MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wijzigingen in financiering beschermd wonen op z’n vroegst in 2018

Eind 2015 zijn twee belangrijke adviezen uitgekomen die gevolgen kunnen hebben voor de financiering van beschermd wonen. Het Zorginstituut bracht een advies uit over toegang voor de ggz-doelgroep tot de Wet Langdurende zorg en de commissie Dannenberg schetste een toekomstvisie voor beschermd wonen, inclusief een voorstel om de financiering anders in te richten. Sindsdien is het stil op dit gebied. U heeft dus niets gemist, er zijn gewoon nog geen besluiten genomen over deze adviezen.

Volgens het voorstel van het Zorginstituut zal een zeer beperkte groep ggz-cliŽnten straks toegang krijgen tot de Wlz, namelijk alleen cliŽnten van wie met zekerheid is vast te stellen dat zij levenslang 24 uur nabije zorg nodig hebben. Dat zou ook gelden voor een (kleine) groep mensen die nu beschermd wonen vanuit de Wmo ontvangen. De staatssecretaris heeft beloofd voor deze zomer met een besluit hierover te komen. Het duurt zo lang, omdat minister Schippers nog moet beslissen of de langdurende behandelzorg ggz wel in zijn geheel in de zorgverzekeringswet kan blijven. Beide besluiten worden in samenhang genomen en zullen vervolgens in de Tweede Kamer besproken worden. De nieuwe toegang tot de Wlz zal op z’n vroegst per 2018 gelden, want er is een hele wetswijziging voor nodig.

De commissie Dannenberg heeft voorgesteld om vanaf 2017 de financiering van beschermd wonen in de Wmo stapsgewijs te verplaatsen van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Dat voorstel staat nog sterk ter discussie. Het hangt deels samen met besluitvorming over de toegang tot de Wlz. Als het voorstel al wordt overgenomen, zal er ook pas op z’n vroegst in 2018 iets veranderen.

Kortom: in 2017 valt beschermd wonen ggz nog steeds volledig onder de Wmo en loopt alle financiering via de centrumgemeenten.

Laatst bewerkt op: 12-5-2016 14:45