MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reisconferentie: van zorg naar zelfregie

Reisconferentie: van zorg naar zelfregie


Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid  meepraten in de gemeente?
Donderdag 22 juni 2017 in Congrescentrum De Reehorst in Ede, 13.00 tot 17.00 uur

De afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente. De ervaringen die we hebben opgedaan, de goede voorbeelden die we hebben gezien, de vragen en kernthema's die leven, presenteren we in deze afsluitende conferentie. De Taskforce stopt er binnenkort mee, maar voor de gemeenten en belangenbehartigers is de reis pas net begonnen. Wij zijn op deze conferentie uw touroperator en openen de weg naar veelbelovende bestemmingen!

Voor wie?
• Beleidsambtenaren en wethouders (WMO, Arbeid en Inkomen, Jeugd); adviesraden sociaal domein; gemeenteraadsleden.
• CliŽnten- en familieorganisaties lokaal, regionaal en landelijk, inclusief hun ondersteuners; RCO's, zelfregiecentra en herstelacademies; ervaringsdeskundigen.
• Wijkteams; instellingen voor Beschermd Wonen, Opvang en GGZ.
• Landelijke ontwikkel- en kennisinstituten; brancheorganisaties.
• Overige belangstellenden.
Deelname is gratis.

Programma 
13.00 uur inchecken en ticketkeuze workshops (voor zover nog beschikbaar)
13.30 uur inleiding door dagvoorzitter Ineke Smidt, ambassadeur Taskforce GGz
14.00 uur 1e workshopronde
15.15 uur 2e workshopronde
16.15 uur Dannenberg revisited:
              Hoe staat het nu met beleid Beschermd Wonen en Opvang en waar zou het naartoe                   moeten? Worden mensen goed betrokken bij de beleidsontwikkeling in gemeenten?                     Erik Dannenberg, zelfstandig adviseur, voorzitter van Divosa en voormalig voorzitter                   van de naar hem genoemde VNG-adviescommissie die het rapport Toekomst                             Beschermd Wonen heeft voortgebracht, laat zijn licht erover schijnen.
17.00 uur netwerkborrel

Aanmelden kan via deze link

Workshops 
 A1: "Ik worstel en BLIJF boven / Door Irene van de Giessen
Om 02.15 uur zat ik huilend boven mijn computer. Waarom wilde ik nu eigenlijk zo nodig meedoen met het aanbestedingsproces van de samenwerkende gemeenten Walcheren? Opnieuw mislukte mijn inlogpogingen in het systeem. Het was zoveel makkelijker om het op te geven. Uitgehuild besloot ik door te gaan. Nu moest het lukken. Hoe lang het ook zou duren…
Irene van de Giessen neemt u mee in het proces wat zij als directeur van Stichting HerstelTalent samen met de Taskforce doorliep om te komen tot de oprichting van twee Zelfregiecentra in de samenwerkende gemeenten Walcheren (Vlissingen, Middelburg en Veere).
Irene van de Giessen is directeur van Stichting HerstelTalent. Bestuurder van Kenniscentrum Phrenos, hoofdredacteur van het tijdschrift voor Participatie en Herstel en adviseur van de afdeling Ernstige Psychische Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

 A2: "Ik weet niet waar ik moet beginnen, het is zoveel..." / Door Rita van Maurik en Natasja Sinkeldam 
In de gemeente Den Haag is een uniek project gestart: "Mantelzorg GGZ", uitgevoerd door Kompassie, Steunpunt Mentale Gezondheid. Familiecoaches bieden een onbevooroordeeld luisterend oor aan familie en naasten van mensen met een psychiatrische aandoening. Speciaal bedoeld voor familie die niet terecht kan of wil bij de GGZ-instelling waar het familielid in behandeling is, bijvoorbeeld omdat deze de zorg mijdt of niet wil dat de familie betrokken wordt. Wat betekent deze ondersteuning voor de mantelzorger? Hoe past dit project in het mantelzorgbeleid van de gemeente Den Haag?
Rita van Maurik is familie-ervaringsdeskundige en coŲrdinator van het project Mantelzorg GGZ.
Natasja Sinkeldam is beleidsmedewerker van gemeente Den Haag.

 B1: "Het belang van het cliŽntperspectief bij de beweging van Beschermd wonen naar Beschermd thuis" / Door Lauris van Eekeren, Mieke Biemond en Rutger Scholte ter Horst - Kalsbeek. 
Al vanaf de voorbereiding van de transitie van Beschermd wonen naar de gemeenten (1-1-2015) organiseert de centrumgemeente Zwolle in overleg met de regiogemeenten en samen met Zorgbelang Overijssel ťn Gelderland vanuit het programma Aandacht voor iedereen regelmatig bijeenkomsten met cliŽntvertegenwoordigers en lokale adviesraden over relevante beleidsontwikkelingen op dit terrein. In deze workshop wordt toegelicht hoe dit in de praktijk verloopt, welke succesfactoren er zijn en worden voorts ervaringen gedeeld.
Lauris van Eekeren is beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle en Mieke Biemond is werkzaam bij Zorgbelang Gelderland en adviseur van programma Aandacht voor Iedereen. Rutger Scholte ter Horst - Kalsbeek is ervaringsdeskundige, adviseur Centrale CliŽntenraad RIBW Overijssel en lid van de Participatieraad Zwolle. 

B2: "Beleidsparticipatie in Friesland" / door Titia Huisman
In februari 2017 is het Fries netwerk GGZ opgericht. Aan dit netwerk nemen allerlei organisaties deel die als gemeenschappelijke factor hebben: cliŽntvertegenwoordiging.
Doel van het netwerk is om gemeenten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars te beÔnvloeden en te adviseren inzake beleid en besluit rond ggz-vraagstukken. Stichting AanZet, de 'netwerkbeheerder' , gaat in deze workshop met u in gesprek over de ervaringen in de opbouw en het onderhoud van het netwerk en de beleidsbeÔnvloeding vanuit het netwerk.
Titia Huisman is directeur van Stichting AanZet

C1: "Bouwstenen voor participatie en herstel in de praktijk" / Door Eleonoor de BoevŤre, Anne-Marie Zijlstra en Carin Dam

MIND Platform Psychische Gezondheid heeft de bouwstenen voor zelfregie-organisaties omschreven. Waarom is zo'n bottom-up-organisatie zo belangrijk voor gemeenten, maar bovenal voor hun inwoners? Wat is er nodig in een gemeente voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? 
Een goed voorbeeld komt uit Roosendaal. Vrijwilligers van Stichting We All Care 4 You werken vanuit ervaringsdeskundigheid aan crisismanagement. Ze helpen bij het aanvragen van uitkeringen, bijzondere bijstand, voedselbank en begeleiding. Ze ondersteunen mensen bij het ordenen van hun administratie en helpen huisuitzettingen te voorkomen. Medewerkers uit de praktijk vertellen over hun werk en positioneren dit in de visie van de ťchte transformatie.
Anne-Marie Zijlstra is voorzitter van Stichting We All Care 4 You in Roosendaal. Carin Dam is ervaringsdeskundige en woont ook in Roosendaal . Eleonoor de BoevŤre is lid van de Taskforce GGz, voormalig coŲrdinator van Stichting Door en Voor 's-Hertogenbosch en sinds kort werkzaam als beleidsambtenaar bij de gemeente 's-Hertogenbosch.

 C2: "Ondersteuning, participatie en zelfregie in de gemeente Deventer" /
Door Marleen Munneke en Lori van Egmond

Vriendendiensten is een belangrijke organisatie, die nauw past binnen het WMO-beleid. De kerntaken van Vriendendiensten Deventer zijn: maatjesactiviteiten, onafhankelijke ggz-cliŽntondersteuning en het zelfregiecentrum. De gemeente Deventer hecht grote waarde aan ondersteuning, participatie en zelfregie van mensen met psychiatrie-ervaringen. Hoe maken ze daar in Deventer een succes van?
Marleen Munneke is beleidsambtenaar van de gemeente Deventer en Lori van Egmond is directeur van Vriendendiensten Deventer.

 D1: "Volledig beschermd thuis met eigen regie!" / Door Kristine Durksz, Karin van Asseldonk en gemeente Wageningen
“Volledig Beschermd wonen thuis” is dat eigenlijk wel mogelijk en waar loop je dan tegenaan als je er wťl voor kiest? Mag het met een pgb en vindt mijn gemeente dat goed? Vanuit een ieders eigen ervaring of kennis (in welke vorm dan ook) verkennen we gezamenlijk het terrein van knelpunten rondom thuis wonen en tůch (volledig) bescherming nodig hebben. Vanuit de expertise van Per Saldo bekijken we mogelijkheden en grenzen van regie voeren middels een pgb op gebied van de verzamelde knelpunten. Wat zijn kansen voor gemeentes om via pgb ťcht maatwerk te leveren? Wat als je zelf moeite hebt met regie voeren of omgaan met een pgb? Is Šlle begeleiding die ik thuis krijg gebruikelijke zorg? Per Saldo neemt je mee in een workshop vol eigen inbreng, discussie en informatie op maat. 
Kristine Durksz is trainer en voorlichter bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Karin van Asseldonk is pgb-ambassadeur en innovator op het gebied van beschermd wonen thuis met zorg op maat.

D2: "Wooninitiatief op de kaart bij de gemeente?" / Door Kristine Durksz, Harry van Haarlem en Carolien Hagemeijer
Hebben we als wooninitiatief onder de Wmo nog wel de regie? En wat kunnen we daar zelf aan doen? Wat mag/kan een gemeente wel/niet op het gebied van beschermd wonen? Hoe laat je zien wat de toegevoegde waarde is van het wooninitiatief voor mensen met een GGz-indicatie? Waarom juist met een pgb? En hoe kunt u daar vanuit uw wooninitiatief invloed op uitoefenen? Deze onderwerpen staan centraal in deze workshop. Met als doel in gesprek te gaan over ťn te proeven aan het voeren van belangenbehartiging vanuit een wooninitiatief bij de gemeente.
Kristine Durksz is trainer en voorlichter bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb. Harry van Haarlem is bestuurslid van het eerste ouderinitiatief van stichting De Grasboom. Carolien Hagemeijer is beleidsmedewerker wooninitiatieven van de gemeente Utrecht. 

 E1: "Staat de cliŽnt echt centraal? Participatie/ medezeggenschap van burgers met een psychische kwetsbaarheid of ervaring met dakloosheid" / Door Petra van Buren
Iedereen zegt en schrijft dat de cliŽnt centraal staat in deze transformatie. Gemeenten hebben een Adviesraad Sociaal Domein, hulpverlenend Nederland een CliŽntenraad maar in hoeverre wordt de stem van de cliŽnt en/of familie echt gehoord en wordt er ook naar gehandeld? Zitten cliŽnten en/of familie aan regionale tafels over de nieuwe plannen en bouwstenen rondom mensen met verward gedrag? Ervaringen van 2 jaar Taskforce GGz en ervaringen van een Regionale cliŽntenorganisatie uit Midden-Holland. Over zorginkoop en regionaal radenoverleg met wethouders.
Petra van Buren is directeur van de Stichting KernKracht (voorheen ZOG Midden-Holland) en lid van de Taskforce GGz.

 E2: "GGZ in de wijk Amsterdam-Zuid" / Door Georgette Groutars en Chris van der Kroon
In Amsterdam-Zuid werken ervaringsdeskundigen (Team ED), GGZ inGeest , welzijnsorganisaties (w.o. Dynamo) en Stadsdeel-Zuid samen aan het GGZ-vriendelijk maken van de wijken in Zuid. Het doel is om te komen tot wijken waar inwoners met psychosociale problemen volwaardig kunnen meedoen. Hoe zorgen deze partijen ervoor dat in Amsterdam-Zuid zorg en welzijn goed met elkaar samenwerken, het welzijn aansluit bij de wensen van en toegankelijk is voor inwoners met deze kwetsbaarheid en dat deze inwoners met elkaar kunnen werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel?
Georgette Groutars is directeur van TEAM ED. Chris van der Kroon is projectleider GGZ in de Wijk in Stadsdeel-Zuid. 

 F1: Bespreekbaarheid psychische aandoeningen als werknemer of klant van de gemeente / Door Dorien Verhoeven, Angelique Nossent en Monique de Koning
In augustus 2017 komt het instrument CORAL (Conceal or Reveal) beschikbaar. Het is een instrument dat Samen Sterk zonder Stigma in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en Tranzo/Tilburg University ontwikkeld heeft. Het instrument bestaat uit een beslissingshulp voor werknemers/cliŽnten/klanten met een psychische aandoening in het proces van wel/niet open worden over hun aandoening. Het is een sturingsvrij mechanisme. Wanneer men voor open worden kiest dan zijn er de verschillende gradaties van openheid en de keuze tegen wie men open wil worden. Daarnaast biedt het instrument HR managers/bedrijfsartsen, klantmanagers, jobcoaches en dergelijke handvatten hoe zij in hun gespreksvoering openheid in hun praktijk kunnen faciliteren en bevorderen. In de workshop maken we de sprong naar de gemeente als dienstverlener (werkplein) en de communicatie met de psychisch kwetsbare burgers. Samen verkennen we waar en hoe dit instrument gepositioneerd zou kunnen worden. Ervaringsdeskundigen vertellen wat voor hen de aanleiding was om hun psychische aandoening op het werk bespreekbaar te maken en hoe ze dit hebben aangepakt. Vervolgens komt ter sprake hoe je gebruik kunt maken van je ervaringsdeskundigheid in je werk als beleidsmedewerker. Hoe doe je dat en wat levert het op?
Dorien Verhoeven is werkzaam bij Samen Sterk zonder Stigma. Angelique Nossent is werkambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma en werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Monique de Koning werkt bij de gemeente Utrecht. 

 F2: "Do’s en dont’s van stigmabestrijding" / Door Nynke Mulder en Annemiek Bijl
In Nederland ervaart 70% van de mensen met een psychische aandoening stigma en discriminatie. Twee derde stopt daardoor met enige activiteit: (vrijwilligers)werk, verenigingsleven, contact met vrienden of men vermijdt zorg. Stigma versterkt hopeloosheid, het gevoel ‘er niet bij te horen’ en zorgt zo voor een lage kwaliteit van leven. Enerzijds heeft degene met een psychische kwetsbaarheid vaak zelf last van zelfstigma: negatieve opvattingen over psychische aandoeningen zijn geÔnternaliseerd. Anderzijds zijn er misvattingen in de samenleving die leiden tot uitsluiting. Daardoor voelen bijvoorbeeld buurtbewoners zich niet veilig als er een persoon met een psychische aandoening in hun buurt woont. Deze problematiek aanpakken is geen ‘rocketscience’. Er zijn wel principes, do’s en dont’s en ervaring vanuit Samen Sterk zonder Stigma die in deze workshop worden gedeeld.
Nynke Mulder is werkzaam bij Samen Sterk zonder Stigma en Annemiek Bijl is werkzaam bij het FACT-team van Altrecht en ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma.

 G1 en G2: "Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen" / Door Marry Mos en Ineke Smidt
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is goed moment om te zorgen dat je als lokale organisatie in beeld bent en datgene wat jij belangrijk vindt in zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid op de lokale agenda te zetten. In deze interactieve workshop ga je met elkaar aan de slag, en leer je hoe je bestuurders, ambtenaren en politiek kan beÔnvloeden en hoe de gemeentelijke beleidscyclus werkt. We vragen je van te voren na te denken over welke vraagstukken jij hebt, zodat je daar actief mee aan de slag kan gaan. Ook hebben we diverse cases achter de hand. 
Marry Mos is projectleider bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en voormalig fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht en Ineke Smidt is ambassadeur van de Taskforce GGz en voormalig wethouder van Almere. 


Laatst bewerkt op: 15-6-2017 13:56