MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Tweezijdige leveringsvoorwaarden in de ggz

Utrecht, 28 juni 2012

Akkoord bereikt over Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en
de Consumentenbond zijn in SER verband tot een akkoord gekomen over de Algemene Leverings-
voorwaarden in de ggz. Per 1 juli 2012 worden
de Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden geÔntroduceerd waarin afspraken zijn vastgelegd over rechten en plichten van patiŽnt en zorginstelling
Dat verduidelijkt de wederzijdse verwachtingen tussen patiŽnten en zorgaanbieders.

PatiŽnt mag naar rechter
Voor de patiŽnt betekent het dat wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij
een geschillencommissie of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend en gelden
voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland, zowel bij kortdurende en langdurige zorgverlening. Het gesloten akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op
voor zowel patiŽnten als voor familie

Aandacht voor familie- en naastbetrokkene
De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naastbetrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg. Ook hebben ze recht op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke ondersteuning de familie/-naastbetrokkenen zelf nodig hebben bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Verbeterde informatievoorziening
Door de informatievoorziening te faseren krijgt de patiŽnt begrijpelijke en relevante informatie
op het moment dat hij of zij dit nodig heeft. Naast mondelinge informatie moet hier ook schriftelijke informatie over worden gegeven (denk aan folders, informatie op de website).

Zorg op afstand
Nieuwe trend in de ggz is het verlenen van zorg op afstand, zoals therapie via internet.
De algemene voorwaarden regelen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de
patiŽnt over het contact tussen zorgverlener en patiŽnt, over informatie-uitwisseling en
over medicijngebruik.

Afspraken bij ketenzorg – wie is aanspreekpunt
Als meerdere zorginstellingen of zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling, moet voor
de patiŽnt duidelijk zijn wie het eerste aanspreekpunt is bij de behandeling en wie de coŲrdinatie heeft. Daarnaast is het essentieel dat zorgverleners onderling goed op de hoogte zijn van het zorgtraject en tijdig relevante informatie uitwisselen.

Kwaliteit van zorg en veiligheid
De zorginstelling levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap. Denk aan doeltreffende en doelmatig zorg, patiŽntgericht en afgestemd op de reŽle behoefte van de
patiŽnt. De zorg moet tegelijkertijd borg staan voor de veiligheid van patiŽnten en zorgverleners. De zorginstelling heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg waaronder een veiligheidsmanagement systeem en een systeem ter waarborging van een veilig medicatiebeleid.

Geschillencommissie
De zorginstellingen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die
bindende uitspraken kan doen wanneer klachten van de patiŽnt niet of onvoldoende worden opgelost door de zorginstelling.

Conclusie
Het Landelijk Platform GGz en GGZ Nederland zijn blij met de Tweezijdige Algemene
Leveringsvoorwaarden in de ggz. ‘De Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden zijn
een verbetering ten opzichte van de bestaande Eenzijdige Algemene Leveringsvoorwaarden, omdat er nu een goede stap is gezet om de (rechts)positie van de patiŽnten en familie te verbeteren’, zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. ‘De ggz-sector neemt met deze leverings-voorwaarden zelf de verantwoordelijkheid om afspraken te maken
met patiŽnten hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar mogen verwachten’, aldus
Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland.

Over een aantal jaren zullen we deze voorwaarden evalueren en waar nodig bijstellen.

Meer informatie
Christien van der Hoeven:

Downloads
Persbericht Akkoord over Tweezijdige Leveringsvoorwaarden 28-06-2012
Brief naar CliŽntenraden om tweezijdige leveringsvoorwaarden te implementeren 13-02-2013
Algemene voorwaarden in de ggz
Algemene voorwaarden in de ggz - kortdurend ambulante zorg & verblijf

Algemene voorwaarden in de ggz - langdurende zorg AWBZ en WMO

 

Laatst bewerkt op: 15-2-2013 12:59