MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wat doet het LPGGz aan patiŽntveiligheid?

Wat doet het LPGGz aan patiŽntveiligheid?

Hieronder staan vijf deelprojecten die binnen
het landelijke programma 'Veilige zorg, ieders zorg', door het Landelijk Platform GGz worden uitgevoerd. Wij waarborgen binnen deze deelprojecten het cliŽnten- en familieperspectief. 

 

 

1.
Brochure antipsychotica

Het vinden van de juiste antipsychotica is en blijft een zoektocht. Als iemand ervoor kiest
deze medicijnen te gaan gebruiken is het belangrijk om dit keuzetraject zorgvuldig samen
met een zorgprofessional in te gaan. Samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
heeft het Landelijk Platform GGz een brochure ontwikkeld waarmee we patiŽnten tools in
handen geven waarmee zij zelf kunnen bijhouden wat de (bij)werkingen van hun antipsychotica zijn. Die specifieke informatie kan worden teruggekoppeld aan de behandelaar. Daarnaast
geven we adviezen over het verwoorden van de eigen wensen en bieden we twee checklists
over de voorbereiding van het gesprek met je behandelaar en een overzicht van de bijwerkingen
van alle antispychotica. De ontwikkeling van de brochure is het concrete eindproduct van het deelproject 'vergroting zelfmanagement bij medicatie'. 

2.
Handreiking PatiŽntveiligheid 

In deze handreiking vind je de belangrijkste aanbevelingen om veilige zorg te organiseren
vanuit cliŽnten- en familieperspectief. Ggz-instellingen maken bij het inrichten van een
veilige en kwalitatief goede zorg (nog steeds) te weinig gebruik van de kennis en ervaringen
die cliŽnten en familie te bieden hebben. Veilige zorg ervaart de cliŽnt letterlijk aan den lijve. Daarom is het van belang dat cliŽnten en hun familie hun ervaringen kunnen inbrengen
in de behandeling ťn in het beleid. Met de aanbevelingen in deze handreiking kunnen ggz-instellingen, directies, professionals en cliŽnten- en familieraden direct en gericht aan de slag
om samen met cliŽnten en familie te werken aan veiligheid. 
Op YouTube licht Marjan ter Avest de handreiking toe.

3.
Normenkader bij toepassing van Dwang

Het toepassen van dwang tťgen de wil van de cliŽnt, ziet het LPGGz als een zeer ingrijpend uiterste middel (ultimum remedium). Als dwang toch moet worden ingezet dan dient dit zo
kortveilig en humaan mogelijk te gebeuren. De wensen, behoeften en voorkeuren van cliŽnten
en familie staan daarbij centraal. In het Normenkader is daarom een set van normen opgesteld vanuit het cliŽnt- en familieperspectief over de toepassing van dwang. Het normenkader is
een weergave van wat cliŽnten en naastbetrokkenen wenselijk en noodzakelijk vinden als
dwang toch moet worden gebruikt. Het Normenkader kan door ggz instellingen worden benut
als instrument en als hulpmiddel bij de besluitvorming rondom dwang, het verder terugdringen
van dwang en bij de toepassing van dwang als uiterste optie. Daarnaast kan het Normenkader worden ingezet als toetsingsinstrument bij audits over patiŽntveiligheid. Normenkader

4.
Training voor cliŽnten- en familieraden

Het betrekken van familie en cliŽntenraden is een onmisbare schakel in het veiligheidsprogramma. Wat kunnen deze raden doen om hun rol als mede-zeggenschapsorgaan serieus in te vullen? 
Het Landelijk Platform GGz heeft daartoe een speciale training medezeggenschap en deskundig-heidsbevordering voor cliŽnten- en familieraden ontwikkeld. Hiermee bieden we deze raden de juiste handvatten om zowel de positie van cliŽnten en -familie te bestendigen als om schade bij cliŽnten te voorkomen. Deze trainingen hebben inmiddels plaatsgevonden. In 2013 komen er nieuwe. 

5.
Audits: de inzet van ervaringsdeskundige auditoren

Dit jaar is het LPGGz een pilot gestart met 5 ggz-instellingen. We zijn aan de slag gegaan met het uitvoeren van audits door (familie-)ervaringsdeskundige auditoren. Het auditteam bestaat uit een ervaringsdeskundige en een familie-ervaringsdeskundige. Zij vragen het personeel op een ggz-afdeling hoe er concreet rekening wordt gehouden met het cliŽntenperspectief. We hebben de ervaringsdeskundige auditoren eerst getraind in het auditen. De resultaten van de pilot zijn veel-belovend. We geven de instellingen concrete adviezen om aan de slag te gaan met cliŽnten-participatie. Dankzij de inzet van ervaringsdeskundige auditoren is er ook een toename van erva-ringsdeskundigheid in de ggz-instellingen te zien. Bovendien wordt het personeel zich bewuster van de mogelijkheden om cliŽnten en familie bij zorg en veiligheid te betrekken. Aan een vervolg wordt gewerkt.

.

Laatst bewerkt op: 20-6-2013 12:37