MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aanjaagteam: omslag naar persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering
5 juli 2016

Negen maanden aanjaagteam zette veel in beweging. Een versnelling is echter nodig om tot een echt integrale, fundamentele aanpak te komen die duurzaam effect heeft.

Het Landelijk Plaform GGz is blij met de kernboodschap in de tweede tussenrapportage van het ‘aanjaagteam verwarde personen’. Die kernboodschap is dat de problematiek nog onverminderd urgent is, dat negen maanden aanjaagteam heel veel in beweging heeft gezet, maar dat er een versnelling nodig is om tot een echt integrale, fundamentele aanpak te komen die duurzaam effect heeft.

De rapportage gaat dieper in op de vier perspectieven die het aanjaagteam al eerder geformuleerd had voor een fundamentele aanpak:

1. Een integrale persoonsgerichte aanpak;

2.Van systeemwereld naar leefwereld;

3. Heldere regie en eigenaarschap;

4. Preventie en vroegtijdige signalering centraal.

Aan het eind van deze tweede rapportage zijn de perspectieven vertaald in een aantal algemene aanbevelingen, zoals ‘benut ervaringskennis van mensen met verward gedrag, naastbetrokkenen en professionals’, ‘investeer in preventie en instrumenten voor herstel, zelfregie en participatie zoals de crisiskaart’, ‘geef vorm aan persoonsgerichte financiering’.

Mooie initiatieven maar ook schrijnende ervaringen
Het aanjaagteam heeft zoals gezegd gezorgd voor volop beweging, Landelijk heeft minister Schippers de problematiek van onverzekerden voortvarend opgepakt en het perspectief op 24/7 beschikbare acute ggz staat hoog op de politieke agenda. In veel regio’s hebben partijen de handschoen opgepakt en al is het niet realistisch gebleken dat elke gemeente deze zomer een eigen plan van aanpak heeft, er zijn wel tal van mooie initiatieven voor menswaardiger vervoer, betere opvanglocaties en dergelijke.

Maar ondanks alle initiatieven constateert het aanjaagteam dat er nog in geen enkele regio sprake is van een volledig integrale aanpak. Bovendien gaat de aandacht vaak nog eenzijdig uit naar de achterkant ofwel: het adequaat optreden in crisissituaties. De omslag naar de voorkant, ofwel een brede aanpak om te voorkůmen dat mensen in crisis geraken, wordt nog veel te weinig gemaakt. Het LPGGz herkent dit beeld: er wordt veel gedweild, maar de kraan staat vaak nog wijd open; het gevolg is een stroom van incidenten en crisissituaties. Het platform en lidorganisaties ontvangen dagelijks schrijnende berichten van cliŽnten en familie. En de statistieken van aantallen suÔcides, dwangopnames, dwangbehandelingen en psychiatrische cliŽnten in de nachtopvang vertonen nog steeds een alarmerende stijgende tendens.

CliŽntondersteuning
Specifieke positieve punten in deze tweede rapportage van het aanjaagteam zijn dat er meer aandacht is voor jeugd en voor de vaak onmisbare rol van familie in de zorg. Ook positief is de oproep aan cliŽnten en naastbetrokkenen om gebruik te maken van onafhankelijke cliŽntondersteuning; alleen is het aanjaagteam helaas vergeten de andere kant van de medaille te benoemen, namelijk dat die cliŽntondersteuning nog veel te weinig aangeboden wordt, zeker in de laagdrempelige en levensbrede vorm die past bij mensen met verward gedrag.

Vervolg na 30 september dringend nodig
Het aanjaagteam gaat door tot 30 september en wil dan een bijeenkomst organiseren waarbij het stokje wordt overgedragen aan de opdrachtgevers en alle betrokken partners. Het LPGGz denkt dat een vervolg dringend nodig is en wil daar graag een actieve rol in spelen. Een continue inbreng van ervaringen van cliŽnten en naastbetrokkenen is noodzakelijk om de focus op de leefwereld en een persoonsgerichte aanpak vast te houden. Bovendien zijn zelfinitiatieven op het gebied van herstel en participatie ook een deel van de oplossing. Het platform vindt ten slotte dat het vervolg in het teken moet staan van de omslag naar preventie en vroegsignalering. Misschien kan dan ook afscheid genomen worden van de terminologie van ‘verwarde personen’ en verbinding worden gelegd met positieve ontwikkelingen zoals de visie beschermd wonen van de commissie Dannenberg en het gedachtengoed van ‘Over de Brug’ en de Nieuwe GGz.

Meer informatie

Tussenrapportage aanjaagteam verwarde personen

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-7-2016 15:46