MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Projectinformatie

 

 

Wat wil open voor werk?

Open voor werk is een landelijk samenwerkingsproject dat ernaar streeft (ex)ggz-cliŽnten,
familie, gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers dichter bij elkaar te brengen. Werkbemiddelaars, werkgevers en ggz-cliŽnten zijn niet altijd bekend met elkaars mogelijkheden. Stigma en zelfstigma werpen onnodig hoge drempels op. Daardoor
blijft een groot arbeidspotentieel onbenut. En dat vind het Landelijk Platform GGz voor
alle partijen een gemiste kans. 
 

Stigmabestrijding op de arbeidsmarkt
Het hebben van werk of zingevende bezigheden, betaald of onbetaald, is een menselijke basis-
behoefte. Het biedt naast een inkomen ook structuur, betrokkenheid, (zelf)waardering en
persoonlijke groei. Maar voor veel kwetsbare mensen is het extra lastig om passend werk of
dagbesteding te vinden. Of dat te behouden. Daardoor blijft een goedopgeleid arbeidspotentieel
onbenut en blijven mensen onnodig lang in een onbevredigende uitkeringssituatie hangen.
Dat kan anders ťn het moet anders.

Goed opgeleid arbeidspotentieel
Veel (ex-)ggz-cliŽnten of familie/naastbetrokkenen (die vanwege mantelzorg hun werk moesten
opgeven) hebben ooit gewoon betaald werk gehad. Het merendeel wil dat graag weer en is daartoe
ook prima in staat. Ze hebben gedurende langere perioden immers gťťn psychische klachten
gehad of zijn volledig hersteld. Net zoals bij mensen met lichamelijke aandoeningen. Daarentegen
is de arbeidsparticipatie of re-integratie van ggz-cliŽnten onterecht minimaal terwijl werkervaring,
opleidingsniveau, werkbereidheid en de positie op de arbeidsmarkt meestal wťl goed zijn. Het
hebben van ggz-klachten, in heden of verleden, leidt nog tť vaak tot een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Goed opgeleid, gemotiveerd en inzetbaar arbeidspotentieel blijft daardoor
onbekend, onbemind en onbenut. Daarbij staat (zelf)stigma alle partijen chronisch in de weg.
Het Landelijk Platform GGz vindt dat dat anders moet ťn kan.

Een paar cijfers 

 • 65% van de ggz-cliŽnten heeft hoger onderwijs gevolgd
 • minder dan 10% van de ggz-cliŽnten heeft betaald werk
 • 55% heeft geen passende vorm van dagbesteding
 • 45% van de Wajongeren heeft een psychische beperking

Open voor werk
Wij zien die cijfers graag veranderen. Samen met andere organisaties hebben we het landelijke
project 'Open voor werk' in het leven geroepen. Hiermee nemen we een nieuwe rol op ons.
We onderzoeken op systematische wijze het cliŽntenperspectief op de arbeidsmarkt ťn in
de re-integratiesector. We bundelen deze kennis en stellen een aantal criteria op waarmee
alle partijen concreet aan de slag kunnen. Het project is enerzijds nieuw en anderzijds een
doorontwikkeling van het meerjarenproject (O)ggz-spiegel. Open voor werk had in de
voorbereidende fase als werktitel SAW: Sociale Activering en (toeleiding naar) Werk.

Doelstellingen
Doel van het project is, naast het wegnemen van (zelf)stigma, het vergroten van de mogelijkheden
voor ggz-cliŽnten bij arbeidsparticipatie, inclusief arbeidsmatige dagbesteding en vrijwilligerswerk.
Om dit te bereiken wordt eerst een gezamenlijke visie van de deelnemende organisaties
geformuleerd. Dit resulteert in kwaliteitscriteria vanuit cliŽnten- en familie perspectief.
Deze criteria bieden concrete en toetsbare handvatten bij arbeids(re)integratie. De overige
doelstellingen zijn gericht op het gebruik van de criteria in de praktijk. Hierbij richten we ons
op jou (ggz-cliŽnt en/of familie van ...), medewerkers bij gemeenten, werkbemiddelaars en
werkgevers. Het project bestaat uit training, informatiever-strekking, advisering, onderzoek
en/of toetsing. Daarbij zetten we zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen in.

We willen ook:

 • inzicht krijgen in de werkwijze van gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers;
 • het cliŽnten- en familieperspectief opnemen in het (inkoop)beleid van gemeenten;
 • het cliŽnten- en familieperspectief opnemen in de werkwijze van werkbemiddelaars;
 • cliŽnten (en familie) versterken bij eigen regie over zijn/haar (re)integratieproces
  door kennis aan te bieden over werkbemiddelaars en keuzemogelijkheden;
 • deskundigheid en expertise van cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz
  vergroten zodat zij als serieuze partij in gesprek kunnen gaan met gemeenten, 
  werkbemiddelaars en werkgevers over de kwaliteit van (re)integratie en
  verbeteringen aanbrengen.

Fases 1: visie & criteria
Fase 1 loopt tot eind 2012. Daarin wordt een visie opgesteld op basis van de input van ervaringsdes-
kundigen. We stellen kwaliteitscriteria over ondersteuning en begeleiding. We stellen ook criteria op
voor gemeenten rondom (o)ggz beleid, uitvoerende instanties, re-integratiebedrijven etc. Klik hier.

Fase 2: bekendmaking en verspreiding 
Fase 2 start in het voorjaar 2013. Dan maken we de criteria kenbaar aan de diverse gebruikers-
of doelgroepen. Er komen richtlijnen voor gemeenten hoe zij de criteria kunnen toepassen bij het
aanbestedingsbeleid. Ook verzamelen we 'best practices', tips, trucs en tools. Die bieden we aan
in vier loketten: voor jou, voor gemeenten, voor werkbemiddelaars en voor werkgevers.

Fase 3: hoe 'werkt' het?
De derde fase loopt tot eind 2014. We stimuleren in deze periode de toepassing van de richtlijnen en
criteria bij gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers. Ook onderzoeken we hoe de criteria in de
praktijk worden benut en we inventariseren de cliŽnttevredenheid. Zijn zij geholpen? Hebben zij
inderdaad (vrijwilligers)werk of dagbesteding gevonden?

Fase 4: eindrapport
De vierde en tevens laatste fase is het evaluatierapport. Hierin komen aanbevelingen voor verdere
implementatie en verspreiding van de criteria en producten van het project.

Doelgroepen
We onderhouden binnen het project nauwe banden met vier duidelijk te onderscheiden doelgroepen:        

 • cliŽnten- en familie-organisaties in de ggz, DAC's, RCO's, ggz-instellingen e.a.
 • werkbemiddelaars: re-integratiebedrijven, UVW e.a. 
 • werkgevers: brancheorganisaties, vakbonden, MVO e.a.
 • gemeenten

Deelnemende organisaties
Aan dit project nemen deel: 

 • Depressie Vereniging
 • Geestdrift (inmiddels opgeheven)
 • Impuls
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • Landelijke Federatie Ongebonden Schilvoorzieningen (LFOS) 
 • Landelijke Stichting Ouders Van Druggebruikers (LSOVD) 
 • Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
 • Werkplaats Maatschappelijke Opvang
 • Het Landelijk Platform GGz

We werken samen met Samen Sterk tegen Stigma en alle relevante veldpartijen in de zorg en op
de arbeidsmarkt. Deze zijn vertegenwoordigd in een klanbordgroep en een stuurgroep.

Financiering
Het project Open voor werk (voorheen Sociale Activering en werk) wordt gefinancierd door Fonds PGO.

Contact
Nic Vos de Wael, projectleider
 
030-2363765