MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aandacht voor Iedereen

Mensen met psychische problemen krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, jeugdzorg, jeugd-ggz, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor al deze zorgtaken.

Deze overheveling heeft gevolgen voor mensen die van die laagdrempelige zorg via de gemeente gebruik (moeten gaan) maken. Het heeft ook gevolgen voor gemeenten: zij krijgen immers een forse taakverzwaring en een grotere budgetverantwoordelijkheid in de zorg voor kwetsbare mensen. Om gemeenten daarop voor te bereiden is het programma 'Aandacht voor iedereen' ontwikkeld. De adviseurs Versterking Wmo van het programma bieden de komende jaren ondersteuning bij inhoud en processen op lokaal niveau wat betreft de transitie AWBZ-Wmo.

Meer verantwoordelijkheid bij gemeenten voor zorg kwetsbare mensen 
Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid voor de zorg aan kwetsbare mensen.
De wijze waarop gemeenten die zorg gaan invullen en uitvoeren mogen ze zelf bepalen. 
Dat biedt kansen maar er kleven ook bezwaren aan; niet iedere gemeente zal hetzelfde
beleid kunnen of willen voeren. Bovendien zijn veel gemeenten onbekend met de wensen
en behoeften van de nieuwe groep zorgvragers, waaronder mensen met een ggz-achtergrond
en jongeren.

Om alle gemeenten hierop voor te bereiden is het landelijk Aandacht voor iedereen opgesteld. Dit programma wordt inhoudelijk bepaald door de koepel van WMO-
raden samen met tien patiŽnten,- gehandicapten- en ouderenorganisaties. Ook het Landelijk Platform GGz neemt deel aan het programma. Alle organisaties beschikken over jarenlange kennis en ervaring met de doelgroepen die straks met de nieuwe zorgregelingen te maken
krijgen. Zo willen we de nieuwe gemeentelijke WMO toekomstbestendig maken.

Wat biedt het programma Aandacht voor Iedereen?
Het programma biedt onder meer intensieve en deskundige procesbegeleiding, informatie en informatiebijeenkomsten, delen van goede voorbeelden en monitoring van de gevolgen.

WMO-adviseurs
Er zijn 25 Adviseurs Versterking WMO werkzaam binnen Aandacht voor Iedereen. Deze adviseurs zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten voor
WMO-raden, regionale en lokale belangenorganisaties en gemeenten.

Toolkit
In de toolkit vindt u nieuwsbrieven, documenten en kennisdossiers. Wilt u de nieuwsbrief zelf ontvangen? Mail dan naar:

Deelnemende organisaties
CSO, Ieder(in)Koepel Wmo-raden, LPGGzMezzo, NPCF, OogverenigingPer SaldoZorgbelang Nederland 

Meer informatie

Website www.aandachtvooriedereen.nl
Brochure 'AVI-activiteiten 2014-2015'
Toolkit met nieuwsbrieven, documenten en kennisdossiers

Laatst bewerkt op: 31-10-2014 11:52