MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


zorginkoop

Welke zorg willen we?  

Zorgverzekeraars en zorgkantoren maken jaarlijks afspraken met zorgaanbieders. Daarin wordt vastgelegd hoeveel en welke ggz-specifieke zorg
er wordt ingekocht. Dat ging tot voor kort buiten ggz-cliŽnten en familie om terwijl zij juist de kennis en ervaring in huis hebben om over goede zorg mee te praten. Het landelijke LPGGz-project ‘zorginkoop’ heeft tot doel om het inkoopbeleid
van zorgverzekeraars te beÔnvloeden vanuit cliŽnten- en familieperspectief.


Criteria 2013 vanuit cliŽnten- en familieperspectief
Er is hard gewerkt aan de formulering van criteria voor verzekeraars voor 2013. 
Een paar punten die we graag structureel gehonoreerd willen zien:

1.  Vergoeding lidmaatschap van een bij het LPGGz aangesloten ggz-cliŽnten-
     en/of familieorganisatie.
2.  Procedure-afspraken over de inbreng vanuit in het cliŽnten- en familieperspectief 
     in de zorginkoopcyclus.
3.  Samenwerking met onafhankelijke ggz cliŽnten- en familie-organisaties.
4.  Hanteren richtlijnen ggz.
5.  Landelijke thema’s incorporeren in inkoopbeleid zoals herstelondersteuning, 
     inzet ervaringsdeskundigheid, crisiskaart, empowerende e-mental health etc.

Het LPGGz hecht aan een zich verdiepende en verdergaande samenwerking met de zorgverzekeraars. Het gezamenlijk inhoud geven aan de genoemde onderwerpen
maakt dat mogelijk.

Wat ging aan deze criteria vooraf?
De inbreng van regionale en landelijke cliŽnten- en familie- organisaties vormt hiervoor
de basis. Een consultatieronde kon bestaan uit: cliŽntenpanels, forumbijeenkomsten, 
kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek vanuit cliŽnten- en familieperspectief en/of andere
vormen van achterbanraadplegingen. Zorgverzekeraars die de wensen van cliŽnten en
familie hoog in het vaandel hebben staan, maken kans op LPGGz Ster, hťt kwaliteits-
keurmerk dat we jaarlijks uitreiken. Agis won de eerste LPGGz-ster in 2011.

Wat willen ggz-cliŽnten en familie?
Uit het parallelonderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat de wensen van cliŽnten 
en familie vooral betrekking hebben op: zelfhulp, ervaringsdeskundigheid, lotgenotencontact, cliŽntgestuurde initiatieven, familiebetrokenheid, onafhankelijke informatievoorziening, 
crisiskaart, dagbesteding en nazorg. Die zijn in de Criteria van 2013 meegenomen.

Duur van het project
Van 2009 tot 2012.

FinanciŽle ondersteuning
FinanciŽle ondersteuning komt van het Fonds PGO.

Projectleider 
Steven Makkink:

Meer informatie
Op verzoek van het LPGGz stelde Zorgbelang Groningen het Handboek zorginkoop
voor ervaringsdeskundigen samen. Meerdere vertegenwoordigers van regionale
ggz-cliŽnten-/familieorganisaties hebben in de ontwikkeling geparticipeerd.
Het is de eerste versie van het Handboek.  

Lees meer over Zorginkoop 2013-2014.

Laatst bewerkt op: 20-8-2013 11:24