MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


open voor werk

Stigmabestrijding op de arbeidsmarkt

Het hebben van werk of zingevende bezigheden, betaald of onbetaald, is een basisbehoefte. Het biedt naast salaris of vergoeding, structuur, 
betrokkenheid, (zelf)waardering en persoonlijke groei. Maar voor veel (ex)ggz-cliŽnten is het
extra lastig om zinvol werk of dagbesteding te vinden. Daardoor blijft een goedopgeleid
arbeids-potentieel onbenut en blijven mensen onnodig lang in een onbevredigende uit-keringssituatie hangen. Dat kan anders ťn
het moet anders. Het Landelijk Platform GGz introduceert 'Open voor werk'.


Goed opgeleid arbeidspotentieel
Veel (ex-)ggz-cliŽnten hebben ooit gewoon betaald werk gehad. Het merendeel wil dat graag
weer en is daartoe ook prima in staat. Ze hebben gedurende langere perioden immers geen
ggz-klachten of zijn volledig hersteld. Dat is niet anders dan bij mensen met lichamelijke aan-doeningen. Daarentegen is de arbeidsparticipatie van ggz-cliŽnten onterecht minimaal terwijl
het opleidingsniveau, de werkbereidheid en de positie op de arbeidsmarkt meestal wťl goed zijn. Het hebben van ggz-klachten, in heden of verleden, leidt nog tť vaak tot een arbeidsongeschikt-heidsuitkering. Hoogopgeleid, gemotiveerd arbeidspotentieel blijft daardoor onbekend, onbemind en onbenut. Daarbij staat (zelf)stigma alle partijen chronisch in de weg. Het Landelijk Platform GGz vindt dat dat anders moet ťn kan.

Een paar cijfers 
        - 65% van de ggz-cliŽnten heeft hoger onderwijs gevolgd
        - minder dan 10% van de ggz-cliŽnten heeft betaald werk
        - 55% heeft geen passende vorm van dagbesteding
        - 45% van de Wajongeren heeft een psychische beperking

Open voor werk
Wij willen daar graag verandering in aanbrengen. Samen met tal van organisaties hebben we het landelijke project 'Open voor werk' in het leven geroepen. Hiermee nemen we een nieuwe rol op ons. We onderzoeken op systematische wijze het cliŽntenperspectief in de arbeidsmarkt en de re-integratiesector. We bundelen deze kennis en stellen een aantal spelregels op waarmee alle partijen aan de slag kunnen. Het project is enerzijds nieuw en anderzijds een doorontwikkeling van het meerjarenproject (O)ggz-spiegel

Doelstellingen
Hoofddoel van het project is, naast het wegnemen van (zelf)stigma, het vergroten van de mogelijkheden voor ggz-cliŽnten bij arbeidsparticipatie, inclusief arbeidsmatige dagbesteding
en vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken wordt eerst een gezamenlijke visie van de deelnemende organisaties geformuleerd. Dit resulteert in kwaliteitscriteria vanuit cliŽntenperspectief. Deze 
bieden concrete en toetsbare handvatten bij arbeids(re)integratie. De overige doelstellingen
zijn gericht op het gebruik van de criteria in de praktijk. Hierbij richten we ons op gemeenten, werkbemiddelaars en cliŽnten. Het project bestaat uit informatieverstrekking, training, advisering, onderzoek of toetsing. Door middel van dit project willen we ook:

  - inzicht krijgen in de werkwijze van gemeenten en werkbemiddelaars; 
  - het cliŽntenperspectief opnemen in (inkoop)beleid van gemeenten;
  - het cliŽntenperspectief opnemen in de werkwijze van werkbemiddelaars;
  - cliŽnten versterken bij eigen regie over zijn/haar (re)integratieproces door 
    kennis aan te bieden over werkbemiddelaars en keuzemogelijkheden;
  - deskundigheid en expertise van cliŽntenorganisaties vergroten zodat zij
    als serieuze partij in gesprek kunnen gaan met gemeenten en/of werkbemiddelaars 
    over de kwaliteit van (re)integratie en daarbij verbeteringen bewerkstelligen.

Fases 1: visie & criteria 
Fase 1 loopt tot eind 2012. Daarin wordt een visie opgesteld op basis van de input
van ervaringsdeskundigen. We stellen kwaliteitscriteria op ten aanzien van ondersteuning
en begeleiding. We stellen ook criteria op voor gemeenten rondom (o)ggz beleid en voor uitvoerende instanties, re-integratiebedrijven etc.

Fase 2: ontsluiting en verspreiding
Fase 2 start in het voorjaar 2013. Dan gaan we de criteria kenbaar maken aan de
diverse gebruikers- of doelgroepen. Er komen richtlijnen voor gemeenten hoe zij de
criteria kunnen toepassen bij het aanbestedingsbeleid. Ook verzamelen we 'best
practices', tips, trucs en tools. Alles komt op een speciale webpagina te staan
met 'vier loketten'.

Fase 3: hoe 'werkt' het?
De derde fase loopt tot eind 2014. We gaan de toepassing van de richtlijnen en criteria stimuleren. Ook onderzoeken we hoe de criteria in de praktijk worden benut en we 
inventariseren de cliŽnttevredenheid. Zijn zij geholpen? Hebben zij (vrijwilligers)werk
of dagbesteding gevonden?

Fase 4: eindrapport
De vierde en tevens laatste fase is het evaluatierapport. Hierin komen aanbevelingen
voor verdere implementatie en verspreiding van de criteria en producten van het project. 

Deelnemede organisaties 
Aan het project Open voor Werk nemen deel: LPGGz, LSZ, Geestdrift, NVA, LFOS,
Depressie Vereniging, Impuls, LOC Zeggenschap in zorg, LSOVD, Werkplaats
Maatschappelijke Opvang. We werken samen met Samen Sterk tegen Stigma en
alle relevante veldpartijen in de zorg en op de arbeidsmarkt.

Doelgroepen
We onderhouden binnen het project nauwe banden met vier duidelijk te onderscheiden doelgroepen.
- cliŽnten- en familie-organisaties in de ggz, DAC's, RCO's, ggz-instellingen e.a.
werkbemiddelaars: re-integratiebedrijven, UVW e.a. 
- werkgevers: brancheorganisaties, vakbonden, MVO e.a.
- gemeenten

Contact
Nic Vos de Wael, projectleider LPGGz
 
030 236 3765.

Laatst bewerkt op: 9-4-2013 16:53