan:

 • Er is sprake van complexe situaties waar de belangen van kinderen in het geding zijn;
 • Niet acuut ingrijpen leidt tot gevaar voor het welbevinden van kind en gezin en/of (voortduring van) persoonlijk lijden;
 • Eerdere interventies hebben niet geleid tot passende oplossingen of kosten in het licht van de acute situatie teveel tijd. Om objectief te kunnen bepalen of er al teveel tijd is verstreken, worden hierbij de Treeknormen toegepast.

Er zijn enkele randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan wil de doorzettingsmacht op een zorgvuldige en effectieve wijze kunnen worden ingezet. De betreffende functionaris:

 • heeft erkende gedelegeerde bevoegdheden om door te pakken op het moment dat betrokkenen niet in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen en/of zich laten leiden door andere belangen dan die van het kind;
 • is onafhankelijk ten opzichte van overheid en zorgaanbieders;
 • is laagdrempelig en makkelijk bereikbaar via een landelijk bekend telefoonnummer; 
 • kan snel handelen, geen bureaucratie;
 • is een gezaghebbend persoon met professioneel overwicht;
 • bezit ruime kennis en expertise van de sociale kaart en het sociaal domein, met name van de jeugdhulp inclusief (specialistische) jeugd-GGz en risicogezinnen/multiprobleemgezinnen.

De doorzettingsmacht wordt als volgt ingezet:

 • In samenspraak met de ouders en het kind wordt vastgesteld wat de best passende zorg en behandeling voor een kind is;
 • Er kan bepaald worden welke zorgaanbieder die zorg moet leveren (al dan niet in samenwerking met andere instanties); 
 • Er wordt gemonitord dat deze zorgaanbieder daar ook daadwerkelijk (direct) uitvoering aan geeft en blijft geven.

Meer informatie

Brief LPGGz n.a.v. wetsvoorstel Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing obv screening 
Uitzending Nieuwsuur 25 februari over Jeugdhulp

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 31-3-2016 13:32