MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Generieke module Acute psychiatrie: heldere verwachtingen en praktische handvatten voor de hele keten
3 april 2017

Generieke module Acute psychiatrie: heldere verwachtingen en praktische handvatten voor de hele keten

Mensen in crisissituaties krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dit leidt tot schrijnende situaties voor cliŽnten en naastbetrokkenen. Eind maart is de generieke module acute psychiatrie van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling (NKO) gereed gekomen. Daarmee zijn niet alle problemen in de acute ggz direct opgelost, maar de module draagt wel bij aan de oplossing van een aantal belangrijke knelpunten.

Goede ketenzorg en aandacht voor belang van cliŽnt en naasten
Bij de acute psychiatrie zijn veel partijen betrokken. Deze partijen hebben ook allemaal aan de generieke module meegewerkt: zorgaanbieders, verpleegkundigen, politie, ambulancezorg, huisartsenposten, verzekeraars, enzovoort. Het winstpunt van de generieke module is niet alleen dat de rollen en verantwoordelijkheden van diverse partijen goed omschreven staan, maar ook hoe zij moeten samenwerken: hulpverleners moeten elkaars oordeel erkennen; ze mogen de persoon in crisis niet loslaten voordat hij of zij goed is overgedragen aan een andere hulpverlener; en discussies over verwijzingen vinden alleen achteraf plaats. In de generieke module is ook een triagewijzer opgenomen aan de hand waarvan professionals kunnen bepalen hoe urgent een crisis is en welke hulpverlening nodig is. Dit moet er toe leiden dat bij echt urgente gevallen de juiste zorg veel sneller aanwezig is dan nu het geval is.

Bovendien zijn in de generieke module een aantal inhoudelijke uitgangspunten goed verankerd: het belang van preventie en vroegtijdig signaleren van crisissituaties, de bijdrage die alle betrokken hulpverleners moeten leveren aan het creŽren van rust en veiligheid (deŽscalatie). De module benadrukt het belang om goed te luisteren naar familie en andere naasten in crisissituaties, gebruik te maken van hun kennis en ervaring, en tegelijk oog te hebben voor wat zij nodig hebben. Ook de crisiskaart heeft een stevige plek gekregen in de module.

Er moet nog veel gebeuren
Bij de ontwikkeling van de generieke module acute psychiatrie is een groot aantal ervaringsdeskundigen betrokken geweest. Hun inbreng was noodzakelijk om in de complexe materie het cliŽnt- en familieperspectief overeind te houden. Dit is voor een belangrijk deel gelukt. Dat wil niet zeggen dat de module nu helemaal perfect is. Het stuk legt veel nadruk op de samenwerking tussen professionals, juist omdat het daar zo vaak mis gaat. In een volgende versie zal meer accent moeten liggen op de feitelijke zorg die hulpverleners bij een crisis thuis of op de crisisopvang moeten leveren. Welke zorg draagt werkelijk bij aan deŽscalatie en welke vervolghulp is nodig als het eerste gevaar geweken is? Deze punten zullen worden meegenomen in de volgende versie van de module die volgens planning al over een jaar gereed moet zijn.

Een tweede kanttekening is dat voorwaarden op het gebied van vervoer, opvanglocaties en mogelijkheden voor intensieve zorg thuis nog geregeld moeten worden. Daar wordt nu wel hard aan gewerkt in het kader van de aanpak van personen met verward gedrag. In de financiering van ggz-crisiszorg is inmiddels al iets verbeterd. Later zal moeten blijken of er werkelijk een beschikbaarheidsfinanciering voor de ggz-crisiszorg komt. Dat vindt MIND wel wenselijk. De brandweer wordt ook gefinancierd om altijd op tijd ter plekke te zijn en niet op basis van het aantal branden.
Alle regio’s zullen nu aan de slag moeten met de generieke module acute psychiatrie. Daar horen afspraken bij over opvang- en beoordelingslocaties, het aantal crisisbedden, time-outvoorzieningen, enzovoort. Het is belangrijk dat hier ook cliŽnt- en familievertegenwoordigers bij betrokken zijn. 

Meer informatie
Hier staat de volledige tekst van de generieke module acute psychiatrie en meer informatiebijlagen.

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met MIND, Nic Vos de Wael,

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-4-2017 16:11