MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


(o)ggzspiegel

Wat vind jij van de zorg in jouw gemeente? 

                 

Het LPGGz wil graag dat gemeenten een WMO-beleid (uit)voeren dat door
de doelgroepen zťlf wordt gedragen: mensen met langdurende psychosociale
of psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, verslaafden, mensen in
de maatschappelijke opvang etc. Kortom: de (O)ggz. Maar hoe pak je dat aan?
 
Hoe zorg je ervoor dat beide partijen elkaar zien en (h)erkennen en dat de
gemeente weet wat jij nodig hebt en daarvoor zorgt? Dat is de kern van het
project 'de (O)ggz-spiegel'.     

Win-win
Via RCO's (Regionale CliŽntenorganisaties) trainen we vrijwilligers om de kwaliteit van
het WMO-beleid in hun eigen gemeenten te toetsen. Daarvoor leren zij interviews af te
nemen bij zowel ggz-cliŽnten als WMO-ambtenaren en wethouders. De vrijwilligers
hebben in 2010 ruim 30% van de Nederlandse gemeenten benaderd. In 2011 is dat 60%. 
De interviews zijn gebaseerd op wensen en behoeften van de doelgroepen zťlf. Voor
deelnemende gemeenten biedt dit project een unieke kans om de soms moeilijk
bereikbare (O)ggz-doelgroepen te leren kennen en te betrekken bij gemeentelijk
WMO-beleid. Elke gemeente of regio krijgt een eigen rapport. Daarin wordt het oordeel
van cliŽnten vergeleken met het oordeel van de gemeente. Het rapport geeft ook een
vergelijking met de landelijke gemiddelde scores. Download hier het tussenrapport van
de stand van zaken in juli 2011.

Toolkit
Voor alle vrijwilligers en projectmedewerkers van deelnemende RCO's hebben we
een toolkit ontwikkeld. Daarin zitten tal van handzame producten, voorbeeldbrieven
en vragenlijsten. De toolkit is momenteel niet meer beschikbaar.                      
                

Achtergrond van het project (O)ggz-spiegel

Voor wie?
In de (O)ggz-spiegel staan mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek centraal. Het gaat om hķn wensen en behoeften op het gebied van ondersteuning en participatie. U kunt denken aan mensen met een psychiatrische stoornis of verslavingsproblematiek, maar ook aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, dak- en thuislozen en probleem-gezinnen. Het gaat om mensen die veelal zelfstandig wonen of in zorginstellingen. We onderzoeken wat gemeenten voor deze mensen doen, hoe deze burgers de uitvoering van het beleid ervaren en
wat verbeterd  kan worden.

Waarom is dit nodig?
Gemeenten hebben anno 2010 meer verantwoordelijkheden voor mensen met psychiatrische
of psychosociale problematiek dan pakweg tien jaar geleden. Sinds 2007 is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van kracht. Gemeenten dienen Šl hun kwetsbare burgers ondersteuning te bieden bij participatie. Die opdracht is nog zwaarder gaan wegen nu de toegang tot begeleiding uit de AWBZ is verscherpt en gemeenten de gevolgen daarvan moeten oplossen. Voor mensen met psychosociale problematiek ligt de verantwoordelijkheid voor de vroegere AWBZ-begeleiding zelfs geheel bij gemeenten. Vanaf 2013 geldt dat voor Šlle doelgroepen.

(O)ggz-doelgroep onbekend
Veel gemeenten zoeken nog hoe zij deze (nieuwe) taken voor deze (nieuwe) doelgroepen inhoud moeten geven. De (O)ggz-doelgroep is voor hen nog relatief onbekend. Daar komt bij dat de doelgroep soms moeilijk bereikbaar is. De mensen om wie het gaat blijven zo buiten beeld en
hun wensen en belangen onderbelicht. De (O)ggz-spiegel helpt om de behoeften en ervaringen
van deze doelgroep in kaart te brengen ťn om gemeenten aan te sporen het WMO-beleid cliŽnt-gerichter te maken.

Wat heeft de gemeente eraan? 
Gemeenten en belangenbehartigers krijgen met de (O)ggz-spiegel feedback van kwetsbare doelgroepen op het gemeentelijk WMO-beleid en de uitvoering daarvan. De resultaten bieden aanknopingspunten om samen in gesprek te gaan over gewenste verbeteringen. De resultaten kunnen per gemeente worden vergelijken met het landelijk gemiddelde: op welke onderdelen
doen wij het goed en op welke onderdelen (nog) niet? Gemeenten kunnen gebruik maken van
de kennis en ervaring binnen de doelgroepen en de RCO's. Op deze manier houden cliŽnten
de gemeente(n) daadwerkelijk een spiegel voor.

Wat hebben onze doelgroepen eraan?
Een ander belangrijk resultaat van dit project is empowerment van de doelgroepen. Vrijwilligers van RCO’s krijgen ondersteuning en training bij het uitvoeren van onderzoek en belangen-behartiging. Het feit dat zij zťlf actief aan de slag gaan met het gemeentelijk beleid past dan
ook helemaal in de WMO-gedachte.

Respectvol
Overigens moeten we wel terughoudend zijn bij het maken van vergelijkingen tussen gemeenten. Iedere gemeente kent specifieke omstandigheden, noden en behoeften. Om die reden zullen
wij de resultaten per gemeente niet landelijk publiceren. Wel zullen wij gemeenten die
het op alle fronten goed doen publiekelijk in het zonnetje zetten en een prijs toekennen.

Samenwerking
De (O)ggz-spiegel is een samenwerkingsproject van het Landelijk Platform GGz en Geestdrift. Gezamenlijk vertegenwoordigen we circa 850.000 mensen die jaarlijks een beroep doen op de
ggz of oggz. Bij de ontwikkeling van de vragenlijsten en de verwerking van de resultaten werken we nauw samen met MOVISIE.

Looptijd van het project
Het project is eind 2009 gestart en loopt tot voorjaar 2012.
Het toekomstige project 'Sociale activering en werk' (hernoemd tot 'Open voor werk')
wordt vanaf medio 2013 openbaar en is een gedeeltelijke doorontwikkeling van
de (O)ggz-spiegel.

Slotconferentie 6 maart 2012 in Antropia te Driebergen
Powerpointpresentatie Nic Vos de Wael
Factsheet
Eindrapportage (O)ggz spiegel
Bijlagen 3,4 en 5 behorende bij Eindrapport
Column Vincent van Dongen

Informatiemiddelen
Transitieprogramma 'Aandacht voor iedereen', toerusting van WMO-raden febr. 2012
Kanteling WMO, iedereen doet mee handreiking, maart 2012
Toolkit, de toolkit is ontwikkeld voor lokale belangenbehartigers, RCO's en vrijwilligers
die de (O)ggz-spiegel uitvoeren. De Toolkit is moemntele niet meer beschikbaar.
Eindrapportage (april maart 2012)
Bijlagen 3,4 en 5 behorende bij Eindrapport 2012 (alle tabellen) 
Tussenrapportage (oktober 2011): Deze factsheet is gebaseerd op de landelijke tussenrapportage met de resultaten van de eerste ronde (O)ggz-spiegel.
Tussenrapportage (juni 2011): de landelijke tussenrapportage geeft een beschrijving van de
(O)ggz-spiegel en een weergave van de resultaten van de eerste toetsingsronde bij gemeenten.
Factsheet maart 2012
WMO-doeboek, tips & trucs om het gemeentelijk beleid te beÔnvloeden, 2010

Meer informatie of meedoen aan de (O)ggz-spiegel?
Heeft u interesse om mee te werken? Neem dan contact met:
Nic Vos de Wael:   030-2363765
 

 

 

 

Laatst bewerkt op: 22-1-2013 10:17