MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut
11 juli 2017
De afgelopen maanden is er in de ggz-sector veel discussie geweest over Routine Outcome Monitoring (ROM). Vanmiddag hebben partijen een belangrijk besluit genomen: we gaan door met het verder ontwikkelen van ROM door de inrichting van een eigen kwaliteitsinstituut.

Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor een adequate en effectieve inzet van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen jaren is veel tijd en geld geÔnvesteerd in ROM. Tegelijkertijd stond ROM ook meer dan eens ter discussie. Zorgverleners, patiŽntenorganisaties en zorgverzekeraars realiseren zich dat draagvlak onder professionals en patiŽnten een noodzakelijke voorwaarde is voor een betekenisvol gebruik van ROM. Met het akkoord leggen de partijen de regie voor de doorontwikkeling van ROM waar die thuishoort: bij professionals en patiŽnten.

Het belang van ROM
Door ROM krijgen patiŽnten samen met hun behandelaar zicht en greep op de voortgang van de behandeling en kunnen zij keuzes maken over vervolgstappen. Ook kunnen de uitkomsten van ROM worden gebruikt door professionals onderling, om in een veilige omgeving van elkaar te leren. Op termijn draagt ROM – samen met andere informatiebronnen – bij aan transparantie van aanbieders aan patiŽnten en verzekeraars over de kwaliteit van het professionele handelen. Samen met de zorgstandaarden kan ROM bijdragen aan een optimale leercyclus en zorgen voor een continue verbetering van de professionele normen. De komende tijd wordt dan ook door patiŽnten en professionals gebruikt om de maat voor kwaliteit te verdiepen en door te ontwikkelen.

Kwaliteitsinstituut
Voor een optimale doorontwikkeling van ROM is besloten tot de inrichting van een kwaliteitsinstituut van en voor de ggz. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar goede voorbeelden uit de ziekenhuiszorg, waarbij onder regie van professionals en patiŽnt transparantie wordt geboden over de kwaliteit van zorg. Ook bij de inrichting van het nieuwe kwaliteitsinstituut in de ggz krijgen behandelaren en patiŽnten de regie. Alle partijen in de ggz committeren zich aan de afspraak dat een dergelijk kwaliteitsinstituut op 1 januari 2019 operationeel is.

Privacy
Een essentiŽle randvoorwaarde bij de doorontwikkeling van ROM is dat de privacy bij de gegevensverzameling gewaarborgd blijft. Het systeem moet aan alle nieuwe eisen voor de bescherming van persoonsgegevens voldoen. Op dit moment loopt er een kort geding over de gegevensverwerking. De uitkomst hiervan zal relevant zijn bij de doorontwikkeling van ROM. Eind augustus wordt meer duidelijkheid verwacht over de werkwijze en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de aanlevering van ROM gegevens.

Het akkoord over de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring is gesloten door GGZ Nederland, LVVP, NVvP, NIP, MIND, P3NL, V&VN, Meer GGz, Zorgverzekeraars Nederland

Eerdere berichten over ROM
01-06-2017: ROM en benchmark: visie MIND Landelijk Platform

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-7-2017 16:53