MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kamerbrief opvang en beschermd wonen

Staatssecretaris Van Rijn heeft een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We geven hier een samenvatting van de belangrijkste punten.

Integraal werken binnen de opvang

De staatssecretaris vindt belangrijk dat het integraal werken binnen de maatschappelijke opvang verbetert. Enerzijds betekent dit dat gemeenten interne schotten tussen zorg, wonen, schuldhulpverlening en publieke gezondheid zullen moeten beslechten. De staatssecretaris verwijst naar de acties die vanuit sociale zaken worden ondernomen om de (toegang tot) de schuldhulpverlening te verbeteren. Anderzijds zullen gemeenten beter moeten gaan samenwerken met andere partners, zoals de zorgverzekeraars. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland hebben een initiatief genomen om een samenwerkingsagenda op te stellen; het Trimbos-instituut gaat hier ook een handvat voor ontwikkelen. (Het LPGGz heeft steeds gepleit voor zo’n samenwerkingsagenda, maar wel eentje waarbij het cliŽnt- en familieperspectief centraal staat. Momenteel werkt het LPGGz aan een visie en een globale agenda voor regionale samenwerking.)

De staatssecretaris staat ook stil bij de slechte doorstroommogelijkheden vanuit de opvang en beschermd wonen. Dat heeft onder meer te maken met krapte op de woningmarkt. Als goede voorbeelden noemt hij innovatieve woonvormen zoals Skaeve Huse en gemeenten die een Housing First beleid voeren (zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte bieden en daaromheen de zorg en ondersteuning regelen).

Van Rijn benadrukt verder dat de kostendelersnorm geen belemmering hoeft te betekenen voor tijdelijke opvang van mensen; dit hoeft geen effect te hebben op de bijstandsuitkering. Gemeenten zullen meer informatie krijgen over de ruimte en instrumenten die zij hebben op het gebied van de kostendelersnorm.

Landelijke toegankelijkheid

Landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen blijft een belangrijk aandachtspunt. Veel gemeenten voldoen nog niet aan de wet. Voor de opvang moeten centrumgemeenten op korte termijn laten weten hoe zij invulling geven aan de landelijke toegankelijkheid; voor beschermd wonen moet dat worden vastgelegd in de regionale beleidsplannen die gemeenten uiterlijk in 2017 gaan opstellen.

Van Rijn bereidt een visie voor op brede cliŽntondersteuning en zal daarbij extra aandacht besteden aan kwetsbare doelgroepen, zoals cliŽnten van de maatschappelijke opvang. Hij is hierover onder meer in gesprek met de werkplaats maatschappelijke opvang & COMO G4.

Verdeling gelden beschermd wonen

Diverse ministeries en de VNG hebben een knoop doorgehakt over het voorstel van de commissie Dannenberg om de gelden voor beschermd wonen in de toekomst te gaan verdelen over alle gemeenten in plaats van alleen de centrumgemeenten. ‘De verdeling over alle gemeenten zal gebeuren per 1 januari 2020 volgens een objectief verdeelmodel.’ Het objectieve verdeelmodel zal al in 2018 klaar moeten zijn, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

Tegenover het besluit om het geld over alle gemeenten te gaan verdelen staat wel de verplichting voor gemeenten om regionaal samen te werken. Dit jaar moet elke gemeente aangeven in welk verband zij gaat samenwerken; dat kan de regio van de centrumgemeente zijn, maar dat hoeft niet. Vervolgens zal in 2017 dan overal een regionaal beleidsplan opvang en beschermd wonen moeten worden opgesteld.

In een bijlage van de kamerbrief is het kwaliteitskader beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgenomen dat de VNG in samenspraak met andere partijen, waaronder het LPGGz, heeft ontwikkeld.

Meer informatie

Kamerbrief opvang en beschermd wonen van 5 juli 2016 

Laatst bewerkt op: 21-7-2016 14:59