MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Rapport over SBG: grote stappen op weg naar betrouwbare benchmark GGZ
10 november 2016

Vandaag verscheen het rapport van onderzoeksbureau Berenschot over het functioneren van de Stichting Benchmark GGZ (SBG). In het rapport staat dat SBG grote stappen heeft gezet op weg naar een onafhankelijke en betrouwbare benchmark voor de GGZ. Het rapport is wel kritisch over de toegevoegde waarde van de benchmark. SBG werd in 2010 opgericht om als onafhankelijke partij transparantie te bieden over behandelresultaten in de GGZ.

Kwaliteit en transparantie

In 2010 tekenden GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een akkoord voor samenwerking op het gebied van kwaliteit en transparantie in de GGZ. In dit akkoord staan afspraken over het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) als meetinstrument en het oprichten van een organisatie voor het verzamelen van uitkomstgegevens in de GGZ. Om een onafhankelijke en betrouwbare benchmark te borgen en om de uitkomsten veilig en transparant aan te bieden, is in 2010 Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht.

Meer over het onderzoek

GGZ Nederland, ZN en het Landelijk Platform GGz hebben onderzoeksbureau Berenschot gevraagd het functioneren van SBG in de periode 2010-2015 te evalueren. Naast het functioneren van SBG was het de bedoeling om aanknopingspunten in kaart te brengen voor de toekomst van SBG. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari tot en met juli 2016. Met verschillende onderzoeksmethoden – waaronder documentstudie, een digitale vragenlijst en verdiepende gesprekken – is informatie opgehaald en zijn meningen en percepties in kaart gebracht van diverse interne en externe stakeholders.

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen en verbeterpunten benoemd:

  • Voer de fundamentele (landelijke) discussie over kwaliteitsverbetering in de GGZ en zorg ervoor dat de gezamenlijke stip op de horizon over het ‘waarom’ en ‘wat’ helder is; 
  • Optimaliseer organisatieprocessen en procedures;
  • Werk aan doorontwikkeling van de benchmark en aan de validiteit en betrouwbaarheid van de data;
  • Biedt helderheid over rol, positie en dienstverlening van SBG; 
  • Zorg voor verbinding met het veld;
  • Werk aan imago en beeldvorming; 
  • Breng verandering aan in de organisatiestructuur.

Vervolg

GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz en Zorgverzekeraars Nederland betrekken de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek bij het herijken van de toekomstvisie ROM en benchmark ggz.

Meer informatie

Eindrapportage en managementsamenvatting
Reactie bestuur SBG op de rapportage

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-11-2016 15:34